Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Brister vid KI även efter Macchiarini-skandalen

Inom Karolinska institutet, KI, förekommer fortfarande felaktigheter av samma slag som i Macchiarini-ärendet. Det framgår i tillsynsuppföljningen av den allvarliga kritik som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, riktade mot KI i januari 2017, kritik rörande ”ett antal frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet”.

1 oktober, 2020
MarieLouise Samuelsson
Karolinska institutet
Karolinska institutet har, enligt UKÄ, inte åtgärdat alla de brister som tillsynsmyndigheten tidigare har kritiserat. Foto: Ulf Sirborn

Efter att KI i januari 2019, med anledning av UKÄ:s kritik, inkom med en redovisning av åtgärder som vidtagits, såsom ny ledningsstruktur, nya regler och styrdokument, begärde UKÄ in ytterligare material rörande bland annat KI:s arbete med den åtgärdsplan som upprättades efter Macchiarini-skandalen.
UKÄ har nu tittat närmare på områden som KI:s redovisning av bisysslor, anställningsärenden, diarieföring och KI:s regler för handläggning av ärenden av oredlighet i forskning.

Enligt den åtgärdsplan som togs fram på grund av slutsatserna i den så kallade Heckscher-rapporten, Karolinska institutet och Macchiariniärendet – en extern granskning, skulle revidering av rutiner och riktlinjer kring handläggning av oredlighet i forskning vara genomförd till den 31 december 2016.
Att så inte skedde motiverade KI i ett yttrande till UKÄ i januari 2019 med att man avvaktade att oredlighetsutredningens förslag skulle presenteras.
UKÄ skriver i sitt beslut den 15 september i år att det ”är anmärkningsvärt att KI avvaktat ny lagstiftning i över två år – särskilt som det inte varit givet att förslaget skulle genomföras – i stället för att så snart som möjligt fastställa nya rutiner och riktlinjer”.

Felaktigheter vid anställningar
UKÄ har också, via stickprov, följt upp KI:s hantering av anställningar och konstaterar att för att anställas som lektor eller professor har KI ställt upp behörighetskrav som inte återfinns i högskoleförordningen, något som KI saknar bemyndigande att göra.
Ett annat ärende rör förnyelse av anställning som gästprofessor där KI anmodats att bifoga handlingar som visar att gästprofessorn har anställning någon annanstans (en förutsättning för att vara gästprofessor), men det enda som fanns dokumenterat var gästprofessorns eget cv, vilket UKÄ kritiserar som bristfällig dokumentation.
UKÄ påminner i sina avslutande kommentarer att KI, i strid med sin anställningsordning, förlängde Paolo Macchiarinis anställning som gästprofessor trots att han inte hade anställning någon annanstans, vilket då kunde passera eftersom KI inte kontrollerade om kravet på annan anställning var uppfyllt.

Vidare har UKÄ noterat att ansökningstiden i ett antal annonser varit påfallande kort. Ett exempel är en utlysning som endast omfattade 13 kalenderdagar, från 21 december 2017 till 2 januari 2018, alltså över jul och nyår. UKÄ ifrågasätter att så korta ansökningstider som KI tillämpat i ett antal anställningsärenden inte är ”godtagbara i objektivitetshänseende”.

Krav på engelsk ansökan olagligt
När det kommer till redovisning av bisysslor antog KI ett nytt regelverk för hantering av bisysslor, där det bland annat framgår att också bisysslor för tjänstlediga KI-anställda ska redovisas.
I UKÄ:s stickprovskontroll av 30 KI-medarbetare framgick dock att redovisning av bisysslor saknades i ett av fallen. Detta motiverade KI, på tvärs mot sitt eget regelverk, med att vederbörande var tjänstledig.
UKÄ har också begärt in underlag i ytterligare 25 anställningsärenden och upptäckt att KI i flera utlysningar angett att ansökan ska vara skriven på engelska. UKÄ påpekar att det enligt JO inte är tillåtet enligt språklagen.
I UKÄ:s sammanfattande kommentar heter det att man utgår ifrån att KI vidtar åtgärder för att komma tillrätta med de brister som konstaterats i UKÄ:s uppföljande beslut.

Macchiarini nu åtalad för misshandel
En helt annan aspekt av det uppmärksammade Macchiarini-ärendet är att åtal för grov misshandel väcktes mot Paolo Macchiarini tisdagen den 29 september.
Det är överåklagare Mikael Björk som 2018 återupptog den nedlagda förundersökningen om två fall av vållande till kroppsskada. Under den nya förundersökningen tillkom ännu ett ärende och Björk anser att det står klart att ”ingreppen genomförts i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och därför inte utgjort led i någon laglig form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie”.

Eftersom ingreppen som genomförts helt utan lagstöd orsakat de tre målsägandena allvarliga fysiska skador och stort lidande bedömer överåklagaren att brottsrubriceringen ska ändras från vållande till kroppsskada till grov misshandel.
Paolo Macchiarini bör, enligt åtalet, ensam bära det straffrättsliga ansvaret. Den åtalade tidigare kirurgen som var knuten till Karolinska institutet förnekar helt både tidigare och aktuella misstankar om brott.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023