Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lärosäten mest otrygga arbetsgivarna för högutbildade

Andelen visstidsanställningar i högskolan – 29 procent – är dubbelt så hög som på arbetsmarknaden i stort, visar en ny rapport från UKÄ.
– Det ökar vår oro för att kvalificerade människor försvinner från högskolan, säger Karin Åmossa, SULF.

28 november, 2019
Per-Olof Eliasson
Kalender med röd flagga
Med 29 procent tidsbegränsade anställningar sticker lärosätena ut på den svenska arbetsmarknaden.

Den uppseendeväckande höga andelen tidsbegränsade anställningar bland forskande och undervisande personal i akademin har granskats flera gånger förut, med start i SULF:s genomlysning 2013. Med en ny analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, förstärks bilden av akademin som ett särfall inom svenskt arbetsliv med många osäkra anställningar.

Medan visstidsanställningar i arbetslivet i allmänhet ofta berör unga och lågutbildade berör de tidsbegränsade anställningarna i akademin samhällets mest högutbildade.

Annika Haglund

– Det som utmärker personalen i högskolan är att den är väldigt högutbildad. Det innebär att personalen har satsat mycket på sin utbildning och ändå är inte anställningstryggheten lika bra som på övriga arbetsmarknaden, säger utredaren Annika Haglund vid UKÄ, som skrivit analysen.

Olika regelverk
Lärosätena är ett särfall också eftersom det finns olika regelverk som möjliggör tidsbegränsade anställningar. Visstidsanställningar enligt lagen om anställningsskydd, LAS, utgör den större delen, drygt 15 procent omräknat till heltidsekvivalenter.
Ska man jämföra med hela arbetsmarknaden får man räkna antal personer. Då blir andelen tidsbegränsat anställda i högskolan enligt LAS 19 procent, jämfört med knappt 17 procent på hela arbetsmarknaden.

Till det kommer drygt 13 procent tidsbegränsat anställda enligt högskolans särskilda regleringar, vilket ger totalt cirka 29 procent tidsbegränsat anställda omräknat till heltidsekvivalenter. Räknat i antal personer är 34 procent av den forskande och undervisande personalen tidsbegränsat anställd, alltså dubbelt så stor andel som på hela arbetsmarknaden.
– De tidsbegränsade anställningarna utifrån LAS sticker ut. Andelen är ju större än de som utgår från högskolans särskilda reglering. Det tycker jag är lite förvånande, säger utredaren Annika Haglund vid UKÄ.

Hon fortsätter:
– När högskolor kan varva de här anställningsformerna efter varandra betyder det att medarbetarna kan ha en tidsbegränsad anställning under mycket lång tid.

Stor skillnad mellan lärosäten
Ytterligare en anmärkningsvärd omständighet är den stora variationen mellan olika lärosäten, från sju till 50 procent.
– Det kan bero på att forskningstunga lärosäten har behov att anställa tidsbegränsat, eftersom de har en stor andel tidsbegränsad finansiering genom externa medel. Det kan också vara en kombination av forskningstunga och undervisningstunga lärosäten. Får lärare forskningsanslag kan lärosätena behöva fylla vakanser och då kan det bli tidsbegränsade anställningar utifrån LAS på grund av det, säger Annika Haglund.

Karin Åmossa

SULF:s chefsutredare Karin Åmossa påpekar att siffrorna för alla olika typer av visstidsanställningar och hur de varierar mellan lärosätena är ganska förvirrande.
– Om jag fick önska något var det att UKÄ kunde dra ihop en fokusgrupp där SULF ingår, eller bjuda in till en dialog för att reda ut vad siffrorna betyder, redan innan de skriver färdigt och publicerar den här typen av rapporter.

FHS och KI har högst andel visstider
Sett till enskilda lärosäten ligger Försvarshögskolan högst med 50 procent tidsbegränsat anställda. Men det är ett specialfall med en stor andel av undervisande och forskande personal som har en grundanställning i Försvarsmakten.

