Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

UKÄ kritiserar Stockholms universitet i doktorandfall

Efter en anmälan från SULF kritiserar UKÄ att Stockholms universitet dröjde tio månader med ett beslut om att dra in en doktorands resurser. Under tiden fick inte doktoranden förnyad anställning, men detta bröt däremot inte mot reglerna.

12 mars, 2020
Kajsa Skarsgård
Sören Andersson/Stockholms universitet
Foto: Sören Andersson/Stockholms universitet

Universitetsläraren har tidigare berättat om den rättsosäkra situation som doktoranden vid Stockholms universitet hade hamnat i, då institutionen upphörde att förnya hans anställning men rektor ännu inte hade fattat beslut om att dra in hans rätt till handledning och andra resurser. Först när han hade stått utan försörjning i ett år kom det beslutet, det enda av de två som går att överklaga.
SULF menar att glappet mellan reglerna som rör anställningen och de som rör en forskarstuderandes andra resurser, gör att lärosäten i praktiken kan tvinga bort doktorander ekonomiskt och utan prövning.

Beslutet i tillsynsärendet vid Universitetskanslersämbetet, UKÄ, bekräftar att reglerna har denna lucka. Stockholms universitet har nämligen inte brutit mot några regler när det avstod från att förnya anställningen.
Däremot kritiserar UKÄ Stockholms universitetet för att beslutet att dra in doktorandens handledarresurser tog tio månader från ärendets början, och tolv månader från det att anställningen upphört. Detta bryter mot skyndsamhetskravet i förvaltningslagen.

Stockholms universitetet har under tillsynen redan medgett att hanteringen tog för lång tid, och UKÄ förutsätter nu att lärosätets handläggningsordning förbättras.

SULF vill ändra reglerna
UKÄ nämner i sitt beslut också att inga regler förhindrade lärosätet från att förnya anställningen i kortare perioder under handläggningstiden – en ordning som SULF förespråkar och som är policy vid till exempel Karolinska institutet, KI.
I maj förra året föreslog SULF i en skrivelse till regeringen att högskoleförordningen ändras för att täppa till den existerande regelluckan för att stärka rättssäkerheten för doktorander. Enligt SULF:s förslag ska lärosäten bara få avstå från att förnya en doktorands anställning om det finns ett lagakraftvunnet beslut om att dra in doktorandens rätt till handledning och andra resurser, det vill säga först när doktoranden har haft en möjlighet att få sitt fall prövat av Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.

Universitetsläraren har frågat Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S), hur hon ställer sig till SULF:s förslag, men har ännu inte fått något svar.
– Vi kommer att fortsätta verka för en ändring av förordningen men även för att lärosätena antar en ordning liknande den som KI har. Det senare kommer att gå mycket via våra lokala företrädare, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Den aktuelle doktoranden vid Stockholms universitetet har överklagat beslutet att dra in hans resurser till ÖNH, men frågan är ännu inte avgjord där.

Kajsa Skarsgård
Sören Andersson/Stockholms universitet
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023