Finns det ett glapp mellan teori och praktik i utbildningen?

Hallå där Ville Björck, nydisputerad i pedagogik vid Högskolan Väst, vars avhandling problematiserar bilden av att det existerar ett glapp mellan ”teori” och ”praktik” för studenter.

Vad är problemet?
– Självklart förekommer det skillnader mellan vad man får lära sig om en profession på universitetet och hur den professionen utövas. Det problematiska är inte att detta förekommer utan att man begreppsliggör det som ett teori-praktik-glapp.

Varför då?
– Det ger bilden av att glappet är mellan ”teori” (abstrakta principer och modeller) och ”praktik” (konkret yrkes­arbete). Det är missvisande, för glappet är vanligen mellan de teorier studenter studerar och de forskningsbaserade eller informella teorier som används på den arbetsplats studenten ”praktiserar”. Dessutom är bilden problematisk eftersom den uppmanar studenten att tänka att teori är en kunskapsform som är för abstrakt för att vara användbar i konkret yrkesarbete.

Hur kan problemet hanteras?
Min avhandling föreslår inte någon lösning utan lyfter bara frågan: Är det möjligt att komma ifrån bilden av ett teori-praktik-glapp genom att skapa en utbildningsmiljö som visar hur forskningsbaserad och informell teori redan finns i det konkreta yrkesarbetet samt att yrkesarbete också utvecklar teorier av olika slag?

Hur skulle du själv vilja designa en kurs?
– Med lärandeaktiviteter där pedagogiken synliggör hur olika former av teori finns i, formar och utvecklas genom yrkesarbete.


Kategorier: Artiklar, Utbildning
Lärosäten: Högskolan Väst
Ville Björck