”Syftet är inte att lappa och laga lagen”

Utbildningsminister Mats Persson (L) säger sig dela bilden av att det behövs grundliga förändringar av etikprövningslagen.

I november 2021 frågade riksdagsledamoten Mats Persson (L) det då ansvariga statsrådet, Matilda Ernkrans (S), om hon avsåg vidta några åtgärder för att utvärdera etikprövningslagen. Han fick svaret att hon noga följde utvecklingen på området.

Knappt två år senare kunde han som utbildningsminister själv meddela att regeringen beslutat att utreda lagen. Trots det uttalade engagemanget i frågan låter sig Mats Persson inte intervjuas av Universitetsläraren om lagöversynen, utan svarar bara skriftligt på frågor och på kritiken från Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.

”Jag delar bedömningen att det behövs grundliga förändringar”, skriver ministern, ”det är just därför utredaren fått i uppdrag att se över om till exempel viss forskning kan undantas från etikprövningslagens tillämpningsområde, och hur Öneps skyldighet att göra åtalsanmälan bör ändras”.

Mats Persson (L)

Utbildningsminister

Det är dock detta som SUHF menar är ett för snävt uppdrag, som inte svarar mot behovet av att göra om det forskningsetiska systemet i grunden för att bli mer diversifierat och för att göra tillsynsprocessen mer rättssäker.

Ministern framhåller att utredaren vid behov även ska ”föreslå andra ändringar eller åtgärder som bedöms befogade”, både vad gäller lagens omfattning och tillsynsmyndighetens mandat. Han menar att syftet inte är att bara ”lappa och laga” nuvarande lagstiftning.

Illustration: Nils-Petter Ekwall

Samtidigt beskriver han översynen som ett ”första steg” och att ”brådskan i denna första del är en anledning till att översynen är begränsad”.

Utredaren har ett år på sig att göra jobbet. Den 30 september 2024 ska de nya förslagen presenteras.
När Mats Persson i opposition lyfte frågan om etikprövningslagen var det med hänvisning till ett fall i Lund. Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, hade kommit fram till att forskaren saknade etiktillstånd, men Mats Persson själv beskrev det som att det fanns ett etikgodkännande (se universitetslararen.se, 9 februari 2022).

Saknar ministern förtroende för Öneps bedömningar?

”Jag har förtroende för Önep, de följer lagstiftningen så som den ser ut idag. Däremot ifrågasätter jag om dagens lagstiftning är rimlig och proportionerlig, vilket jag också gjorde i min fråga”, skriver Mats Persson, och påpekar att han som minister inte kan uttala sig om det enskilda fallet.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023