Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Avskedad forskare frias i oredlighetsnämnden

Den forskare i Lund som avskedats för forskningsfusk får rätt i flera instanser. Nu senast är det Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF, som friar forskaren och fyra kollegor för oredlighet. Förvaltningsrätten i Malmö har också kommit fram till att bland annat rektor på Lunds universitet var jävig i ärendet.

13 oktober, 2020
Björn Forsberg
I och med de senaste besluten har nu fyra instanser fattat beslut till den avskedade forskarens fördel och till Lunds universitets nackdel: Arbetsdomstolen, Universitetskanslersämbetet, Förvaltningsrätten och Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Det är i ett beslut från den 5 oktober som NPOF friar forskarna. Ärendet började som en fråga om medförfattarskap men kom senare att handla om ”fabricering eller förfalskning”.
”Nämnden gör samma bedömning (som en anlitad sakkunnig, red. anm.) och finner mot denna bakgrund att det inte framkommit att fabricering eller förfalskning förekommit. Sammanfattningsvis finner nämnden att de anmälda författarna inte gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning.”
Beslutet kan överklagas.

Rektor fälld för jäv
I samma ärende har Förvaltningsrätten funnit att det föreligger jäv från tre personer: rektor vid Lunds universitet samt ordföranden och utredaren i Nämnden för utredning av oredlighet i forskning (nyligen omdöpt till Nämnden för utredning av avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet). Domen har vunnit laga kraft. Jävsinvändningen grundar sig på att alla tre personer medverkat i en tidigare process där en av forskarna av universitetet befunnits skyldig till oredlighet i forskning och avskedats.

I det ärendet har Arbetsdomstolen, AD, ogiltigförklarat avskedet av forskaren och förklarar att ingen oredlighet har påvisats. Även Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har kritiserat Lunds universitet för att namnet på ett vittne inte offentliggjordes för den anklagade forskaren och att man underlät att hjälpa forskaren att inhämta yttrande från Etikprövningsnämndens expertgrupp.

Trots kritiken från olika instanser kvarstår universitetets beslut att avskeda forskaren.

Björn Forsberg

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF, är en statlig myndighet, NPOF prövar ärenden om oredlighet i forskning, vilket definieras som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet

Källa: NPOF

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023