Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Brister i studenträtt i fokus efter UKÄ:s granskningar

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, kräver bättring inom framför allt kursutvärderingar och studentinflytande efter att ha gjort de första ordinarie lärosätestillsynerna enligt ny modell. De granskade lärosätena är positiva till den nya metoden.

25 september, 2018
Kajsa Skarsgård
Jan Ainali
Gymnastik- och idrottshögskolan är ett av tre lärosäten som inledningsvis granskats enligt UKÄ:s nya tillsynsmodell. De övriga är Försvarshögskolan och Karolinska institutet.

Karolinska institutet, Försvarshögskolan och Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, var först ut i UKÄ:s nya läro­sätes­till­syn. Den granskar regel­tillämpningen inom sex områden: tillgodoräknande, student­inflytande, kurs- och utbildningsplaner, kursvärderingar, anställning av personal samt överklagande och klagomål.

UKÄ ger samtliga lärosäten bakläxa i de fall där student­representation saknas i beslutsfattande och beredande organ med betydelse för studenternas utbildning och situation, liksom där rutiner för samråd saknas när en enda person bereder och fattar beslut.
GIH, och framför allt För­svars­högskolan, behöver dessutom vidta åtgärder för att fullt ut följa reglerna kring kursutvärderingar. Högskolorna brister bland annat i tillgängliggörandet av resultaten och i återkopplingen kring vidtagna åtgärder.

Jämställda grupper
UKÄ vill också att de tre lärosätena i sina anställningsordningar klargör att det krävs synnerliga skäl för att göra avsteg från regeln om jämställd representation i grupper som ger förslag på vilka sökande som bör komma i fråga för en lärar- eller professorstjänst.

Den nya metoden för tillsyn, som utgår från lärosätenas styrdokument och redogörelser liksom stickprov, ersätter de tidigare platsbesöken.

De tre granskade läro­sätena berättar för Universitets­läraren att de är positiva till förändringen, vilken innebär en starkare koppling till andra processer för kvalitetsutveckling.
Birgitta Edenius är kvalitetshandläggare vid GIH. Hon säger:
– UKÄ:s ökade fokus på det faktiska genomförandet underlättar utvecklingen av ett kvalitetssystem som kan fungera i praktiken. Det vill säga: hur gör högskolan egentligen för att planera–genomföra–analysera–åtgärda och återkoppla den verksamhet som bedrivs så att regelefterlevnad och god kvalitet uppnås.

Försvarshögskolan hade gärna sett generösare tids­ramar för inrapporteringen av underlag.

Kajsa Skarsgård
Jan Ainali
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023