Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Friande dom mot Karin Dahlman-Wright överklagas

Karin Dahlman-Wright, före detta prorektor vid Karolinska institutet, friades från oredlighet i forskning av Kammarrätten. Nämnden för prövning av oredlighet i forskning överklagar nu det beslutet.

2 juni, 2022
Linus Hellerstedt

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Npof, och Förvaltningsrätten var överens om att Karin Dahlman-Wright, tidigare prorektor vid Karolinska institutet, gjort sig skyldig till flera fall av ”förfalskning och allvarliga avvikelser från god forskningssed”.

Karin Dahlman-Wright.

Oeniga om graden
Som Universitetsläraren har skrivit om tidigare menade dock Npof att det handlade om grov oaktsamhet, en bild som Förvaltningsrätten inte delade. Npof överklagade därför ärendet till Kammarrätten, som gjorde samma bedömning.

Nu väljer Npof att överklaga även det beslutet, skriver Läkartidningen. Det betyder att Högsta förvaltningsdomstolen nu ska ta ställning i fallet.

Första ärendet som prövas
Npof motiverar sina överklaganden med att ärendet får särskild betydelse för kommande praxis, eftersom det är det första att prövas rättsligt i flera instanser sedan den nya etikprövningslagen infördes 1 januari 2020.

I sitt tidigare överklagande till Kammarrätten lyfte Npof fram tre frågor som principiellt viktiga.

Principiellt viktiga frågor
Till skillnad från Förvaltningsrätten anser man att ”systematiskt återkommande” avvikelser från god forskningssed ska betraktas som grov oaktsamhet.

Vidare menar nämnden att i händelse av att en forskare har rättat till fel efter att ha anmälts för oredlighet, så ska det inte påverka bedömningen av om forskaren varit grovt oaktsam. Npof menar i stället att bedömningen ska baseras på tidpunkten då förfalskningen skedde.

Npof anser inte heller att tidsbrist ska ses som en allmänt förmildrande omständighet.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Nytt system för att överklaga

Enligt den nya lagen och systemet för hantering av misstänkt oredlighet, som gäller från 1 januari 2020, ges anklagade, som Karin Dahlman-Wright, rätt att överklaga Npofs beslut till Förvaltningsrätten.

Vem som helst har också rätt att anmäla misstänkta oegentligheter till Npof, men för att därefter överklaga Npofs beslut krävs att man, som Dahlman-Wright, räknas som part och är direkt berörd av besluten.

Detta framgår när den första omgången med totalt fyra överklaganden nu har behandlats av Förvaltningsrätten och den nya lagstiftningen kommit en bit på väg med att så att säga testas i skarpt länge.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023