Sverige har återfått medlemskapet i ENQA

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är åter fullvärdig medlem i European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA. Detta efter att ha uteslutits 2014 och därefter infört ett nytt kvalitetssäkringssystem.

Beslutet togs nyligen av ENQA:s styrelse efter att en bedömargrupp av internationella experter under 2020 har granskat hur UKÄ och det nationella kvalitetssystemet uppfyller standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring av högre utbildning, ESG.

Anders Söderholm
Anders Söderholm. Foto: Pernilla Ahlsen

Generaldirektör Anders Söderholm skriver på UKÄ:s hemsida att detta är ett mycket välkommet besked:
”Vi har under flera år gjort stora insatser för att nå ett erkännande av vårt nationella kvalitetssystem utifrån de krav som ESG ställer upp, och ENQA:s beslut är ett viktigt kvitto på att vi arbetat med rätt saker i rätt riktning. Särskilt glädjande är att ENQA lyfter fram UKÄ:s nära dialog med lärosätena som ett föredöme, liksom den viktiga roll studenter spelar i det svenska kvalitetssystemet.”

Nytt system efter uteslutning 2014
Det var 2014, efter en granskning som ENQA genomförde, som UKÄ förlorade sitt medlemskap.
ENQA ansåg att det då rådande kvalitetssystemet inte levde upp till ESG:s krav, att systemet inte bidrog till lärosätenas kvalitetsutveckling, då lärosätenas interna kvalitetsarbete inte granskades. Man ifrågasatte också UKÄ:s oberoende i och med att rutiner, metoder och övergripande mål i alltför stor utsträckning styrdes av regeringen.

Att UKÄ uteslöts ur ENQA bidrog till beslutet att ta fram ett nytt kvalitetssäkringssystem.
Det nya systemet klarar alltså ENQA:s krav för medlemskap, samtidigt har den internationella bedömargruppen ”noterat de utmaningar som ligger i att kvalitetssystemet är komplext och kan vara betungande för lärosätena”.

ENQA:s granskning av UKÄ sammanfaller med en extern utvärdering som gjorts av det kvalitetssystem som infördes 2016 (läs mer om det här).
– Bedömargruppens rapport och rekommendationer blir mycket värdefulla när vi nu går in i arbetet med att inför nästa utvärderingscykel vidareutveckla våra granskningar och utvärderingar mot ytterligare ändamålsenlighet, säger Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning.


Kategorier: Artiklar, Kvalitet