Friande dom mot Karin Dahlman-Wright överklagas

Karin Dahlman-Wright, före detta prorektor vid Karolinska institutet, friades från oredlighet i forskning av Kammarrätten. Nämnden för prövning av oredlighet i forskning överklagar nu det beslutet.

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Npof, och Förvaltningsrätten var överens om att Karin Dahlman-Wright, tidigare prorektor vid Karolinska institutet, gjort sig skyldig till flera fall av ”förfalskning och allvarliga avvikelser från god forskningssed”.

Karin Dahlman-Wright.

Oeniga om graden
Som Universitetsläraren har skrivit om tidigare menade dock Npof att det handlade om grov oaktsamhet, en bild som Förvaltningsrätten inte delade. Npof överklagade därför ärendet till Kammarrätten, som gjorde samma bedömning.

Nu väljer Npof att överklaga även det beslutet, skriver Läkartidningen. Det betyder att Högsta förvaltningsdomstolen nu ska ta ställning i fallet.

Första ärendet som prövas
Npof motiverar sina överklaganden med att ärendet får särskild betydelse för kommande praxis, eftersom det är det första att prövas rättsligt i flera instanser sedan den nya etikprövningslagen infördes 1 januari 2020.

I sitt tidigare överklagande till Kammarrätten lyfte Npof fram tre frågor som principiellt viktiga.

Principiellt viktiga frågor
Till skillnad från Förvaltningsrätten anser man att ”systematiskt återkommande” avvikelser från god forskningssed ska betraktas som grov oaktsamhet.

Vidare menar nämnden att i händelse av att en forskare har rättat till fel efter att ha anmälts för oredlighet, så ska det inte påverka bedömningen av om forskaren varit grovt oaktsam. Npof menar i stället att bedömningen ska baseras på tidpunkten då förfalskningen skedde.

Npof anser inte heller att tidsbrist ska ses som en allmänt förmildrande omständighet.


Kategorier: Artiklar, Etik, Forskning, Forskningsfusk, Juridik
Lärosäten: Karolinska institutet