Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Så kringgår lärosätena LAS

Genom att låta anställda växla mellan olika former av tidsbegränsade anställningar kan lärosätena kringgå lagen om anställningsskydd (LAS ). SULF arbetar på flera plan för att motverka missbruket av visstidsanställningar vid universitet och högskolor.

17 december, 2013
Universitetsläraren

Akademin har betydligt fler möjligheter att anställa personer på tidsbegränsade kontrakt än resten av arbetslivet.
– Men om man vill vara ett bra lärosäte går man på huvudregeln, att det är tillsvidareanställning som gäller. Har man behov av en person en längre tid ska denne ha tillsvidareanställning. Skulle det sedan bli en övertalighet får man göra på vanligt sätt, det vill säga dra igång ett uppsägningsförfarande, säger Carl Falck, SULF:s förbundsjurist.
Det grundläggande problemet är att lärosäten kan växla mellan de tidsbegränsade anställningsformer som finns i högskoleförordningen och de som grundar sig på LAS.
– Vi kan säga att du börjar med en doktorandanställning, sedan en postdok följt av två års vikariat, därefter en meriteringsanställning som kan vara upp till sex år. Efter sex månaders uppehåll kan du lägga på två år allmän visstidsanställning och därefter ytterligare meriteringsanställning igen på grund av särskilda skäl och så vidare…
Man kan alltså åka slalom mellan LAS och högskoleförordningen.
– Det är orimligt att lärosätena ska kunna stapla mängder av anställningar på varandra på det här sättet, säger Carl Falck.

En enskild anställningsform som i väsentlig grad kan öka antalet och längden på tidsbegränsade anställningar är de tidsbegränsade meriteringsanställningar som regeringen införde i fjol.
– Meriteringsanställningarna har stökat till det väldigt mycket. Det är en katastrof att man införde något sådant, säger Carl Falck.
De tidsbegränsade meriteringsanställningarna är grunden för att SULF anmälde regeringen till EU-kommissionen (se Universitetsläraren nr 15/2013).
– Konstruktionen med många tidsbegränsade anställningar efter varandra är mycket negativ, särskilt för kvinnliga lärare och forskare. Vi kan se att speciellt kvinnor hoppar av för att de inte accepterar de här villkoren, de anser att de inte kan jobba under de villkoren och ha familj och barn.
En annan konsekvens är att långvariga osäkra anställningar går ut över arbetsmiljön.
– Det börjar komma undersökningar där det framgår att de som har tidsbegränsade anställningar under en längre tid mår sämre och därmed gör ett sämre jobb.

Ett problem med tidsbegränsade anställningar i akademin är att facket har begränsade möjligheter att agera gentemot felaktiga anställningar som har sin grund i högskoleförordningen.
– Om det är en felaktig anställning enligt LAS kan facket påkalla tvisteförhandling och även gå till Arbetsdomstolen. Däremot gäller inte de allmänna arbetsrättsliga reglerna de olika anställningsformerna i högskoleförordningen och de kan då inte bli föremål för en arbetsrättslig tvist. Men gör lärosätena något felaktigt slår SULF ned på det oavsett om det gäller högskoleförordningen eller inte.
I och med att regelverket är så tillåtande är det mycket upp till den goda viljan hos lärosätena om de vill tillsvidareanställa en medarbetare.
– Men vi tycker att vi börjar få en bra dialog med många på universiteten. Speciellt på högre nivå börjar man fundera på om det är rimligt att ha tidsbegränsade anställningar för sådana som jobbat 20 år inom akademin med samma arbetsuppgifter.
Ett problem är att institutionerna inte får tillräckliga förutsättningar att planera verksamheten.
– Vi tycker att det här är en fråga man behöver lösa inom varje universitet och högskola så att det finns en kontinuitet i verksamheten som en grund för att våga tillsvidareanställa de personer man har behov av.

För att komma till rätta med akademins frikostiga användning av tidsgränsade anställningar använder SULF olika metoder.
– Självfallet agerar vi utifrån arbetsrättsliga regler när så är möjligt, säger Carl Falck.
En annan metod är att visa hur tillsvidareanställningar utnyttjas på lärosätena genom SULF:s undersökning som Universitetsläraren har skrivit om tidigare under året.
SULF verkar också direkt mot universitet och högskolor och försöker lokalt på varje lärosäte hitta lösningar så att tidsbegränsade anställningar kan gå över till tillsvidareanställning efter en viss tid eller en viss prövning.
–Vi försöker också påverka gentemot regering och riksdag och politiska partier och förklara att det här är orimligt. Och vi har anmält regeringen till EUkommissionen. Så vi arbetar på alla tänkbara nivåer med det här.

PER-OLOF ELIASSON

Fakta
Tillsvidareanställning är huvudregeln i lagen om anställningsskydd (LAS ). Enligt LAS finns det i princip två varianter av tidsbegränsade anställningar; vikariat och allmän visstidsanställning, Alva.
För båda gäller att har man varit anställd i mer än två år inom en femårsperiod övergår anställningen automatiskt till att bli en tillsvidareanställning.
Däremot får man inte räkna ihop de två anställningsformerna. Det innebär att enligt LAS kan man jobba sammanlagt fyra år på samma arbetsplats utan att bli tillsvidareanställd.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023