Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kristdemokraterna vill skapa tryggare anställningar i högskolan

Trygga anställningsförhållanden med tydliga karriärvägar framåt. Det är det viktigaste inom Kristdemokraternas högskolepolitik, säger partiets Pia Steensland.

25 maj, 2022
Linus Hellerstedt

I sin budgetmotion lyfter Kristdemokraterna fram att ”kvalitet och excellens” ska genomsyra högre utbildning och forskning. Sverige ska ha en topplacering bland de mest framstående forskningsnationerna, skriver man.

För att nå dit behövs det tryggare anställningsförhållanden för forskare och universitetslärare, säger Pia Steensland, KD:s talesperson för forskning och högre utbildning.

Vill ha tydliga karriärvägar
Hon saknar ”tydliga förutsägbara karriärvägar” och tar som exempel att det finns brister kring meriteringsanställningar och en problematik med stapling av tidsbegränsade anställningar.
– Som forskare ska du vara, vill du vara och är alltid konkurrensutsatt. Det är det drivande hela vägen. Men när man levererar ska det finnas en tydligare väg framåt.

Partiet är positivt inställt till de ökade basanslagen som redan ligger men däremot negativt inställda till hur regeringen fördelar resurser.
– Man har valt helårsstudentbaseringen som förutsättning för hur höjningen ska bli. Då har vi sett att de forskningstunga universiteten bara har fått marginella ökningar av sina basanslag. Det måste rättas till. Vi skulle också gärna se om det finns möjlighet att öronmärka vissa delar av basanslagen för att faktiskt använda till att skapa trygga anställningar.

Lärosäten kan bestämma själva
Att, som regeringen, sätta upp specifika mål för hur många kvinnliga professorer eller biträdande lektorer som lärosätena ska ha är fel. Det kan lärosätena avgöra själva, menar Pia Steensland.
– Däremot finns det flera hinder som regeringen skulle kunna ta bort, till exempel när det gäller biträdande lektorer. Där vet vi i dag att det skulle skapa bättre förutsättningar för fler att kunna få en anställning som biträdande lektor om man förlänger tiden efter disputation till sju år.

Stapling av tidsbegränsade anställningar. Hur kommer man åt det?
– Genom att se över basanslagen, men sedan handlar det också om att lärosätena måste prioritera så att man säkrar upp. För det här gäller hela kedjan. Har vi inte kompetenta högskolelärare så brister också kvaliteten i utbildningen, vilket gör att vi får försämrad kompetensförsörjning.

Pia Steensland anser också att regeringen detaljstyr för mycket, genom öronmärkta anslag ned till tiotals miljoner kronor. Risken är att man letar efter lösningar på samhällsproblem på ”fel ställe”.
– Lösningar på samhällsutmaningar har traditionellt sett växt fram genom den kreativitet och den kunskap som har genererats genom den långsiktiga investeringen i den fria forskningen.

KD öronmärker exempelvis pengar till forskning för att stärka kvinnors hälsa. Var går gränsen för detaljstyre?
– Där identifierar vi ett område som vi anser är eftersatt och vi avsätter medel och ett forskarprogram. Men de exakta detaljerna för hur det forskarprogrammet ska vara utformat överlåter vi till forskarsamhället och forskningsfinansiärerna.

Hon nämner också kvalitetsgranskning av forskning som ett försummat område. En del av den forskning som genereras av statligt stöd – menar hon – kvalitetsgranskas inte. Vissa myndigheter fördelar medel, utan att ha ett grunduppdrag som forskningsfinansiärer, förtydligar Pia Steensland.
– Man kan behöva se över det så att det verkligen är den främsta forskningen som tilldelas medel. Bara för att man har en fin titel på ett projekt så säger inte det att metod eller kvalitet är den bästa, och vi måste säkerställa att statliga pengar går till den bästa forskningen.

Vill ändra migrationslagstiftningen
Antalet lärosäten, både högskolor och universitet, kan bli färre om KD får bestämma efter valet. Men de kan också lika gärna bli fler, påpekar hon.
– Det kan vara bra om man gör en översyn över hur många universitet och högskolor som vi behöver ha i Sverige och var de ska vara placerade.

KD vill vidare se över den nya migrationslagstiftningen, som påverkar möjligheterna till uppehållstillstånd för forskare och doktorander, som Universitetsläraren har skrivit om tidigare.
– Lagen behöver rättas till för att möjliggöra internationell samverkan och främja forskarutbyte som är viktigt för att stimulera forskning av hög kvalitet, säger Pia Steensland.

Linus Hellerstedt

FAKTA. KD:s högskolepolitik

Pia Steensland, 50 år, är Kristdemokraternas talesperson för forskning och högre utbildning. Hon är disputerad vid Uppsala Universitet och docent vid Karolinska Institutet. Sedan 2018 är hon riksdagsledamot.

Kristdemokraterna vill, enligt sitt senaste budgetanslag, satsa 180 miljoner kronor mindre än regeringen på utgiftsområdet högskola och forskning.

KD vill fokusera på anställningstrygghet inom akademin, men betonar att graden av lärartäthet på högskolor och universitet är upp till de enskilda lärosätena att avgöra.

Partiet har bland annat föreslagit att biträdande lektorer ska kunna ha en så kallad kombinationsanställning.

När det gäller breddad rekrytering till högskolan framhåller KD att grundskolan behöver stärkas, så att studenter kommer rätt rustade till högskolan.

KD står bakom regeringens rekommendation om att akademin bör avstå samarbeten med Ryssland, på grund av Ukrainakriget.
– Men enskilda ryska forskare får inte likställas med de statliga institutionerna. Det är också många ryska akademiker som öppet har kritiserat landets agerande, säger Pia Steensland.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023