Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ökad internationalisering märks i SULF-motioner

Den allt större internationaliseringen i högskolan sätter spår i motionerna till SULF:s kongress 19–20 november. Många motioner handlar om vikten av större mångfald, både i förbundet och på lärosätena.

17 september, 2015
Per-Olof Eliasson

De 52 motioner som har kommit in till årets kongress från SULF-föreningar och sektioner spänner över ett brett ämnesfält. Några intressanta frågor är förslag om ändrad terminsindelning och att förbundet bör byta namn och dessutom slopa indelningen i sektioner.
Anmärkningsvärt många motioner speglar högskolevärldens internationalisering.
Så motionerar SULF:s doktorandförening, SDF, om att universiteten ska ha fullgoda interndokument på engelska och bestämmelser om att möten ska hållas på engelska vid behov.
SULF-föreningen i Uppsala vill att förbundet ska verka för större mångfald och att rekryteringen av medlemmar till förtroendeposter ska spegla mångfalden i förbundet samt att facklig information i större utsträckning ska ges på engelska.
Dessutom vill föreningen att förbundet verkar för att medarbetare från andra länder ska få bättre möjligheter att göra karriär på lika villkor. SDF motionerar också om att arbetsgivaren på arbetstid ska anordna kurser i svenska för internationella medarbetare.

Många doktorandfrågor
Doktorandfrågor är flitigt förekommande bland motionerna, och föreningen i Lund anser att förbundet ska prioritera doktorander och doktorandfrågor.
SDF och SULF i Göteborg är oroade över att man vid Göteborgs universitet diskuterar att integrera mastersutbildning med doktorandnivå och därmed införa en treårig doktorandperiod. Göteborgarna vill att SULF aktivt arbetar för att motverka en sådan förändring och för att en fyraårig forskarutbildning bibehålls.
En rad frågor som SULF drivit länge förekommer bland motionerna, som anställning för doktorander från första dagen.
Andra för SULF-medlemmar kända frågor är krav på höjda fakultetsanslag, liksom anställning för alla postdoktorer vilket föreningarna i Uppsala och Göteborg båda motionerar om.
Resurstilldelningssystemet är en annan klassiker och i år finns motioner om att ta bort de stora skillnaderna i studentpengens storlek och att höja fakultetsanslagen.

Vill ha lugnare jul
SULF i Uppsala vill ändra terminsindelningen för att universitetslärarna ska få njuta av jul och nyår i lugn och ro. Nu ligger ofta höstterminens sluttentamina i januari och universitetslärare har en arbetstopp över jul och nyår. Om höstterminen börjar ett par veckor tidigare kan den avslutas innan jul och universitetslärarna kan ta ledigt över helgdagarna, föreslår föreningen.
Motionerna som rör förbundets inre arbete är många, bland dem märks att SULF i Lund föreslår att förbundets namn ändras till Sveriges universitetslärare och forskare för att bättre spegla sammansättningen av medlemmarna.
SULF Lund vill dessutom att sektionerna tas bort eftersom de på ett negativt sätt kan förstärka olikheterna inom förbundet. SULF Malmö vill däremot inrätta en särskild sektion för chefer.

Försämrade avtal oroar
SULF Umeå är oroat över försämringar i olika avtal, som det nya omställningsavtalet och i pensionsavtalet. Föreningen vill att SULF ska verka för att minska försämringstakten.
SULF i Umeå yrkar också på att förbundet ska tona ner professions- och visionsfrågorna och mer koncentrera resurserna på fackligt arbete.
Ett antal motioner handlar om förbättrad demokrati vid lärosätena, för mycket administration, att stärka det kollegiala inflytandet, arbetsmiljön samt löne- och arbetstidsfrågor.
SULF Uppsala är oroat över bristen på rörlighet mellan lärosätena och vill att SULF ska verka för att frågan undersöks.
Adjunktssektionen SUAF vill värna undervisningens koppling till forskningen och också att adjunkter erbjuds möjlighet att forska och att de får bättre arbetsvillkor.

E-stress och upphovsrätt
Vår digitala tidsålder avspeglas i motionerna bland annat i oro över e-stress, orsakad av att studenterna förväntar sig att lärarna ska vara tillgängliga på nätet i stort sett dygnet runt.
I Lund är man bekymrad över att upphovsrätten till undervisningsmaterialet undermineras i digitala medier och lektorssektionen ULF vill att SULF ska undersöka hur lärosätena använder bibliometri, bland annat som kvalitetsmått vid lönesättning.
Antalet motioner som föreningar och sektioner lämnat in är ojämnt fördelade, flest kommer från föreningen i Uppsala, hela 15 motioner. Därefter kommer Lund 12, SDF 6, Linköping 4 och ULF 4.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023