Vårbudgeten: nya pengar till forskningsinfrastrukturprojekt

SciLifeLab får förstärkt finansiering med 10 miljoner kronor i regeringens vårändringsbudget, som presenterades i veckan. Därutöver avsätts 2,4 miljoner för medlemskap i en stiftelse som ska konstruera ett solteleskop på Kanarieöarna.

2023 års vårändringsbudget beskrivs generellt som återhållsam och stram. En av de tyngre posterna som berör forskning och högre utbildning är 10 miljoner till den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab, som härrör från den tidigare regeringens forskningsproposition, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige.

Enligt den ska finansieringen av SciLifeLab tillföras 10 miljoner under 2023. Den ökade finansieringen möjliggörs genom att anslagen till Havs-och vattenmyndigheten samt till budgetposten ”allmän miljö- och naturvård” minskas med 4 respektive 6 miljoner kronor.

En annan post gäller solteleskopet på Kanarieöarna, som handlar om att regeringen ska delta i European Solar Telescope, EST, med  syftet att studera solatmosfären. Projektet kommer att organiseras som ett konsortium för europiesk forskningsinfrastruktur, kallat EST-ERIC.

Utlovade reformer
När Universitetsläraren intervjuade Mats Persson (L) i november, då han var nytillträdd utbildningsminister, utlovades stora reformer inom högre utbildning och forskning. Han betonade dock att det rörde sig förändringar på lång sikt, som exempelvis kan ingå i den kommande forskningspropositionen.

För budgetområdet utbildning och universitetsforskning, utgiftsområde 16, har regeringen sedan tidigare avsatt totalt 94 miljarder kronor för 2023.


Kategorier: Artiklar, Finansiering, Forskning, Politik, Utbildning