Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskning om barn står i fokus för ny tillsyn

I höst börjar Överklagandenämnden för etik­prövning, ÖNEP, sin första aktiva tillsyn av etikprövningslagen. Fokus blir på forskning på barn.

23 september, 2020
Kajsa Skarsgård
Jörgen Svidén.
Jörgen Svidén

Någonstans måste vi börja och forskning på barn kan vara särskilt riskfylld. Så beskriver ÖNEP:s kanslichef, Jörgen Svidén, bakgrunden till fokusområdet för höstens tillsynsplan.
Utifrån 20 etikprövningsbeslut rörande barn som forskningspersoner kommer ÖNEP att välja fyra till fem studier att titta närmare på i en så kallad skrivbordstillsyn, där handlingar granskas. Vid behov kommer ÖNEP även att göra platsbesök, men då föranmält.
Det var i samband med att etikprövningslagen skärptes vid årsskiftet som ÖNEP tog över tillsynsansvaret. Tidigare var det uppdelat på flera expertmyndigheter, som mest agerade på anmälningar och inte bedrev egeninitierad tillsyn.

Detta innebär att ÖNEP har behövt bygga upp en helt ny kompetens och tillsynsprocess för etikprövningslagen. ÖNEP ska bedriva så kallad lärande tillsyn.
– Syftet är inte att hitta nålen i höstacken utan att få en större allmän medvetenhet. De som vill runda hörn kommer vi inte att komma åt annat än genom anmälningar, men vi strävar efter att främja så bra forskningsmiljöer som möjligt med etikprövningslagen i fokus, säger Jörgen Svidén.

Han är tydlig med att det också är en läranderesa för ÖNEP.
– Hur mycket kan vi kräva av forskningsutförarna? Vi måste hitta en balans och vill ha en dialog med dem där vi gemensamt kan få fram bra exempel.

Utreder fall två år tillbaka
I en enkät som 36 av 52 forskningshuvudmän svarade på framkom att det finns en förväntan på ÖNEP att vara vägledande. Majoriteten av de svarande är positiva till ändringarna i etikprövningslagen. Huvudmännen har fått ett ökat ansvar, och enligt enkäten har de nu intensifierat sitt arbete med att säkerställa att etikprövningslagen efterlevs.
Maxstraffet för forskare som uppsåtligen bedriver forskning utan etiskt godkännande har också höjts från sex månader till två år.
ÖNEP har kommit fram till att det enda som skulle leda till åtalsanmälan under en av dess tillsyner är upptäckten av forskning som felaktigt pågår utan etiskt tillstånd. Om en huvudman har allmänt dåliga rutiner utgör inte det något brott i sig, utan då handlar det i stället för ÖNEP om att påtala bristerna.

Trots att en av anledningarna till skärpningen av maxstraffet var att få preskriptionstiden höjd från två till fem år, har ÖNEP satt som huvudregel att bara utreda händelser upp till två år bakåt.
– Vi måste på något sätt avgränsa vårt uppdrag för det pågår hur mycket forskning som helst, men vi kan göra avsteg från den huvudregeln om det är något särskilt allvarligt, säger Jörgen Svidén.

För att axla det tillkomna tillsynsansvaret har ÖNEP:s kansli utökats från två till fyra personer. Nämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Jörgen Svidén är orolig att nämnden kommer att bli överbelastad, och det var en av anledningarna till att ÖNEP självt avrådde regeringen från att flytta över tillsynsansvaret.
– Men uppdraget är samhällsviktigt och ett roligt tillskott i verksamheten, säger Jörgen Svidén nu.

Ett ärende åtalsanmält
Han ser framför sig att ÖNEP kommer att bedriva två–tre fokustillsyner parallellt fram­över.
– Ur lärandesyfte är jag rätt sugen på att ha sociologisk forskning med känsliga personuppgifter som ett kommande fokusområde. Vi vet från branschen själv att de forskarna inte alltid vet om att de berörs av etikprövningslagen. Det är inte som inom medicin där det i princip sitter i ryggmärgen. Fast vi har ju ett ärende nu som vi har åtalsanmält, säger Jörgen Svidén.

Han syftar på en studie om covid-19 kopplad till Uppsala universitet som ÖNEP överlämnade till åklagarmyndigheten i juni efter att ha fått in anmälningar om att forskningen saknade etiktillstånd.
– Så vitt jag vet har bara ett fall lämnats vidare till åtal för brott mot etikprövningslagen tidigare, men det la åklagaren ned för att preskriptionstiden hade gått ut.

Lagskärpningarna vid årsskiftet spelade ingen roll för den åtalsanmälan som nu har lämnats in utan en sådan studie hade, enligt ÖNEP:s bedömning, krävt etiktillstånd även dessförinnan.
Fram till slutet av augusti hade ÖNEP fått in fem ytterligare tillsynsärenden genom anmälningar. Ett var då under utredning och övriga hade avvisats.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023