Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

19 fall där ÖNH undanröjde anställningsbeslutet

Universitetsläraren har gått igenom ett antal anställningsärenden där Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, har undanröjt beslutet. Här presenteras 19 fall.

29 maj, 2019
Per-Olof Eliasson
Illustration: Robert Hilmersson

1  Hemliga, inte dokumenterade referenser.
Universitetet tar hemliga referenser på två av de tre i tätgruppen. Referenserna dokumenteras inte, men universitetet lägger stor vikt vid referenstagningen och den tredje i tätgruppen anställs. SLU, beslut 2018-11-16.

2  Sakkunniga pratar ihop sig.
De sakkunniga rådgör sinsemellan om vilken kandidat de ska förorda. ÖNH anser att sakkunnigas utlåtanden inte är självständiga, vilket strider mot universitetets anställningsordning. Uppsala universitet, beslut 2018-04-20.

3  Jävig då hans hustru anställs.
Maken till en sökande till en professur hade varit prefekt och ansvarig innan rekryteringen och även varit den som ansökt om rekryteringsprövningen. ÖNH menar att maken inte borde haft något med anställningsärendet att göra. Umeå universitet, beslut 2018-02-16.

4  Sökande påverkar sak­kunniga.
Efter att sakkunniga lämnat sina utlåtanden mejlar en av de sökande universitetet om, enligt honom felaktigheter, i utlåtandena. Mejlet diarieförs inte men sänds vidare till de sakkunniga varvid en av dem ändrar sitt utlåtande. Stockholms universitet, beslut 2018-11-16.

5  Lärarförslagsnämnden kör över sakkunniga.
Samman­taget bedömer de sakkunniga en sökande som mest meriterad för en anställning som professor. Universitetet anställer en annan sökande vilket ÖNH anser att det inte hade grund för. SLU, beslut 2018-09-14.

6  Nyss avsutten professor är inte extern sakkunnig.
En före detta professor (som nyligen slutat sin anställning) vid en institution kan inte betraktas som en extern sakkunnig som anges i universitetets anställningsordning. Uppsala universitet, beslut 2017-04-21.

7  Struntar i att anlita sak­kunniga.
Högskolan anser att det var uppenbart obehövligt att genomföra sakkunniggranskning vid anställning av en professor. ÖNH påpekar att det enligt högskolans anställningsordning inte finns något undantag för sakkunniggranskning vid tillsättning av en professur. Stockholms konstnärliga högskola, beslut 2017-04-21.

8  Påverkar sakkunniga till ”rätt” utlåtande.
Viceprefekten talar om för en sakkunnig vem som bör anställas. Att instruera eller på annat sätt söka påverka en sakkunnig är inte förenligt med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Göteborgs universitet, beslut 2016-12-16.

9  Högskolan anställer adjunkt utan utlysning.
En utlyst anställning som adjunkt söks av flera disputerade men processen avbryts. Därefter anställs en odisputerad lärare på högskolan utan utlysning och utan att informera om anställningen. Högskolan i Skövde, beslut 2015-06-12.

10  Universitetet går emot sakkunnigas bedömning.
En annan sökande än den sakkunniga förordar anställs. ÖNH anser att de sakkunnigas utlåtanden och övrig utredning inte stödjer universitetets beslut. Luleå tekniska universitet, beslut 2015-08-21.

11  Upprepade korta anställningar utan utlysning.
En lektorsanställning överklagas till ÖNH som undanröjer anställningen. Samme lektor får därefter upprepade korta anställningar som inte lyses ut. Uppsala universitet, beslut 2014-10-17.

12  Jävig prefekt.
Sambon till prefekten hade ett långvarigt och nära samarbete med en sökande till en anställning som biträdande prefekt. ÖNH anser att det kan ”rubba förtroendet för prefektens opartiskhet”. Konstfack, beslut 2014-06-13.

13  Jävig sakkunnig.
En sakkunnig vid en lektorsanställning har en nära privat vänskapsrelation till en av de sökande. ÖNH anser att den sakkunnige inte skulle delta i handläggningen. Göteborgs universitet, beslut 2011-10-21.

14  Bristfällig sakkunnig­granskning.
Endast en av de sakkunniga granskade de sökandes samlade skicklighet. ÖNH påpekar att vid anställning av lektorer måste minst två sakkunniga granska de sökandes samlade skicklighet. Stockholms universitet, beslut 2010-11-29.

15  Jävig ordförande för fakultetsnämnden.
Ordföranden för fakultetsnämnden och personen som anställs
som professor hade haft ett långvarigt och tätt samarbete. ÖNH anser därför att ordföranden varit jävig. SLU, beslut 2008-05-16.

16  Skonummerutlysning och alla andra fel samtidigt.
Högskolan skräddarsyr annonsens utformning efter en viss tänkt sökande, begränsar utlysningen till ett minimum samt informellt låter de sakkunniga förstå att tillsättningen avbryts om de inte förordar ”rätt” sökande. Södertörns högskola, beslut 2006-08-18.

17  Rankad på femte plats anställs.
Universitetet anställer den som rankats på femte plats till ett lektorat. ÖNH anser att provföreläsningar och intervjuer inte får uppväga sakkunnigutlåtanden som entydigt visar på ett stort försteg för en av de sökande. Örebro universitet, beslut 2005-06-17.

18  Jävig ledamot i lärarförslagsnämnd.
En ledamot av lärarförslagsnämnden tillika ämnesföreträdare var handledare och långvarig vän med personen som anställs som lektor. ÖNH anser att han är jävig och inte borde delta i behandlingen av ärendet. Växjö universitet, beslut 2004-11-19.

19  Doktorand på högskolan anställs som lektor.
Högskolan anställer en sökande utan doktorsexamen vars huvudsakliga merit är ett avhandlingsmanus. Flera disputerade har sökt anställningen. Mitthögskolan, beslut 2004-11-19.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023