Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Karl XI:s pengar värda mest av fondmedlen vid Lunds universitet

Lunds universitet förvaltar stiftelse- och fondmedel för 2,7 miljarder kronor. Störst värde finns i en donation från kung Karl XI på 1600-talet.

13 februari, 2017
Björn Forsberg

– Vi har cirka 70 fonder och 690 stiftelser i dag. Den som är värd mest pengar är också den allra äldsta. Det var Karl XI:s förmyndarregering som efter reformationen och den svenska erövringen av Skåne skänkte närmare 1 200 gårdar som en grundplåt till det nystartade Lunds universitet. Även om kungamakten tog tillbaka en del av gårdarna för att bekosta Skånska kriget på 1670-talet är det fortfarande den största donationen, säger dontationschef Klemens Ganslandt.

I den årliga stiftelseredovisningen benämns Karl XI donation för Akademihemman och består av gårdar men framför allt av värdefull mark runt Lund. Marknadsvärdet anges till 450 miljoner kronor. I donationsbrevet från den 19 december 1666 kan man läsa: Academiæ Carolinæs befordring, uppehälle och conservation allenast nyttjas, häfdas och brukas, eftersom ock der allt derföre academiens quæstor rentorna af dessa bemälte gods, när de academien tillfallne äro och alla dervid fallande intrader skall uppbära och dem till academiens gagn och nytta…”

Tillskott på tolv miljoner
Men stiftelserna består långt ifrån bara av pengar från äldre tider. Så sent som 2015 fick Lunds universitet ett tillskott på tolv miljoner kronor i form av nybildade stiftelser och som bidrag till äldre stiftelser. Året innan var tillskottet 41 miljoner kronor.
– Merparten av stiftelserna har tillgångar i form av aktier, räntebärande placeringar, fondandelar och bankmedel. Sju stiftelser äger och förvaltar fastigheter och jordbruksmark, säger Klemens Ganslandt.

Han sammanfattar sitt och sina medarbetares uppdrag som att donationen innebär att man får en påse pengar. Dessa pengar ska användas till ett tydligt ändamål. Därför gäller det att förvalta pengarna så bra som möjligt. Sedan ska avkastningen delas ut i form av stipendier eller direkta bidrag till verksamheten.
– Det gör skillnad för den som får ett stipendium. Det gäller den student som får ett par tusenlappar men också för den anställde den som kanske får 20 000 kronor i resebidrag så att denne kan besöka en kongress utomlands, säger Emma Haverlind, som arbetar med utlysning av stipendier och forskningsbidrag.

65 miljoner delades ut 2016
Hon berättar att man har åtta större utlysningar varje år. Till detta kommer ett antal mindre. Förra året delade 1 102 personer på 19 miljoner kronor. Det finns också stipendier som är bundna till fakulteter eller funktioner. Totalt delades 65 miljoner kronor ut i stipendier och forskningsbidrag vid Lunds universitet under 2016. I år blir det 20 miljoner extra eftersom det är universitetets 350-årsjubileum.

Enligt Klemens Ganslandt speglar donationerna ofta samhällets brister. När människor i dag känner behov av mer medicinsk forskning så ökar anslagen i den riktningen. Numera är också stipendiestatuterna öppna i sina beskrivningar, och anger ofta ett område. Donationerna ska däremot ofta finansiera ett särskilt ändamål.

I äldre tider kunde donationerna vara inriktade på att fattiga skulle få möjlighet att studera. Ett stipendium från 1833 kan fungera som exempel: ”Tvenne stip för medellösa i behov varande stud vid Lunds universitet…” Förordnandena var också ofta detaljerade: ”För övrigt vill jag allvarligen förbjuda, att denna vår förordning och donation på något sätt rubbas så att min salige käre mans och min välmenta avsikt ändras. Skulle något sådant göra – så vare densamme härmed varnad för den Guds hämnd och förbannelse som på sådant brukar följa, jämte ett ansvar en gång inför hela världens rättfärdige domare.”(Anna Steuch 1734).

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023