Medlemmars engagemang livsviktigt för SULF

Genom att delta i årsmöten, kongresser, styrelse- och valberedningsarbete såväl som den löpande verksamheten kan medlemmar ta del av föreningens verksamhet och samtidigt granska den. Annars riskerar den demokratiska processen att undermineras, skriver Julie Hansen och Josef Pallas som nyligen lämnat styrelsen i SULF-föreningen vid Uppsala universitet.

18 januari, 2024
Julie Hansen och Josef Pallas

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Fackföreningar har en ovärderlig betydelse för trygga, rättvisa, jämställda och hållbara arbetsförhållanden. Den pågående konflikten mellan Tesla och IF Metall illustrerar tydligt att fackföreningar spelar en central roll på den svenska arbetsmarknaden. Den svenska modellen förutsätter att fackföreningar kan vara en aktiv och representativ motpart i diskussioner kring hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Julie Hansen

Före detta styrelseledamot, SULF vid Uppsala universitet

Högskolevärlden är inget undantag. De fackliga organisationerna inom denna sektor utför ett viktigt arbete för arbetsmiljö, arbetsvillkor och karriärmöjligheter. Fackliga företrädare står upp för medlemmarnas rättigheter och bevakar fackliga frågor inom utbildningspolitik och i samhället i stort. Som ett av de förbund som ingår i akademikernas förhandlingsorganisation Saco-S har SULF en central roll i detta arbete.

Det vilar således ett tungt ansvar på SULF:s förtroendevalda. Vid enskilda lärosäten såväl som nationellt verkar de för ett aktivt samtal med olika parter – till exempel med lärosätenas ledningar, regeringsdepartement, ämbetsverk och media. Genom att bedriva seminarie- och utbildningsverksamhet samt delta i den offentliga debatten söker SULF genom sina lokala styrelser att lyfta frågor som påverkar medlemmars arbetsförhållanden och villkor.

Josef Pallas

Före detta styrelseledamot, SULF vid Uppsala universitet

Undertecknade har i flera år haft förtroendeuppdrag inom SULF-föreningen vid Uppsala universitet. Som representanter för mer än 2 000 universitetslärare, forskare och doktorander fick vi bidra till det fackliga arbetet, bland annat genom att specifikt fokusera på frågor som rör kollegialitet, trakasserier, mobbning och externa hot mot den akademiska friheten. Vi var även föreslagna till omval inför 2024.

Dock blev valberedningens genomarbetade och välförankrade förslag ifrågasatt av en grupp SULF-medlemmar som var relativt liten till antal men utgjorde en majoritet på årsstämman, där endast 36 röstberättigade av föreningens cirka 2 000 medlemmar deltog.

”Det är välbelagt i forskningen att lågt valdeltagande försvagar demokratin. Risken är att det öppnar för en utveckling där styrelsens sammansättning och arbete präglas av vänskapskorruption och lojaliteter till enskilda personer, som i sin tur driver frågor som merparten av föreningens medlemmar inte stödjer.”

Det är välbelagt i forskningen att lågt valdeltagande försvagar demokratin. Risken är att det öppnar för en utveckling där styrelsens sammansättning och arbete präglas av vänskapskorruption och lojaliteter till enskilda personer, som i sin tur driver frågor som merparten av föreningens medlemmar inte stödjer, eller – ännu värre – frågor som rent av bryter mot föreningens grundpremisser.

Att ett årsmöte kan kuppas genom att valberedningens förslag röstas bort utan transparent förankring i medlemskollektivet har vi nu sett exempel på vid Uppsala universitet. Under sådana omständigheter riskerar SULF-föreningar att få styrelser som driver egna agendor och som har svag förankring i medlemmarnas intressen och behov. God föreningssed äventyras.

”Att ett årsmöte kan kuppas genom att valberedningens förslag röstas bort utan transparent förankring i medlemskollektivet har vi nu sett exempel på vid Uppsala universitet. Under sådana omständigheter riskerar SULF-föreningar att få styrelser som driver egna agendor.”

I samband med att vi nu lämnar våra förtroendeuppdrag i SULF-föreningens styrelse vill vi ta tillfället i akt att uppmana medlemmarna att engagera sig mer. Den demokratiska processen ska inte tas för given, utan kan undermineras inifrån.  

Aktivt medlemsengagemang behövs för SULF-föreningars verksamhet och legitimitet. Genom att delta i årsmöten, kongresser, styrelse- och valberedningsarbete såväl som den löpande verksamheten kan medlemmar ta del av föreningens verksamhet och samtidigt granska den.

Att vara ledamot i styrelsen för en lokal SULF-förening förutsätter intresse för vad som utgör grunderna för ett förtroendeuppdrag i en facklig organisation, vilka normer och lagar som reglerar hur en styrelse arbetar och utifrån vilket mandat. Styrelsemedlemmar behöver också kunna sätta sig in i lokala och nationella diskussioner samt policyprocesser av relevans för medlemmarna.

Reflektionerna ovan bygger på det vi bevittnat i specifika situationer i den styrelse som vi nu lämnar. Dock tycks inte våra erfarenheter vara unika. Lågt medlemsengagemang och svårigheter med att engagera breda och representativa styrelser är en utmaning för många lokala SULF-styrelser. 

”En viktig förutsättning för den interna demokratin är, förutom förståelse för och kunskaper om det specifika med SULF-verksamheten och föreningslivet i stort, en representativ sammansättning av styrelserna.”

En viktig förutsättning för den interna demokratin är, förutom förståelse för och kunskaper om det specifika med SULF-verksamheten och föreningslivet i stort, en representativ sammansättning av styrelserna. Styrelser som speglar de lokala föreningars mångfald i fråga om kön, bakgrund, ålder, yrkeserfarenhet, ämnestillhörighet och akademisk grad har en större möjlighet att fånga upp medlemmars olika intresse och behov.

Vi lämnar våra förtroendeuppdrag för SULF med en fördjupad förståelse av hur viktigt det är med aktiva fackliga organisationer och professionella förbund. Vi är tacksamma för att ha fått representera SULF-föreningens medlemmar och hoppas att dessa reflektioner kan bidra till att stärka SULF:s roll och betydelse i framtiden.

Julie Hansen och Josef Pallas

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023