AD-domen i fuskärendet i Lund är en förlust för oss alla

En facklig lokalförenings reflektioner

28 maj, 2020
Kristina Nilsson

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

En häftig debatt har den senaste tiden förts i olika medier angående den aktuella dom där Arbetsdomstolen fastställde att en forskare som befunnits skyldig till forskningsfusk av Lunds universitet skulle återfå sin anställning. Vi i den lokala SULF-styrelsen i Lund har fått in många starka reaktioner från våra medlemmar och vi ser att det finns ett behov av att vi ger vårt bidrag till den debatt som pågår.

Den fackliga organisationens uppbyggnad och interna ansvarsfördelning innebär bland annat att SULF:s lokala styrelse i Lund inte hanterar individärenden där fackliga medlemmar får stöd i arbetsrättsliga frågor. Vi har av den anledningen begränsad insyn i ärendet som sådant. Samtidigt representerar vi en organisation som har valt att driva ett fall som väckt stor upprördhet och vi vill ta vårt ansvar för att den diskussion som nu förs från centralt fackligt håll kompletteras av oss som möter medlemmarna ute på lärosätet.

SULF ska som facklig organisation i arbetsrättsliga ärenden ha ett grundläggande fokus på att medlemmarna har rätt till en rättssäker process där sakkunnig kompetens är central och där arbetsgivaren är skyldig att ge en saklig grund för de beslut som tas. En rättssäker process kan i sig ha som huvudsyfte att säkerställa att den arbetsrättsliga påföljden blir rimlig eller också kan fokus läggas på att visa att anklagelser mot en arbetstagare är ogrundade och därmed inte ska leda till några arbetsrättsliga påföljder över huvud taget.

I det aktuella fallet har SULF:s centrala organisation fokuserat på det sistnämnda alternativet. Det är detta val som vi i SULF Lunds styrelse uppfattar att många av våra medlemmar blir upprörda och uttrycker en frustration över, att SULF inte tycks betrakta forskningsfusk som en grov förseelse. Forskningsfusk är mycket allvarligt och arbetet för att motverka fusk är en viktig samhällelig och akademisk angelägenhet. Det är en ståndpunkt som SULF Lunds lokala styrelse står för och som vi arbetar utifrån att SULF:s centrala organisation också ställer sig bakom. Det har dock inte tydligt kommunicerats något sådant ställningstagande i den aktuella debatten. Det ser vi i den lokala styrelsen i SULF Lund som en klar brist.

Hur en facklig organisation förhåller sig till sitt uppdrag att representera sina medlemmar gentemot arbetsgivaren är en diskussion som behöver vara ständigt levande. Våra medlemmar hör nu av sig till SULF Lund bland annat för att fråga om valet att driva det aktuella ärendet har föregåtts av någon form av intern facklig diskussion inom SULF.

Beslutet att driva det aktuella ärendet i Arbetsdomstolen togs av SULF:s centrala förbundsstyrelse genom dess arbetsutskott våren 2019. SULF Lunds dåvarande vice ordförande och representant i SULF:s förbundsstyrelse försökte i samband med ett förbundsstyrelsemöte att initiera en diskussion om ärendet. Hur skulle SULF förhålla sig till de grundläggande omständigheterna där en medlem funnits skyldig till fusk efter genomförd sakkunniggranskning? Han menade att ett sådant principiellt viktigt ärende borde diskuteras även utanför arbetsutskottet och att det var viktigt att arbetsutskottet redovisade sina argument för hela förbundsstyrelsen.

Han hindrades i detta av SULF:s förbundsordförande och upplevelsen av att bryskt ha blivit tystad gjorde att SULF Lunds dåvarande vice ordförande valde att gå ur SULF och därmed lämna såväl förbundsstyrelseuppdraget som vice ordförandeskapet i SULF Lund. SULF Lund kritiserade starkt det inträffade vid SULF:s förbundsråd hösten 2019 och mottog djupa ursäkter från SULF:s förbundsordförande. Frågan är hur ovan nämnda incident påverkat diskussionsklimatet inom SULF?

”Förbundet har vunnit” – så står det i Arbetsdomstolens dom.

Vi i den lokala SULF-föreningen i Lund känner inte igen oss i de känslouttryck av glädje som yttrats från SULF:s centrala organisation. Är inte den friande domen i AD, följt av universitetets beslut att genom LAS 39 § inte låta forskaren återfå sin anställning, en förlust för oss alla? För forskaren som inte återfår sin anställning, för doktoranden vars fuskanmälan ifrågasätts, för de sakkunniga vilkas utlåtande inte funnits tillräckliga ur juridisk synvinkel, för arbetsgivaren som ser sig tvingad att aktivera en sällan använd paragraf, för fackförbundet vars agerande ifrågasätts av medlemmar och för akademin samt samhället vars förtroende för den akademiska hederligheten rubbats.

SULF som facklig organisation har bevakat en medlems rättigheter vilket har lett till ett domslut i Arbetsdomstolen och nu får vi alla förhålla oss till detta faktum. Vi ser mycket allvarligt på fusk inom akademin och samtidigt är frågan om hur forskningsfusk ska hanteras svår. SULF Lunds styrelse menar att vi alla behöver kunna diskutera detta öppet och tillsammans. Det är vi inom akademin skyldiga både oss själva och samhället som har gett oss vårt uppdrag.

För SULF Lunds styrelse:
Kristina Nilsson
Ordförande för SULF Lund

Kristina Nilsson

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023