Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lärosätena saknar riktlinjer för våld i nära relationer

De flesta universitet och högskolor saknar riktlinjer och rutiner för hur de ska agera om en anställd eller en student utsätts för våld i nära relationer, visar en undersökning som tre forskare vid Mittuniversitetet gjort. Nu vill de att lärosätena agerar.

15 juni, 2023
Linus Hellerstedt
Tre forskare vid Mittuniversitetet har kartlagt lärosätenas riktlinjer, rutiner och policyer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Tre forskare vid Mittuniversitetet bestämde sig för att kartlägga hur många av landets universitet och högskolor som har riktlinjer, rutiner eller policyer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Svaret är ett. Uppsala universitet var det enda lärosätet som hade någon form av policy eller riktlinje specifikt inriktad på våld i nära relationer. Helena Bäck, lektor i socialt arbete vid Mittuniversitetet, är en av forskarna bakom undersökningen:
– Många tyckte det var en viktig fråga och att man borde ha policyer, vissa var i startgroparna för att ordna riktlinjer. Men inget lärosäte av de som svarade har några riktlinjer för om studenter blir utsatta, säger hon till Universitetsläraren.

Helena Bäck.

Det var våren 2022 som Helena Bäck och hennes kollegor vid Mittuniversitetet, Minna Lundgren, lektor i sociologi och Ummis Jonsson, universitetsadjunkt i socialt arbete, bestämde sig för att göra studien.

Frågade om riktlinjer
De tog kontakt med 35 lärosäten via mejl och ställde frågor om riktlinjer, rutiner och handlingsplaner kring arbetet med våld i nära relationer. Av de tillfrågade lärosätena svarade 28.

Det enda lärosäte som alltså angav att man har den typen av riktlinjer, Uppsala universitet, har ett skriftligt material inriktat på arbetsgivarrollen samt ett annat för de anställda.

Ummis Jonsson.

I materialet finns information om hur en chef kan agera då man får kännedom om att en anställd utsatts, eller misstänkts ha utsatts, för våld i en nära relation.

Uppsala universitet har också skriftlig information om vart en anställd kan vända sig för att få hjälp, enligt Helena Bäck.

Skrev brev till ledningen
Efter att ha tagit del av resultatet skrev de tre forskarna ett brev till Mittuniversitetets rektor, prorektorer, dekaner, hr-chef samt förvaltningschef.

I brevet, som Universitetsläraren har tagit del av, beskriver Helena Bäck, Minna Lundgren och Ummis Jonsson hur ”akademins struktur möjliggör trakasserier”.
– Det är en väldigt stark hierarki inom akademin och det finns forskning som tyder på att kvinnor har svårare att nå fram i de hierarkierna. De strukturer som finns kring manligt och kvinnligt i samhället överlag, begränsar kvinnor inom akademin. Men det största problemet är att det är ett stort samhällsproblem att kvinnor utsätts för våld i nära relationer, säger Helena Bäck.

Minna Lundgren.

Ett år senare upplever hon att universitetets ledning har börjat agera och arbeta aktivt med frågan om våld i nära relationer.

Håkan Wiklund, prorektor vid Mittuniversitetet, beskriver att man efter ett möte med de tre forskarna skrev in våld i nära relationer i sin plan för jämställdhet och lika villkor.

En arbetsgrupp vid Mittuniversitetet, bestående av hr-avdelning, studenthälsa och samordnare för lika villkor jobbar just nu med riktlinjer om våld i nära relationer, enligt Håkan Wiklund, prorektor. Foto: Torbjörn Bergkvist

Jobbar med frågan
En arbetsgrupp bestående av hr-avdelning, studenthälsa och samordnare för lika villkor jobbar just nu med frågan. Tanken är att riktlinjer ska vara på plats så snart som möjligt, skriver han i ett mejl till Universitetsläraren.
”Målet är att skapa en arbets- och studiemiljö där det finns en hög grad av medvetenhet och kunskap om dessa frågor så att både medarbetare och studenter vågar lyfta problem när de uppstår”, skriver Håkan Wiklund.

Håkan Wiklund.

Han beskriver att man avser sätta ihop ett stödmaterial riktat till lärare och studenter samt anordna ”informations- och kunskapshöjande satsningar för medarbetare”.

I ett första steg ska man utbilda prefekter, chefer och hr-avdelning specifikt kring frågor som rör våld i nära relationer, enligt Håkan Wiklund.

Enligt honom har Mittuniversitetet inte varit omedvetet om frågor kring våld i nära relationer tidigare, även om det inte angetts någonstans.
”Initiativtagarnas brev pekade dock på att vi saknade ett tydligt och strukturerat arbete kring våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor”, skriver Håkan Wiklund.

Hoppas på spridning
Helena Bäck hoppas nu att Mittuniversitetets initiala arbete ska sprida sig till andra lärosäten.
– Vi kommer att försöka fortsätta arbetet med att påverka Mittuniversitetet, och vi är också inbjudna att komma och föreläsa i olika interna sammanhang, säger hon.

De tre forskarna skriver också på en rapport, tänkt att publiceras under 2023.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023