”Det bör tydliggöras vad högskoleprovet ska mäta”

Forskning Hallå där Marcus Strömbäck Hjärne, nydisputerad i beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet, som forskat på hur rättvist högskoleprovet är som urvalsinstrument för högskolan.

Stora skillnader i lärosätenas hantering av distanstentor

Etik Att minska risken för fusk vid distanstentor utan att äventyra studenternas integritet. Det är en nöt som lärosätena måste knäcka. I dagsläget skiljer sig hanteringen åt mellan lärosätena, men på ett dialogmöte som nyligen anordnades av UKÄ togs initiativ till ökad nationell samordning.

Digital tentamen är
årets högskoleord

Utbildning Pandemin har gjort avtryck i den svensk-engelska ordbok som Universitets- och högskolerådet, UHR, uppdaterar varje år. Där klargörs nu också den viktiga skillnaden mellan det svenska och det engelska ordet examination.

Sverige har återfått medlemskapet i ENQA

Kvalitet Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är åter fullvärdig medlem i European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA. Detta efter att ha uteslutits 2014 och därefter infört ett nytt kvalitetssäkringssystem.

De flesta är nöjda med kvalitetssäkrings­systemet

Kvalitet Högskolevärlden är i stort nöjd med kvalitetssäkringssystemet, men lärosätenas arbetsbörda i samband med utvärderingsprocesserna har blivit alltför betungande. Det framgår av en extern granskning.

UKÄ ifrågasätter kvaliteten
– och resurserna minskar

Politik Lärarutbildningen är den högskoleutbildning som tilldrar sig mest politisk uppmärksamhet och får i särklass flest och mest detaljerade direktiv. Det motsvaras inte av generösa resurser, tvärtom har anslagen per student urholkats och forskningsresurserna är gravt underdimensionerade.

Ständiga utredningar
speglar politisk oenighet

Politik Den historiska delningen av lärarkåren samt politisk och facklig oenighet har lett till att lärarutbildningen de senaste 70 åren oavbrutet har utretts och stöpts om.