Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

UKÄ ifrågasätter GU i fyra anställningsärenden

I en ovanlig granskning har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, begärt in 3 600 anställningsärenden från Göteborgs universitet, GU, och granskat 50 stickprov. Av de anställningar som inte utlysts har UKÄ synpunkter i hälften av ärendena.

12 december, 2019
Per-Olof Eliasson
Lejonstaty vid Vasaparken, Göteborgs universitet
Av 50 granskade anställningsärenden vid Göteborgs universitet fann UKÄ att åtta inte hade lysts ut. UKÄ ifrågasätter hanteringen i fyra av dessa. Foto: Johan Wingborg

Bakgrunden är att UKÄ 2017 riktade allvarlig kritik mot GU eftersom lärosätet i ett stort antal fall inte hade lyst ut lediga anställningar. Universitetet hade också låtit tidsbegränsade anställningar övergå till tillsvidareanställningar innan gränsen för inlasning uppnåtts.
UKÄ valde ut 50 anställningsärenden som myndigheten har granskat och har begärt in uppgifter från universitetet.
– Vi gjorde ett urval från olika fakulteter, men lite har vi tittat extra på den fakultet som fick kritik förra gången, säger verksjurist Tanja Lindqvist som skött granskningen.

UKÄ påpekar i det nya beslutet att myndigheten vanligen inte granskar anställningsärenden, men att det här är en uppföljning av den starka kritiken från 2017. Ämbetet granskar stickprov av lärosätets anställningsärenden från läsåret 2017–2018 och tittar närmare på de ärenden där anställningarna inte lysts ut.
– När det gäller de stickprov där ingen utlysning skett, påpekar vi inledningsvis under vår bedömning att vi normalt inte uttalar oss i sådana frågor. Skälet är att det är Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, som har sista ordet i överklagandeärenden, skriver UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand i ett mejl till Universitetsläraren.

Fyra fall ifrågasätts
Av de 50 ärendena har åtta inte lysts ut, och av dem ifrågasätter UKÄ hanteringen i fyra ärenden.

Ett fall där GU inte utlyst anställningen rör en forskningsadministratör som nämnts i en beviljad ansökan av forskningsmedel. Här finner UKÄ att det inte är fråga om ”en specifik utpekad forskare” som fått forskningsbidrag och där det enligt universitetets styrdokument inte är nödvändigt att utlysa anställningen.
UKÄ menar därför att det borde finnas fler potentiella sökande.
Vidare har universitetet inte utlyst en anställning som adjungerad adjunkt i litteraturvetenskap med motiveringen att det rör sig om adjungering. Detta är inte okej, anser UKÄ. Det finns inget uttryckligt författningsstöd för att inte informera om en sådan anställning. UKÄ påpekar att den möjligheten försvann redan den 1 januari 2011.

Ett tredje ärende handlar om att universitetet har förlängt ett sjukvikariat över nästkommande termin. UKÄ menar att det saknas stöd i Anställningsförordningen att inte lysa ut det åtta månader långa vikariatet.
Det fjärde ärendet rör en tidsbegränsad anställning som lektor vid psykologiska institutionen. UKÄ anser att det är oklart om det är en förlängning av ett sjukvikariat och skriver att det är tveksamt om tillämpningen har stöd i universitetets egna regler.

Fyra fall får godkänt
Som jämförelse kan nämnas de ärenden som granskats och där UKÄ inte har anmärkningar.

Första ärendet är en inlasning som UKÄ inte har någon invändning mot, det har gått formellt korrekt till anser UKÄ.
Vidare anser UKÄ att ett fall där en forskare fått ett forskningsanslag är korrekt hanterat. Det rör en forskare som fått ett personligt forskningsbidrag från Europeiska forskningsrådet, ERC, och anställningen har inte lysts ut. UKÄ konstaterar att GU i sina anvisningar för anställning anger att en ”specifikt utpekad forskare” kan utgöra skäl att inte utlysa en tjänst.

Ett tredje ärende rör en förnyelse av ett konstnärligt lektorat, vilket är i enlighet med högskoleförordningen.
Ett liknande ärende är en förlängning av meriteringsanställningen biträdande lektor, vilket också är i enlighet med högskoleförordningen.

Ingen kritik – bara ifrågasättande
Avslutningsvis bedömer UKÄ att universitetet bör justera formuleringar i anställningsordning och anvisningar så att det tydligt framgår att anställningar ska lysas ut om inte särskilda skäl talar mot det.
– De påpekanden vi gör om skrivningarna i anställningsordningen och anvisningarna har inte varit sådana att vi sett ett behov av att uttala kritik, skriver UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand i mejlet.

Han fortsätter:
– På grund av att ÖNH skulle kunna ha en annan uppfattning, är vi relativt försiktiga i våra uttalanden och uttalar inte kritik trots att vi i vissa fall ifrågasätter att utlysning inte skett.

Christian Sjöstrand sammanfattar:
– Sammantaget finns alltså ingen uttalad kritik mot GU i beslutet. Samtidigt är det självklart att GU behöver ta ställning till vilka åtgärder som kan behövas på grund av de uttalanden vi gör. Vi utgår från att det görs och har inte begärt att GU redovisar åtgärderna för oss.

”Vägledning i vårt fortsatta arbete”
Göteborgs universitet kommenterar UKÄ:s beslut:
– Vi ser positivt på UKÄ:s granskning, det ger oss vägledning i det fortsatta arbetet i de här frågorna, säger Tommy Christensen, biträdande chef på personalenheten.

Han menar också att UKÄ:s granskning visar att GU har kommit en bra bit på väg i arbetet att följa upp hur universitet hanterar särskilda skäl att inte utlysa anställningar.
– I huvudsak handlar UKÄ:s synpunkter om att man anser att GU:s styrdokument inte har identiska formuleringar med förordningstexten. Det föranleder förmodligen att vi kan komma att göra vissa förtydliganden i skrivningarna. Det håller vi på att analysera just nu, säger Tommy Christensen.

Ralph Heiefort, utvecklingsledare på personalenheten, kommenterar också:
– I universitetets anställningsordning försöker vi beskriva innehållet i anställningsförordningen med andra ord i syfte att man på lärosätet ska förstå texten. Om UKÄ vill ha in förordningstexten i anställningsordningen ändrar det inget i våra intentioner. Så vi kommer att lägga ett förslag till universitetsstyrelsen att göra den justeringen, säger han.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023