Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Centerpartiet vill se fler fristående högskolor

Höja kvaliteten i forskning och undervisning, öka lärosätenas autonomi och skapa fler fristående högskolor. Så vill Centerpartiet förändra högskolesektorn.

28 april, 2022
Per-Olof Eliasson

Centerpartiet argumenterar för att göra Sverige starkare som kunskapsnation.
– Det absolut viktigaste är att stärka kvaliteten, det handlar såväl om att få mer ledande forskning i Sverige, men också om fler utbildningar av hög kvalitet, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Partiet pläderar också för fler fristående högskolor.
– Vi ser hur den akademiska friheten påverkas i vår omvärld och vi ser behov att stärka den akademiska friheten i Sverige. Vi tycker det finns en frihetsaspekt att möjliggöra för fler lärosäten att vara stiftelser, men det krävs politiska initiativ för att genomföra en stiftelsereform. Autonomin för lärosätena kan också öka genom att ändra styrelsernas sammansättning så att de består av en majoritet av representanter för professionen.

Centerpartiet ser fler aspekter på akademisk frihet.
– Det är också viktigt att basanslagen i en kommande forskningsproposition stärks ytterligare för att på det sättet kunna möjliggöra trygga anställningar och därmed stärka den akademiska friheten. Dessutom var vi i den senaste forskningspropositionen med och pekade ut att det finns skäl att skriva in den akademiska friheten i grundlagen. Men det är på lite längre sikt.

Ska vi ha fler eller färre lärosäten?
– Vi tycker inte att vi ska ha nya lärosäten, vi ser snarare att lärosätena genom bättre samverkan med varandra kan utveckla utbildningar så de håller hög kvalitet. Vi ser också möjlighet att tillgängliggöra utbildning i hela landet genom att etablerade lärosäten får möjlighet att bedriva utbildning på fler orter genom lärcentra.

Fler eller färre universitet?
– Vi är skeptiska till ytterligare universitet. Vi ser snarare behov att högskolorna ska kunna utveckla sina styrkeområden genom profilering. Viktigt är också att det behövs forskningsanknytning för att kunna bedriva utbildning av god kvalitet.

Centerpartiet ser breddad rekrytering som en viktig del av högre utbildning. Man vill att regeringen inför bättre möjligheter för att kunna jämföra utbildningar, något som en majoritet av riksdagen också har gett regeringen i uppdrag genom ett tillkännagivande. Det ska göra det mer lättillgängligt för blivande studenter att se om en utbildning leder till arbete och vilken kvalitet den har, vilket ska kunna minska trösklarna och bredda rekryteringen.

Arbetsmarknadens behov
Fredrik Christensson tycker att principen som finns i dag, att det både är studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov som styr, i grunden är bra. Men han delar uppfattningen från bland annat resursutredningen om att det kan behövas bättre analysunderlag för att urskilja hur behoven ser ut. Han menar att det också finns skäl att minska detaljregleringen i platstilldelning och tror på mer frihet för lärosätena att dimensionera utbildningar i samverkan med det omgivande samhället.

Partiet menar att högre utbildning är viktig för att möta arbetsmarknadens behov men också ur ett bildningsperspektiv.
– Jag är svag för humaniora och anser att de perspektiven har en viktig funktion på arbetsmarknaden, kopplat till digitaliseringen och AI, säger Fredrik Christensson.

Lagändring problematisk
Centerpartiet anser att lagändringen förra året som gjorde det svårare för nydisputerade att få permanent uppehållstillstånd är djupt problematisk. Det skapas en osäkerhet för doktorander, vilket i sin tur riskerar att leda till att Sverige som forskningsnation blir mindre intressant. Centerpartiet hoppas kunna få med de andra partierna till en förändring som gör det lättare för doktoranderna att stanna.

Per-Olof Eliasson

FAKTA. Så vill C förändra

Fredrik Christensson är utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet, riksdagsledamot och ledamot av utbildningsutskottet. Han är 31 år, försäkringssäljare från Lysekil och kom in i riksdagen 2014.

 

Centerpartiet vill öka resurserna till forskning och högre utbildning och höja ersättningar till de utbildningar som halkat mest efter de senaste årtiondena.

 

Samtidigt föreslår partiet i sin budget för 2022 en sänkning av pris- och löneomräkningen, vilket påverkar de anslag som räknas upp med denna.

 

Partiet anser att mer fria forskningsmedel till finansiärer är en viktig fråga för forskningens kvalitet.

 

I riksdagen har Centerpartiet bland annat motionerat om det livslånga lärandet där partiet bland annat vill öka anslagen till yrkeshögskolan och ge möjlighet för myndigheter och företag att delfinansiera platser på yrkeshögskolan.

 

I samband med att frågorna om att ge doktorander bättre möjlighet till permanent uppehållstillstånd och behovet att komma tillrätta med kompetensutvisningarna säger Centerpartiet nej till ett mycket högt lönegolv för arbetskraftsinvandrare och krav på språkkunskaper för att få medborgarskap. Båda förslagen menar partiet riskerar försvåra för doktorander och andra forskare att stanna i Sverige.

 

Centerpartiet var en del av Januariavtalet där man bland annat kom överens om att reformera lärarutbildningarna. Utöver det har Centerpartiet argumenterat för fristående lärarutbildningar med hög kvalitet, ett ”Handels” för lärarutbildningar.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023