Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskare åtalsanmäld för ytterligare sju artiklar

Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, har lämnat in en ny åtalsanmälan mot professor Kristina Sundquist vid Lunds universitet som redan utreds i ett omskrivet fall. Hälften av artiklarna som misstänks sakna etiktillstånd ingår i ett projekt finansierat av EU:s ramprogram Horisont 2020.

9 februari, 2022
Kajsa Skarsgård
Patrik Midlöv
Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Den första åtalsanmälan mot Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin, rörde en artikel om våldtäktsmäns bakgrund. Det etiktillstånd som artikeln hänvisar till handlar i grunden om registerforskning relaterad till cancer, vilket Universitetsläraren har skrivit om.

Det är också avsaknaden av en koppling till forskningsfrågorna om cancer som Önep har slagit ner på gällande de sju senaste artiklarna, vilka hänvisar till samma etiska tillstånd. Två av dem handlar om brottslighet och fyra om invandrares hälsa. Den sjunde rör cancer, men avviker enligt Önep ändå från de frågeställningar som har uppgetts i etiktillståndet. Detta var Läkartidningen först med att rapportera om.

Totalt granskade Önep 43 av Kristina Sundquists artiklar publicerade under de första åtta månaderna 2021, detta efter en anonym anmälan till tillsynsmyndigheten.

Önep: ”Särskilt allvarligt”
Önep skriver i den senaste åtalsanmälan att ett etikprövningstillstånd ”avgränsar forskningsprojektet till det syfte och vetenskapliga frågeställningar som redogjorts för i ansökan och som sedan prövats i etikprövningen. En frihet att fritt kombinera etikprövningstillstånd för skilda forskningsprojekt finns därför inte.” Önep ser också ”särskilt allvarligt på att angivet tillstånd har frångåtts vid upprepade tillfällen och att forskningen omfattar ett stort antal forskningspersoner”.

Kristina Sundquist
Kristina Sundquist

I en kommentar till Universitetsläraren skriver Kristina Sundquist:
”Jag anser att jag har etiktillstånd för samtliga mina artiklar och att Önep har gjort en felaktig bedömning. I detta får jag medhåll av samtliga experter och forskare som jag har talat med.”

Den tidigare åtalsanmälan har lett till att överåklagaren har inlett en förundersökning om brott mot etikprövningslagen. Med anledning av den andra åtalsanmälan har även Lunds universitets nämnd för avvikelser mot god forskningssed startat en utredning.

”Lärosätet följer i övrigt utvecklingen noga då detta är ett ärende som kan få stora konsekvenser för forskning framöver”, skriver pressansvariga Anna Johansson till Universitetsläraren.

Prestigefyllt ERC-projekt
Av de åtalsanmälda artiklarna har fyra publicerats inom ramen för ett projekt med prestigefull finansiering av Europeiska forskningsrådet, ERC. Enligt EU-kommissionens hemsida har ytterligare två artiklar publicerats inom projektet. En har inte utretts av Önep, den andra hänvisar inte till det ifrågasatta etiktillståndet.

Projektet heter ”The impact of neighbourhoods, peers and families on psychiatric disorders, substance use disorders and crime in first- and second-generation immigrants” och har fått 2,5 miljoner euro för perioden 2018 till 2024.

”Vi är helt transparenta”
Gentemot ERC är det värdinstitutionen, alltså Lunds universitet, som är formellt ansvarig för att etiska lagar och regler på nationell och internationell nivå följs.

Patrik Midlöv
Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Patrik Midlöv, prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper, säger till Universitetsläraren att forskningen som är relaterad till den första åtalsanmälan har pausats sedan tidigare och att både tidskrift och finansiär har informerats.
– Vi är helt transparenta eftersom vi vill ha en god relation för att kunna bedriva framgångsrik forskning, säger han.

Vad kan åtalsanmälningarna få för konsekvenser för Lunds universitets anseende som värdinstitution för ERC-projekt?
– Det är avhängigt utfallet när det gäller åtalsanmälningarna. Vi är naturligtvis måna om att vårt anseende fortsatt ska vara gott.

Vad gör ni för att stötta forskarna som berörs?
– Vi har haft flera samtal och erbjuder också olika former av stöd om forskaren anser sig ha ett behov av det. Självklart har vi ett arbetsgivaransvar, framför allt mot den anmälda forskaren men också mot forskargruppen.

”Får inte ge intervju”
ERC-projektet har genomgått ERC:s egen etiska granskning, men måste också följa lagar på nationell nivå. Att projektet hade nödvändiga nationella tillstånd har projektets tidigare etiska rådgivare, Ulf Görman, professor emeritus i etik vid Lunds universitet, intygat i rapporter till ERC 2019 och 2020. Rapporten han lämnade till ERC i september 2021 har Universitetsläraren ännu inte sett.

Enligt Ulf Görman meddelade forskarna sedan att de ville avsluta hans uppdrag som etisk rådgivare, på grund av vad han beskriver som ”oenigheter i avgörande frågor”.

Vad oenigheterna handlar om eller vad hans bedömningar om etiktillståndet byggde på, menar han att han är förhindrad att svara på.

Han skriver till Universitetsläraren att det ”arbete som utförs av Ethics Advisors och Ethics Advisory Boards i EU-finansierade forskningsprojekt ska omges av konfidentialitet” och att han därför inte kan ställa upp på intervju. Universitetsläraren har inte lyckats nå ERC för att få detta bekräftat.

Kajsa Skarsgård

FAKTA. Då tillämpas etikprövnings­lagen

Etikprövningslagen ska tillämpas på forskning som utförs i Sverige om forskningen:

  • innebär ett fysiskt ingrepp, på såväl levande som avliden person
  • sker med en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt eller innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt
  • utförs på biologiskt material från levande eller avliden människa och kan härledas till den människan
  • innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller av uppgifter om brott

 

Brott mot etikprövningslagen kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023