Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Studenter ser brister i universitetslärares digitala kompetens

En tredjedel av studenterna anser att brister i universitetslärares digitala kompetens påverkade utbildningskvaliteten negativt under coronapandemin. Det visar Universitetskanslersämbetets årsrapport.

2 augusti, 2022
Linus Hellerstedt

Givet förutsättningarna är studenterna sammantaget nöjda med sin utbildning under coronapandemin. Av de nästan 3 900 studenter som svarade på UKÄ:s enkät förra våren beskrev 77 procent kvaliteten på utbildningen som bra eller mycket bra.

När motsvarande undersökning genomfördes fem år tidigare angav dock 91 procent detsamma, skriver UKÄ. Enkäten skickades ut till nästan 11 000 studenter, och svarsfrekvensen var därmed 35 procent.

Digital kompetens brister
Ungefär en tredjedel av studenterna, 31 procent, anser dock att undervisningen under coronapandemin påverkades negativt av att universitetslärarna uppvisade brister när det gäller digital kompetens. Över 70 procent angav också att deras känsla av stress och oro ökade under pandemin.

Bland doktorander som svarade på enkäten angav över hälften att de har behövt ställa in moment i sin forskarutbildning under pandemin. De uttryckte också att internationella forskarsamarbeten samt utbytet med andra doktorander och seniora forskare har påverkats negativt i någon mån.

Ökat intresse för högskolan
Pandemin har dock ökat intresset för att studera på högskolan, enligt UKÄ, och antalet sökande har varit det högsta på tio år.

Detta har framför allt varit påtaglig när det gäller studenter i åldersgruppen 35 år och äldre, men det har också varit fler sökande i den yngsta åldersgruppen och allt fler går direkt från gymnasiet till högskolestudier. Det senaste läsåret var det 19 procent av kvinnorna och 13 procent av männen som gjorde just detta.

Fler än någonsin plockade också ut en högskoleexamen på grund- eller avancerad nivå förra året, ökningen var där 4 procent jämfört med 2020.

Konkurrens om meriteringsanställningar
När det gäller personalen inom akademin, konstaterar UKÄ att det fortsättningsvis kommer att vara hård konkurrens om meriteringsanställningar. Det beror bland annat på att fler än vanligt tog ut en doktorsexamen under 2021.

Totalt sett minskade meriteringsanställningarna med 3 procent under förra året då dessa gick från 3 750 i antal till 3 640, visar rapporten.

Myndigheten beräknar att det inom akademin finns täckning för att anställa omkring hälften av de som tar en doktorsexamen varje år, ett scenario som även gällde innan pandemin.

Forskande och undervisande personal utgjorde 60 procent av de totalt 54 400 anställda inom högskolesektorn 2021, omräknat till heltidsanställningar. Enligt UKÄ är det en ökning med 400 heltider i jämförelse med året innan.

Lektorerna blev fler
Inom kategorin forskande och undervisande personal var lektorer den största yrkesgruppen, då det under 2021 fanns 9 890 lektorer på lärosätena. Det är en ökning med 110 jämfört med året innan. På tio år har lektorerna blivit 33 procent fler, då antalet heltidsanställningar ökat med 2 430.

Endast en yrkeskategori – adjunkter – har minskat i antal på tio år. Den nedgången skriver UKÄ till 9 procent, eller 500 adjunkter färre.

I sin årsrapport sammanfattar UKÄ också det ekonomiska resultatet för landets lärosäten. Sammantaget ökade intäkterna med 5 procent samtidigt som personalkostnaderna gick upp 4 procent. Både drift- och resekostnader minskade till följd av pandemin, skriver UKÄ.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Öka din digitala kompetens

Låt dig inspireras av Universitetslärarens metodartiklar på temat digitalisering. Här hittar du bland annat tips på pedagogik och tekniska råd när du undervisar digitalt.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023