Ökade resurser ledde till satsningar på kvalitet

När lärosätena fick ökade resurser satsade de på att höja kvaliteten i utbildningen. Det visar en undersökning där Universitetskanslersämbetet, UKÄ, frågat lärosätena hur de använt tillskottet.
UKÄ:s undersökning visar att 86 procent av de institutioner som fick extra resurser med start 2015, har ökat den lärarledda tiden. Om satsningarna verkligen har inneburit en höjd kvalitet har dock inte kunnat mätas ännu.

Regeringen har från 2015 skjutit till extra pengar till främst hum-sam, teologi och juridik. Förstärkningen var 125 miljoner kronor för år 2015 och 250 miljoner kronor för varje år under perioden 2016 till 2018 och har därefter förlängts.
UKÄ:s enkät om kvalitetsförstärkningen visar att med hjälp av de extra resurserna har 86 procent av institutionerna ökat den lärarledda tiden, 65 procent undervisar mer i mindre grupper och 46 procent har ökat mängden e-lärande. Dessutom har lärosätena rekryterat nya medarbetare och genomfört kompetenshöjande insatser för undervisande personal.

Resultatet är tvärtemot en tidigare kvalitetsförstärkning som inte verkar ha lett till någon ökning av kvaliteten på undervisningen.
– Vi uppfattar att lärosätena vid den förstärkning de fick förra gången, 2012–2013, i större utsträckning använde medlen för att täppa igen hål i ekonomin. Nu upplever vi att de har haft en mer positiv syn på förstärkningsmedlen och har använt dem till en mängd olika kvalitetshöjande åtgärder. Det tycker vi är positivt, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ.

Däremot har UKÄ inte kunnat mäta om kvaliteten verkligen höjts eftersom förstärkningen skett så nyligen.
– Vi har inte sett något bevis för att kvaliteten har ökat. Men lärosätena har genomfört åtgärder som de tror kommer att öka kvaliteten. På lite längre sikt borde det leda till bättre kvalitet.

Kan inte styrka ökad lärarledd tid
Ytterligare en detalj är att UKÄ:s schemastudie ”Lärarledd tid i den svenska högskolan” inte kunde visa att kvalitetsförstärkningen lett till någon ökning av den lärarledda tiden.
– Vi kan inte styrka de självrapporterade uppgifterna i vår analys av lärosätenas scheman, säger Sofia Berlin Kolm.

I rapporten diskuterar UKÄ förhållandet mellan självrapporterade uppgifter och en kvantitativ analys, och vad skillnaden kan bero på.
Regeringen har alltså förlängt kvalitetssatsningen. Men om styr- och resursutredningens förslag genomförs ska det inte längre finnas olika ersättningsbelopp för olika ämnen, utan då får lärosätena själva bestämma hur mycket de ska satsa på olika utbildningar.


Kategorier: Artiklar, Finansiering, Kvalitet, Utbildning