Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

BTH på väg att slås ihop med Linnéuniversitetet

Snart kan Blekinge tekniska högskola, BTH, bli en del av Linnéuniversitetet. Ledningsgrupperna vid de två lärosätena diskuterar ett samgående. Facket vid BTH är kritiskt till processen.

14 september, 2023
Per-Olof Eliasson
Blekinge tekniska högskolas ledning förordar att högskolan ska slås ihop med Linnéuniversitetet. Facket vid BTH är kritiskt till förslaget.

När Linnéuniversitetet bildades 2010, genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar, var det meningen att Blekinge tekniska högskola, BTH, skulle ingå.

Men BTH drog sig ur fusionen eftersom man landat i att lärosätet skulle utvecklas bättre som självständig högskola. Högskolans nuvarande ledning gör en annan bedömning och förordar nu att BTH blir en del av Linnéuniversitetet.

Ska komplettera varandra
Enligt Mats Viberg, rektor vid BTH, kompletterar lärosätena varandra utifrån utbildningsutbud, forskning och samverkan.
”Det finns stora möjligheter att skapa mervärden genom att pröva förutsättningarna för att skapa ett brett och spetsigt universitet med internationella och näringslivsmässiga kontakter som täcker hela sydostregionen”, skriver Mats Viberg i ett mejl till Universitetsläraren.

Mats Viberg.

Om ett samgående blir av – vilken roll får BTH i Linnéuniversitetet?
”Tillsammans skulle vi bli ett stort universitet – det femte största i Sverige mätt i antal studenter. BTH skulle utgöra kärnan i en teknisk högskola vid Linnéuniversitetet.”, skriver Mats Viberg.

Söker stöd
Enligt honom söker ledningarna vid Linnéuniversitetet och BTH stöd från sina respektive styrelser för att utreda samgåendet vidare.

Styrelserna ska ta upp frågan kommande månadsskifte och en sammanslagning kan bli aktuell 2026 som tidigast, skriver Mats Viberg i mejlet.

Mikael Åsman.

Mikael Åsman, ordförande i Saco-S-föreningen vid BTH, kan inte uttala sig om ett eventuellt samgående mellan BTH och Linnéuniversitetet.
– Vi har inget underlag att diskutera från. Vi är helt tagna på sängen att det är fråga om ett samgående, säger han.

Facket ifrågasätter
Han är frågande till hur processen har gått till.
– Den har skötts helt och hållet av ledningsenheten vid högskolan. Högskolestyrelsen, facket, prefekter och avdelningschefer har under vintern och våren bara informerats om att man diskuterar ett samarbete med Linnéuniversitetet, ett samgående har inte nämnts.

Mikael Åsman säger att när den nya högskolestyrelsen hade sitt första sammanträde i maj i år fanns heller ingen tid att diskutera frågan.
– Först inför styrelsesammanträdet 19 juni kom information från rektor att det fanns planer på ett samgående. Den nya högskolestyrelsen hade då ingen möjlighet att ta ställning i frågan.

Ska utreda
I stället fick högskolans administration i uppdrag att till högskolestyrelsens nästa sammanträde i slutet av september göra en utredning.
– Den ska handla om förutsättningarna för ett samgående, basfakta som till exempel antal anställda, ekonomi, vilka kurser och program det är fråga om. På styrelsemötet utlovades dock ingen risk- och konsekvensanalys i samband med detta.

Mikael Åsman menar att en sådan utredning därför måste göras senare.
– Om styrelsen på nästa sammanträde säger ja till att gå vidare med planerna på ett samgående måste därefter en sådan analys göras i olika grupper och det är oerhört viktigt att all personal är delaktig i denna process, säger han.

Fotnot: BTH preciserar att administrationens uppdrag bestod i att  högskolans prorektor och förvaltningschef fick i uppdrag att till högskolestyrelsens nästa sammanträde i slutet av september ta fram ett förslag till ett utredningsarbete.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023