Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nya restriktioner kräver lärosätenas flexibilitet

Sedan Folkhälsomyndigheten utfärdat nya rekommendationer gick Universitetskanslersämbetet ut med uppmaningar till lärosätena om att glesa ut närvaron på campus för att minska smittspridningen.

20 januari, 2022
Per-Olof Eliasson
Folkhälsomyndigheten rekommenderar undervisning på delvis distans och att tentamina bör göras på plats i lokalerna, med lämpliga smittskyddsåtgärder. Och lärosätena anpassar sig.

Under läsperiod två höstterminen 2021 hade de flesta universitet och högskolor återgått till undervisning på campus. Men efter det försämrade smittläget i början på januari uppmanar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, nu lärosätena till flexibilitet så att inte studenter halkar efter i utbildningen. UKÄ hänvisar till Folkhälsomyndighetens, FHM:s, rekommendationer.

FHM rekommenderar bland annat att undervisning på delvis distans används för att glesa ut i undervisningslokalerna, men att distansundervisning samtidigt inte ska ske på heltid. Vidare bör tentamina och examinationer göras på plats i lokalerna, med lämpliga smittskyddsåtgärder.

Konsensus verkar råda
Och lärosätena anpassar sig. Det förefaller ha gått rutin i omställningarna, det finns ett lugn i hur man ska hantera läget, och ett självförtroende att man behärskar situationen.

Där lärosätena vid tidigare stadier i pandemin gjort olika bedömningar av i vilken utsträckning det är försvarbart att ge undervisning på campus verkar det nu ha inträtt en slags konsensus. Läget kan beskrivas som en anpassad normalvariant av undervisning och examination.

Universitetsläraren har gått igenom vad lärosätena ger för riktlinjer på sina hemsidor. Dessa är mer eller mindre detaljerade och tydliga men verkar i princip vara samstämmiga. På Chalmers intranät sammanfattas läget exempelvis med att ”alla kurser måste sammantaget följa riktlinjen att undervisning på campus är grundförutsättningen”.

Rekommenderar hybridundervisning
Vidare vill Chalmers vid föreläsning i salar som är utrustade med streamingutrustning att lärarna använder denna så att studenter kan välja om de vill delta i sal eller digitalt.

Vid föreläsningar i bokade salar där det inte finns streamingutrustning kan däremot föreläsningarna ges på distans. Andra typer av undervisning än föreläsningar bör genomföras som tidigare planerat, liksom att tentamina och annan examination arrangeras på campus med lämpliga smittskyddsåtgärder.

Även på Högskolan i Gävle ska undervisning och examination i huvudsak ske på campus.
– Strategin handlar hela tiden om att följa andra myndigheters råd och rekommendationer men med bibehållen kvalitet för just vår verksamhet. Det är ett stort arbete som lärarna åstadkommer för att upprätthålla kvalitet i undervisningen med i många delar ökad arbetsbelastning, säger Maria Strand, ordförande i samordningsutskottet för pandemiåtgärder vid högskolan.

Maria Strand

I vilken mån har ni gått tillbaka till campus?
– Rektors senaste riktlinjer handlar om att vi ska vara på plats. Vi har en avsikt att försöka vara på campus så mycket som möjligt eftersom vi vet att studenterna efterfrågar det och mår bra av det. Men vi gör fortfarande anpassningar med tanke på smittspridningen, där det exempelvis finns svårigheter att hålla avstånd eller där det blir för trångt i en lokal. Vi ser också ett behov att återgå till i huvudsak salsskrivningar, men har också tentamina via Zoom eller på annat digitalt sätt.

Vad kommer ni att behålla av nya arbetssätt efter pandemin?
– Den digitala kompetensutvecklingen som har skett under den här perioden ska vi naturligtvis ta hand om och nyttja även framåt. Men har vi campusbaserade undervisningstillfällen bör de genomföras på campus, för det är det som studenterna har sökt till. Vi vet att det finns rättssäkerhetsaspekter vid distansundervisning och examination, vi vet att det finns pedagogiska behov och att det finns studenter som inte alls mår bra av att inte få träffa sina kurskamrater. Och det finns många lärare som absolut känner att mina undervisningstillfällen kan jag genomföra på ett bättre sätt genom att finnas i samma rum som studenterna, säger Maria Strand.

Claes Lennartsson

Nej till ren distansundervisning
Som många lärosäten hade Högskolan i Borås under andra läsperioden på höstterminen i princip organiserat studierna som innan pandemin.
– Nu har vi anpassat oss till FHM:s och regeringens nya rekommendationer för vår sektor. Vi har lagt en maxgräns på 70 studenter i en och samma sal, och då ska salen rymma dubbelt så många. När det gäller salstentamina har vi hjälp av värdar som påminner studenterna om att hålla avstånd när de ska gå in. Det är inte alldeles enkelt, då vissa studenter är väldigt noga och oroliga medan andra inte tänker sig för alls. Men salstentorna är viktiga och vi försöker skapa bästa möjliga förutsättningar för just den delen, säger Claes Lennartsson som är samordnare för Arbetsgruppen för corona på Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås rekommenderar lärarna att överväga att använda hybridlösningar där man ser att det kan fungera.
– Vi har teknisk utrustning för hybridundervisning och håller på att utrusta fler salar med ännu bättre utrustning så att det ska funka för både de studenter som är i salen och de som deltar digitalt.

Däremot rekommenderar man inte lärarna att gå över till ren distansundervisning.
– Vi relaterar mest till den normala situationen, men vi gör anpassningar utifrån smittspridningsrisken och gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till vår sektor. Men vissa lärare har kanske rena distansföreläsningar och andra kombinerar digitala föreläsningar med föreläsningar och seminarier på plats. Det kommer nog att variera, vi styr ju inte det utan det är upp till kursansvariga och examinatorer.

Nu är det ju en ny omställning av undervisningen, hur fungerar det för lärarna?
– Det påverkar arbetsmiljön. Också nu blir det kort framförhållning och det är inget man hurrar för. Det innebär en påfrestning på lärare, på stödpersonal och på hela organisationen. Samtidigt är vi lite varma i kläderna och det är inte lika stora påfrestningar som det var 2020 när vi fick förflytta oss snabbt in i distansläget. Det gick ju då och det är hanterbart nu, säger Claes Lennartsson.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023