Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fördelningen av anslag något jämnare än i fjol

Det är stora skillnader i könsfördelningen när privata forskningsstiftelser delar ut anslag. Könssegregeringen mellan olika ämnesområden är också tydlig.

30 maj, 2017
Jennie Aquilonius
Arbetsdagen är över men några av studenterna på School of computing stannar kvar och pluggar. De få som lyckas ta plats på landets universitet och högskolor är ambitiösa i sina studier.

Förra året granskande Universitetsläraren jämställdheten och anslagsfördelning hos åtta privata forskningsstiftelser. De största organisationerna gav fler män anslag och flera av de mindre tog inte fram könsuppdelad statistik alls. När vi tog hänsyn till hur många som sökte var det ändå fler män som blev beviljade.

Årets uppföljning visar att det fortfarande är fler män som får anslag hos de stora stiftelserna. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, delade 2016 ut 752 miljoner kronor till 17 män och fem kvinnor. Men kvinnornas beviljandegrad var 8 procentenheter högre än männens.

Hos Cancerfonden minskade männens försprång i beviljandegrad från 13 procentenheter 2015 till 1 procentenhet 2016. Hjärt-Lungfonden delade ut 305 miljoner kronor till 66 män och 30 kvinnor. Om vi tar hänsyn till hur många som hade sökt låg männen ändå sju procentenheter högre än kvinnorna.

Capio forskningsstiftelse finansierar vårdforskning och är den verksamhet i granskningen som delar ut lägst belopp, 790 000 kronor. Det är också den enda stiftelse där dubbelt så många kvinnor som män sökt medel. Beviljandegraden var dock 2 procentenheter lägre för kvinnor.

Helt jämnt hos en stiftelse
Hedlunds stiftelse är en­sam om att ha en helt jämn för­del­ning. Fyra kvinnor och fyra män fick dela på 3,9 miljoner. Det var dock färre kvinnor än män som sökt anslag.

Ragnar Söderbergs stiftelse delade ut 87,5 miljoner kronor till åtta kvinnor och tio män 2016. Beviljandegraden var 11 respektive 12 procent. Men det är stor skillnad mellan olika ämnesområden. Under de senaste fem åren har tolv av tolv anslag i nationalekonomi gått till män. Under samma period var beviljandegraden i företagsekonomi dubbelt så hög för kvinnor som för män, 14 respektive 7 procent.

Hos Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse är beviljandegraden 5 procentenheter högre för män än för kvinnor. Torsten Söderbergs stiftelse skriver på sin hemsida att beviljandegraden under fem år sammanlagt är cirka 16 procent för kvinnor och cirka 19 procent för män.

Transparensen har ökat
i flera av stiftelserna

Fler forskningsstiftelser tar fram könsuppdelad statistik för anslag jämfört med förra året. Transparensen har också ökat.

I år har det varit lättare att granska hur könsfördelningen för anslag ser ut i privata forskningsstiftelser. Förra året fick Universitetsläraren ligga på bland annat Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, många gånger innan vi fick ut könsuppdelad statistik för anslagen 2015. Den här gången kom siffrorna med vändande mejl.

Förra året hotade KAW universiteten med kvotering om de inte nominerade fler kvinnliga huvudsökande till projektanslagen. Enligt stiftelsens verkställande ledamot, Göran Sandberg, har nomineringarna sedan dess inte ökat tillräckligt: kvinnor utgjorde 19 procent av de huvudsökande 2017 jämfört med 17 procent 2016 och 9 procent 2015.

”Universiteten törs inte chansa”
Det blir ingen kvotering, men KAW ändrar sin utvärderingsprincip till 2018. I stället för att utvärdera sökande och medsökande separat ska stiftelsen titta på gruppens samlade kompetens.
– Det handlar om mycket pengar och då törs universiteten inte chansa och sätta en ung kvinna som projekt­ledare. När vi säger att vi tittar på hela gruppens kompetens och gärna ser fler kvinnliga ledare för projekten hoppas jag att universiteten tar det till sig, säger Göran Sandberg.

Ökad transparens – ”tack vare Universitetsläraren
Våren 2016 tog tre av de åtta finansiärerna inte fram könsuppdelad statistik. Sedan dess har Ragnar Söderbergs stiftelse sett över hur stor del av deras anslag som har gått till kvinnor och män under de senaste fem åren. Stiftelsen har också publicerat uppgifter om beviljandegrad, antal sökande och antal beviljade uppdelat på kön på sin hemsida – vilket är mer transparent än någon av de andra stiftelserna i granskningen.
– Det är tack vare Universitets­läraren. Upp­märksamheten har gjort att vi har tittat på hur det ser ut hos oss, säger vd Kjell Blückert.

Stiftelsen har ingen formell jämställdhetsstrategi. Kjell Blückert menar att det viktigaste är att välja sakkunniga som inte bara har vetenskaplig kompetens utan också verkar i en akademisk miljö där mångfald och jämställdhet är självklara delar.

Svante Lindqvist, ordförande för Hedlunds stiftelse, jämför, liksom förra året, könsuppdelad statistik för forskningsanslag med att ta fram uppgifter om vilken hårfärg de sökande har. Men efter Universitetslärarens granskning har styrelsen fattat beslut om att hålla ett öga på andelen kvinnor och män som söker och blir beviljade anslag.

En skillnad i Capio forskningsstiftelses årsrapport 2016 jämfört med 2015 är att fonden nu anger hur många män och kvinnor som sökt anslag, i stället för enbart könsfördelningen hos de som blivit beviljade.

Har sett över könsfördelningen
Torsten Söderbergs stiftelse hade inte heller någon könsuppdelad statistik förra året. Därefter har organisationen sett över könsfördelningen och presenterar en sammanslagning av beviljandegraden för män och kvinnor under fem år på sin hemsida. Vilka år det handlar om eller hur det ser ut för enskilda år anges inte.

Inte heller nu vill stiftelsen dela med sig av könsfördelningen för det senaste året. Utifrån uppgifter på hemsidan kan vi räkna ut att de som beviljades anslag 2016 var 16 kvinnliga och 31 manliga projektledare.

När Universitetsläraren frågar om stiftelsen har någon jämställdhetsstrategi läggs hela ansvaret på lärosätena:
”… antalet ansökningar från manliga huvudsökande är generellt sett högre och omfattar större belopp än ansökningar från kvinnliga huvudsökande. Det är önskvärt att universitet och högskolor arbetar för att motverka sådana asymmetrier …”, skriver stiftelsen i ett mejl.

Svårt få uppgifter om genomsnittsbelopp
Även om det blivit lättare att få fram uppgifter om beviljandegrad och andelen män och kvinnor av beviljade, är det fortfarande desto svårare att få ut genomsnittsbeloppen. Endast hälften av stiftelserna, KAW, Hjärt-Lungfonden, Hedlunds stiftelse och Capio, lämnar ut siffror för hur stor del av medlen som gått till kvinnor respektive män.

Jennie Aquilonius

Läs Universitetslärarens tidigare granskande artiklar om jämställdhet hos privata forskningsfinansiärer:

 

Fler män än kvinnor får forskningsmedel (21 mars 2016)

 

Lärosäten positiva till att kvinnor kvoteras för anslag (7 april 2016)

 

Två av tre granskade finansiärer saknar strategi för jämställdhet (7 april 2016)

 

Det saknas statistik för könsfördelning (25 april 2016)

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023