Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Omstridda rektorer får förnyat förtroende

Linnéuniversitetets styrelse föreslår regeringen att förlänga rektor Stephen Hwangs förordnande till och med år 2018, trots reservationer från lärarrepresentanter. Ett liknande scenario spelas upp vid Gymnastik- och idrottshögskolan, där rektor Karin Henriksson-Larsén förordas för en ny period.

23 mars, 2015
Kajsa Skarsgård och MarieLouise Samuelsson

Saco-S vid Linnéuniversitetet ville se en utlysning av tjänsten med anledning av den återkommande kritiken mot Stephen Hwang rörande toppstyrning, inskränkning av kollegialiteten och bristande kommunikation.

Två av tre lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen reserverade sig mot beslutet att föreslå Stephen Hwang för ytterligare en period. I reservationerna underkänner de processen som lett till beslutet. Återigen kritiserar de ledningen för att ha toppstyrt arbetet och inte tagit professionens åsikter på allvar.

I beslutet att föreslå Stephen Hwang som fortsatt rektor uppmanas ledningen att framöver särskilt beakta ansvarsfördelningen mellan rektor, dekan och prefekt, kommunikationsstrategier och behoven av kollegiala mötesplatser. Styrelsen ska också besluta om det ska göras en extern genomlysning av Linnéuniversitetets utveckling under sina första fem år.

I sin reservation välkomnar en lärarrepresentant dessa åtgärder men menar att de borde ha gjorts innan styrelsen fattade rektorsbeslutet.

En lärarrepresentant stödjer beslutet
Maria Olaussen är professor i engelska och den lärarrepresentant som röstade med övriga styrelsen för Stephen Hwang som fortsatt rektor. Hon håller med om att det funnits brister i kommunikationen, men säger att Stephen Hwang också lett en bra utveckling på lärosätet.

– Linnéuniversitetet har jobbat i ett svårt läge och kan visa väldigt positiva siffror, särskilt vad gäller forskningspublikationer och externa medel. Det har gjorts ganska radikala satsningar på forskning, söktrycket från studenter är mycket högt och vi har även lyckats attrahera betalstudenter från andra länder, säger Maria Olaussen.

Hon hör många positiva ord om Stephen Hwangs ledarskap, inte minst från de forskarmiljöer som gynnats av utvecklingen. Rörande kritiken om den bristande kollegialiteten har hon också ett annat perspektiv.

– Jag har jobbat inom många olika fakultetsorgan vid Växjö universitet och Linnéuniversitetet och problemet då var att beslutsvägarna var långa och krångliga och att det var svårt att få folk att ställa upp på uppdrag. Det är viktigt att alla får information, vet var beslut fattas och kan vara med och påverka. Det behöver vi jobba mer med, säger Maria Olaussen.

”GIH håller på att lösas upp inifrån”
Även vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har styrelsen, trots protester, föreslagit regeringen att ge sittande rektor ett nytt treårigt förordnande. ”En högskola som håller på att lösas upp inifrån” skriver de tre lärarrepresentanterna i GIH:s styrelse i en anmälan om avvikande mening till beslutet.

”Våra skäl till avvikande mening berör den problematiska situation som högskolan hamnat i med sjunkande kvalitet och brister i organisation och ledning,” heter det vidare i lärarrepresentanternas reservation, undertecknad av Eva Blomstrand, professor i näringsfysiologi och ombud för Saco-S, Suzanne Lundvall, docent i pedagogik och Anna Tidén, högskoleadjunkt och doktorand.

Frågan om huruvida rektor Karin Henriksson-Larséns förordnande skulle förlängas med tre år, från juni 2015, aktualiserades under 2014, vilket kommenteras i reservationen: ”Hörandeprocessen av personalen har utsatts för hård kritik. Efter en lång tid har högskolans styrelse fått ta del av befintliga underlag rörande personalens bristande förtroende för sittande rektor”.

Inför styrelsemötet den 13 februari genomfördes en ”kompletterande kunskapsinhämtning” från GIH:s personal som underlag för styrelsens beslut.

51 av GIH:s anställda medverkade i den anonyma enkäten och fick där ta ställning för eller emot ett omförordnande samt motivera och resonera kring sitt ställningstagande. Enligt den sammanställning som styrelsen fick ta del av framkom att av de 51 var 25 positiva och 24 negativa till ett omförordnande av rektor.

I gruppen teknisk-administrativ personal var fyra positiva, fyra negativa och en neutral, i gruppen forskare var sju positiva och fyra negativa, i gruppen forskare/lärare var nio positiva och tio negativa, i gruppen lärare var fem positiva och sex negativa, medan en valde att inte ta ställning.

Åtgärdsplan planerad
Styrelsens ordförande Björn Eriksson säger att beslutet om omförordnande var lätt att fatta, men att det inte innebär att styrelsen tar lätt på den kritik som finns och att det finns behov av förändring, en åtgärdsplan ska också tas fram. Han ser också ”återkommande sparbeting” som något som bidragit till irritation och missnöje.

– Men styrelsen anser inte att man kommer tillrätta med problemen genom att byta ut rektor, GIH har ju också bytt rektor påfallande ofta, säger Björn Eriksson.

– Som jag tolkar det är det missnöje som finns koncentrerat till adjunkterna, som givetvis är en viktig grupp för högskolan, men också studenterna är viktiga och de ställer sig positiva till ett omförordnande.

Saco-S vill avvakta med kommentar, till dess att utbildningsdepartementet som i sista hand avgör frågan, har fattat sitt beslut.

Kajsa Skarsgård och MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023