Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Svårare för utländska forskare som vill stanna i Sverige

De höjda kraven för permanent uppehållstillstånd i den nya utlänningslagen slår hårt mot unga forskare från länder utanför EU/EES-området. Den kan också göra det svårare för Sverige att attrahera och behålla utländska forskare. Det menar SULF:s Robert Andersson.

23 augusti, 2021
Per-Olof Eliasson
Lagbok
Ändringarna i utlänningslagen som beslutades av riksdagen den 20 juli ställer högre krav på försörjning för personer som vill ha permanent uppehållstillstånd. Det drabbar doktorander och unga forskare med osäkra anställningar.

Ändringarna i utlänningslagen som trädde i kraft 20 juli i år, med främst strängare krav på egen försörjning, gör det mycket svårare för utländska doktorander och forskare som vill stanna långsiktigt i Sverige.

Robert Andersson, SULF
Robert Andersson

I utlänningslagen och i utlänningsförordningen formulerar man vad försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd innebär.
– Det ska vara lön och kan även vara ersättning som går parallellt med anställning, typ sjukpenning och föräldrapenning, men däremot inte a-kassa eller liknande och inte heller inkomst från subventionerad anställning, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Varaktig anställning krävs
För att försörjningskravet ska anses uppfyllt måste försörjningsförmågan ha en viss varaktighet. Migrationsverket har skrivit ett så kallat rättsligt ställningstagande där man landat i att försörjningen ska ha en varaktighet om minst 18 månader från prövningstillfället.

I första hand ska det vara tillsvidareanställning eller ett eget företag som bedöms vara tillräckligt stabilt och inkomstbringande. Även visstidsanställning kan fungera om den är tillräckligt varaktig. Eventuellt kan provanställning godkännas men då ska Migrationsverket bedöma sannolikheten att den blir en tillsvidareanställning
– Även om en visstidsanställning varar 18 månader lär det inte räcka eftersom tiden räknas som 18 månader från det tillfälle då Migrationsverket fattar sitt beslut. Då har handläggningstiden tillkommit och det är osäkert hur lång den blir i varje enskilt fall. Så man behöver kanske ha en visstidsanställning på uppåt två år för att vara på den säkra sidan, säger Robert Andersson.

Det har också påtalats att de som redan har ett uppehållstillstånd inte får söka nytt tillstånd förrän det är 14 dagar kvar tills det gamla går ut.
– Får de ett nytt tidsbegränsat jobb före det kan de ändå inte söka permanent uppehållstillstånd förrän strax innan deras tidsbegränsade uppehållstillstånd upphör.

”Det slog till för alla”
Många blev överraskade av ändringen i lagen som kom mitt i sommaren och att den kom utan övergångsbestämmelser.
– Det slog till för alla, även de som ansökt tidigare och som utgått från de regler som gällde när de sökte. Så alla som inte fått beslut om permanent uppehållstillstånd före 20 juli omfattas av de här nya reglerna och måste uppfylla kravet oavsett när de ansökt. Det blir en stor försämring.

De som får avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd kan prövas för ett tillfälligt uppehållstillstånd i stället.
– Så det är inte säkert att de måste lämna landet. Om du får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i stället för ett permanent kan du överklaga, ifall Migrationsverket har avslagit din ansökan på grund av att de anser att du inte uppfyller försörjningskravet eller kravet på ett skötsamt liv. Får du däremot avslag av annat skäl (det vanligaste är att man inte anses ha uppfyllt kravet på fyra år med rätt typ av uppehållstillstånd eller att man doktorerat ”för snabbt”) kan du inte överklaga om du beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, säger Robert Andersson.”

Svårare för familjemedlemmar
De nya reglerna om försörjningskrav påverkar också medföljande familjemedlemmar.
– Tidigare kunde exempelvis en doktorands familjemedlemmar söka permanent uppehållstillstånd samtidigt som doktoranden och få det mer eller mindre automatiskt om doktoranden fick det.

