Högskolans kvalitetspengar omfördelas till migration

Det blir inga kvalitetspengar till högre utbildning för 2016. Regeringens ökade migrationskostnader påverkar nämligen utbildningsdepartementets budget som förlorar drygt 303 miljoner. 

I budgeten för 2016 fanns beslut om att den kvalitetsbaserade resurstilldelningen (baserad på det gamla kvalitetssäkringssystemet) i stället skulle användas för ”kvalitetshöjande insatser vid högre utbildning”. 303 miljoner var alltså avsatta i budgeten, hur fördelningen skulle bli avsåg regeringen att återkomma till i regleringsbreven för 2016.

I stället har lärosätena fått besked om att det inte blir några extra medel, skriver tidningen Lundagård.

Då många satsningar förses med prefixet ”kvalitet” finns skäl att påpeka att de 250 miljoner som mellan 2016 och 2018 betalas ut för att stärka kvaliteten för utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildningarna, inte påverkas av departementets besparingar.

Förutom de 303 miljonerna håller regeringen inne tio miljoner av Vetenskapsrådets anslag till registerforskning.  Det sammanlagda anslaget är 50 miljoner och av dessa får tio användas endast efter regeringsbeslut.


Kategorier: Artiklar, Finansiering, Kvalitet, Politik