Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Flödet av anmälningar till Npof större än väntat

För andra året i rad har Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Npof, fått ta emot betydligt fler anmälningar än förväntat. Det visar nämndens årsrapport.

16 juni, 2022
Linus Hellerstedt

I förarbetet till den nya lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning uppskattades att omkring 15 fall av misstänkt oredlighet skulle anmälas till Npof, årligen.

Förra året ankom dock 40 ärenden, och under 2020 var ärendena 46 till antalet, enligt Npofs färska årsrapport.
”Det kan framstå som en liten minskning, men är egentligen en ökning, eftersom elva ärenden 2020 var ärenden som inletts tidigare år men inte avslutats innan nämnden bildades”, skriver man i rapporten.

Fortsatt ärendeström
Npof skriver att anledningen till att ärendena är fler än förväntat helt enkelt är att uppskattningen i förarbetena var för lågt ställd, bland annat eftersom det har blivit möjligt för enskilda att anmäla ärenden direkt till nämnden.

Nämndens bedömning är att det kommer att komma in betydligt fler ärenden än vad som spåddes i förarbetena även i fortsättningen.

Av de 40 ärenden som nämnden fick in 2021 var 23 anmälningar från enskilda, och 17 var överlämningar från forskningshuvudmän. 17 anmälningar gällde misstänkt förfalskning, 15 plagiering och i 13 fall rörde det sig om misstänkt fabricering.

Npof fattade beslut i 32 fall, varav två var fällande. Båda dessa rörde plagiering. Sju ärenden avskrevs då nämnden ansåg att dessa inte föll inom tillämpningsområdet för den nya lagen.

I tre fall friade Npof trots att man gjorde bedömningen att det rörde sig om avvikelser från god forskningssed, och att avvikelserna var allvarliga. Anledningen var att nämnden inte bedömde att varken uppsåt eller grov oaktsamhet låg bakom avvikelserna.

Hälften inom medicin och hälsovetenskap
Över hälften av förra årets anmälningar rörde forskningsområdet medicin och hälsovetenskap, vilket är ungefär samma fördelning som under 2020.

En hel del ärenden rör bildmanipulering medan vissa handlar om plagiering av idéer eller texter. De förstnämnda skulle i högre grad kunna undvikas genom tydligare rutiner och att man tog hjälp av verktyg för granskning av bilder och figurer. När det gäller plagieringen skulle missuppfattningar och slitningar kring medförfattarskap kunna undvikas i högre utsträckning genom att tidigare i forskningsprocessen diskutera rollfördelningar, skriver Npof i sin rapport.

Npof har också uppgiften att sammanställa lärosätenas egna prövningar av misstänkta avvikelser från god forskningssed under året som gått. Här konstaterar nämnden att 28 av de totalt 31 lärosätena har utstakade riktlinjer för hur sådan prövning ska gå till, jämfört med 2020 då 26 av lärosätena hade sådana riktlinjer.

Lärosätenas egna prövningar
Bland de olika lärosätena har 14 prövat avvikelser i totalt 19 fall under 2021. I 5 av dessa fall kom utredningen fram till att det rörde sig om avvikelse från god forskningssed. Snarlika siffror jämfört med förra året då 9 av lärosätena konstaterade 4 avvikelser bland 18 misstänkta fall.

Den vanligaste avvikelsen som prövades av lärosätena själva under förra året var, precis som 2020, frågor kring medförfattarskap.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Ny lag om oredlighet

Lagen handlar om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Den innehåller också bestämmelser om hur prövning av oredlighet i forskning ska gå till.

Enligt den nya lagen och systemet för hantering av misstänkt oredlighet ges anklagade rätt att överklaga Npofs beslut till Förvaltningsrätten.

Vem som helst kan anmäla misstänkta oegentligheter till Npof. För att kunna överklaga Npofs beslut krävs dock att man räknas som part, det vill säga är direkt berörd av besluten.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023