Men nu måste varje person själv uppfylla kraven.
– Familjemedlemmarna måste ha haft uppehållstillstånd i tre år. Och sedan måste man även som familjemedlem försörja sig själv. Det är stor skillnad mot de tidigare reglerna för nu behöver man egentligen ha ett eget arbete.

En doktorand som söker permanent uppehållstillstånd behöver även fortsättningsvis ha haft uppehållstillstånd i fyra år. Barn under 18 år behöver däremot inte uppfylla något försörjningskrav för att få permanent uppehållstillstånd. Men de behöver ha haft uppehållstillstånd i tre år.

Robert Andersson påpekar att det för personer som söker uppehållstillstånd nu finns två olika försörjningskrav, beroende på om det gäller permanent uppehållstillstånd eller något tidsbegränsat uppehållstillstånd.
– För ett tidsbegränsat uppehållstillstånd krävs inte nödvändigtvis inkomst från arbete, utan a-kasseersättning eller pengar på banken kan godkännas. Men för permanent uppehållstillstånd krävs det i praktiken ett arbete eller ett eget företag.

Ännu svårare för postdokstipendiater
Doktorander och forskare med osäkra anställningar är alltså extra utsatta för de nya bestämmelse. Än knepigare är det för de forskare, oftast postdoks, som har försörjning av stipendier. Som försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är formulerat kan stipendiater inte kvalificera sig. Och det är ingen liten grupp som försörjer sig med stipendier. Universitetsläraren har tidigare avslöjat att åtminstone 20 procent av postdoks i Sverige har stipendium som försörjningsform.
– Själva stipendiet kan inte ge permanent uppehållstillstånd, utan i bästa fall bara tidsbegränsat uppehållstillstånd. Stipendiater kan inte heller få a-kasseersättning så de kan inte heller uppfylla det mildare kravet för tillbegränsat uppehållstillstånd, säger Robert Andersson.

Sammantaget innebär de nya reglerna om försörjningskrav en stor försämring för unga utländska forskare som i allmänhet går mellan olika tidsbegränsade anställningar. Det kommer också att bli mycket svårt för doktorander att få permanent uppehållstillstånd under tiden i forskarutbildningen eftersom ansökan kan göras först efter fyra år och då är det inte så sannolikt att de kan visa att de har en anställningstid på 18 månader kvar.
– Det här blir mycket osäkerhet för alla inblandade, säger Robert Andersson.

”Äventyrar kompetensförsörjningen”
Inte bara den enskilde forskaren drabbas. SULF påpekade i sitt remissvar i början på året att de nya bestämmelserna kan försämra Sveriges attraktionskraft på forskare. Samma påpekande gjorde även Migrationsverket och Svenskt Näringsliv.

Robert Andersson påpekar att Sverige investerat stora summor i att utbilda och utveckla doktorander och forskare som nu i många fall inte kommer att kunna eller vilja stanna i Sverige utan i stället se sig om efter bättre alternativ utomlands.
– Det innebär ett stort resursslöseri och det riskerar också att äventyra kompetensförsörjningen inom högskolan och andra delar av samhället, säger han och lägger till:

– SULF har ju redan tidigare påtalat att de här kraven på försörjning kommer att ställa till problem. I praktiken riskerar vi att kastas tillbaka till den situation som rådde före 2014 då doktoranderna inte kunde söka permanent uppehållstillstånd utan i bästa fall kunde få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd – om man lyckades få ett nytt arbete i direkt anslutning till examen. Men det verkar som politikerna är så upptagna av asylinvandringen att de inte tänkt på de här aspekterna.

Per-Olof Eliasson

FAKTA. Nya bestämmelser

Ändringarna i utlänningslagen som trädde i kraft 20 juli innebär bland annat:

  • Uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra ska som huvudregel vara tidsbegränsade.
  • Permanent uppehållstillstånd ska tidigast kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år (fyra år för doktorander).
  • Egen försörjning krävs för att permanenta uppehållstillstånd ska beviljas.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023