Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utvisad KI-doktorand får stanna – domen kan få stor betydelse

Muhammad Irfan, tidigare doktorand vid Karolinska institutet, utvisas inte från Sverige för att ha vistats utomlands under en del av forskarutbildningen. Migrationsöverdomstolens dom kan få stor betydelse för andra internationella doktorander och för lärosätenas möjlighet att rekrytera.

11 december, 2019
Per-Olof Eliasson
Muhammad Irfan skulle utvisas med motiveringen att han under nästan ett år av sin forskarutbildning vid Karolinska institutet hade forskat i USA. Migrationsöverdomstolen har nu upphävt utvisningsbeslutet, vilket kan få betydelse för andra doktorander och lärosäten.

Det väckte stor uppmärksamhet när Migrationsöverdomstolen i våras tog upp Muhammad Irfans fall.
– Det är oerhört glädjande att se att rättsväsendet har fungerat och att Migrationsöverdomstolen har upphävt utvisningsbeslutet. Migrationsverkets stränga tolkning av lagen riskerade att slå undan benen för svenska forskningsinstitutioners möjlighet att rekrytera internationella doktorander. Den här domen kommer att få stor betydelse för högre studier och forskning i Sverige, säger Christina Bark, docent vid KI och handledare för Muhammad Irfan, i ett pressmeddelande.

Utvisades efter USA-vistelse
Muhammad Irfan började sin forskarutbildning på Karolinska institutet 2014.
Han beviljades uppehållstillstånd ett år i taget för doktorandstudier.
I maj 2017 ansökte han om förlängt uppehållstillstånd men Migrationsverket beslutade i januari 2018 att avslå hans ansökan och utvisa honom från Sverige.
Muhammad Irfan överklagade beslutet till Migrationsdomstolen som i november 2018 avslog överklagandet.

Motiveringen till avslagen var att Muhammad Irfan under nästan ett år inom ramen för sin utbildning vid Karolinska institutet hade forskat vid sin amerikanske bihandledares universitet i USA. Vistelsen blev längre än avsett. Det berodde delvis på nya amerikanska inresebestämmelser, delvis på att försöksmössen inte förökade sig effektivt.

Forskningsmässigt var tiden i USA framgångsrik; intyg av handledare och bihandledare visar att Muhammad Irfan följde sin individuella studieplan.
Men Migrationsverket och Migrationsdomstolen ansåg att Muhammad Irfan inte kunde beviljas förlängt uppehållstillstånd beroende på att han varit borta från Sverige för länge. Dessutom ansåg de båda instanserna att han inte hade uppfyllt sin studieplan eftersom den forskning han bedrivit i USA inte skulle räknas på grund av att den gjorts utomlands.

”Har drabbat doktorander och lärosäten”
Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Muhammad Irfan till Migrationsöverdomstolen, som nu alltså upphäver utvisningen. Domstolen skriver i domen att det inte råder någon tvekan om att Muhammad Irfan under tiden i USA bedrivit forskning för KI:s räkning. Migrationsverket har heller inte ifrågasatt att det var omständigheter utanför hans kontroll som gjorde att vistelsen blev längre än planerat.

Migrationsöverdomstolen anser att en helhetsbedömning måste göras och att bedömningen måste ske med beaktande av proportionalitetsprincipen.
Det innebär, menar Migrationsöverdomstolen, att det inte är rimligt att avslå Muhammad Irfans ansökan om förlängt uppehållstillstånd ”i förhållande till de olägenheter som ett sådant beslut skulle medföra för honom”.
– Migrationsverkets stelbenta tolkning av lagen har inte bara drabbat enskilda doktorander utan alla svenska lärosäten som vill kunna bedriva forskning i samarbete med utländska universitet. Det är därför en seger för svensk forskning att Migrationsöverdomstolen nu har slagit fast att frågan om doktoranders rätt till uppehållstillstånd måste prövas på ett betydligt mer nyanserat sätt än vad Migrationsverket och migrationsdomstolarna har gjort hittills, kommenterar Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa, i ett pressmeddelande.

”Pekar i rätt riktning”
Domen är vägledande och kan inte överklagas.
– Migrationsöverdomstolen visar förståelse för att forskarutbildningen skiljer sig från grundutbildningen. För forskarutbildning gäller det att man följer sin individuella studieplan men inte exakt hur man gjort det under den föregående kursperioden. Domen säger också att när det gäller förlängning av uppehållstillstånd är det okej att planera in utlandsvistelser som en del av forskarutbildningen, säger Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef.

Men han påpekar att domen handlar om fortsatt uppehållstillstånd och inte om permanent uppehållstillstånd.
– Den stora frågan är hur Migrationsverket kommer att tolka domen när det gäller permanent uppehållstillstånd. För att få permanent uppehållstillstånd handlar det också om anknytningen till Sverige, och hur det påverkar att man varit utomlands ett år under doktorandtiden. Men åtminstone jag tycker att den här domen pekar i riktningen att Migrationsverket ska ha större tolerans för utlandsvistelser för doktorander. Det finns också en tidigare dom från Migrationsdomstolen, som inte överklagades, som går i den riktningen.

Under hösten har SULF:s ordförande Mats Ericson träffat Migrationsverket.
– Då lyfte han fram att SULF vill ha en fortsatt dialog på tjänstemannanivå om detaljer. Och i det sammanhanget kan vi ta upp sådana här frågor, säger Robert Andersson.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023