Tvåa på listan är Karolinska institutet, KI, med 48 procent tidsbegränsat anställda. Därav är närmare 30 procent meriteringsanställningar och 17 procent anställda tidsbegränsat enligt LAS.
KI har tidigare i ett genmäle anfört att ett medicinskt universitet har en stor andel adjungerade lärare som i botten har en anställning inom landstinget. Vidare menar KI att den stora andelen externa forskningsmedel gör att lärosätet kan anställa särskilt många visstidsanställda postdoks, forskarassistenter och gästforskare.

Cecilia Örnroth

Chalmers på tredje plats
Det lärosäte som har tredje högst andel tidsbegränsat anställda, 40 procent, är Chalmers. Också därifrån anges externfinansierad forskning som en förklaring.
– För att kunna anpassa vår verksamhet till finansieringen så kan vi till exempel anställa en postdok på två år och efter det anställa samma person som forskare i två år på allmän visstid enligt LAS. Vi planerar från början hur vi kan få ihop anställningarna för ett specifikt projekt. Så det är klart i förhand hur länge personen kommer att jobba hos oss. Det har fördelen att vi sällan hamnar i situationer där vi är tvungna att säga upp personer på grund av arbetsbrist, säger Cecilia Örnroth, enhetschef, HR-partner och rekryteringssupport.

Till detta kommer meriteringstjänster.
– I stället för biträdande lektor har Chalmers forskarassistenter, de tjänsterna är på fyra år med tenure track. Om man under den fyraårsperioden meriterar sig till oavlönad docent, så får man en tillsvidareanställning.

Trots allt har Chalmers en mycket stor andel visstidsanställda. Upplever ni det som ett problem?
– Inte generellt. Det kan bli ett problem om visstidsanställning följer på visstidsanställning. Vi tillämpar de möjligheter som finns inom vårt kollektivavtal och LAS. HR-avdelningen är delaktig vid anställningar och stöttar cheferna så att vi håller oss inom de ramar som finns, säger Cecilia Örnroth.

Mer anställningstrygghet vid mindre högskolor
De lärosäten som har lägst andel visstidsanställda är mindre regionala högskolor. Allra lägst ligger Högskolan Kristianstad med cirka sju procent.

Universitetslärarens frågor svarar HR-chefen Fredrik Stihl via mejl:
– Vi har ingen direkt strategi för att minska andelen tidsbegränsade anställningar. Utan att ha gjort en alltför djup analys så tror jag att en förklaring kan vara att vi här på Högskolan Kristianstad inte har så stor del egen forskning liksom att vi inte har någon egen forskarutbildning.

Mest LAS-visstider vid Södertörn och SU
Det lärosäte som ligger högst i andelen tidsbegränsat anställda enligt LAS är Södertörns högskola med 24 procent heltidsekvivalenter.
– Graden av tidsbegränsade anställningar har högskolan identifierat som ett problem och vi arbetar på olika sätt för att minska andelen visstidsanställningar. Visstidsanställningar kan få negativa konsekvenser för den enskilde, arbetsmiljön, kontinuitet i arbetet, attraktivitet för en akademisk karriär med mera, svarar HR-chef Anna Jutterdal på Universitetslärarens mejlfrågor.

Hon förklarar att Södertörns högskola har en relativt hög grad externfinansierad forskning vilket kan leda till att man anställer medarbetare på viss tid. Det gäller både forskare som fått externa medel, och när anställda lärare erhållit externa medel och ersätts i undervisningen med hjälp av vikariat.

Det lärosäte som ligger näst högst i andelen tidsbegränsat anställda enligt LAS är Stockholms universitet med cirka 22 procent heltidsekvivalenter.
– Arbetet med att se över användandet av tidsbegränsade anställningar pågår kontinuerligt. Universitetet gjorde en utredning för några år sedan och vi kan se att de åtgärder som vidtagits med anledning av den har haft effekt. Behov av tidsbegränsade anställningar kommer dock alltid att finnas, svarar personalchef Marie Högström på Universitetslärarens mejlfrågor.

SULF: ”Illavarslande”
Övergripande anser Karin Åmossa att det är illavarslande med osäkra anställningsförhållanden för personer med så hög utbildning, personer som rimligen har lätt att få andra arbeten.
– Det ökar vår oro för att alltför många kvalificerade människor försvinner utanför högskolan, för de har möjlighet att få andra jobb.

Per-Olof Eliasson

Tidigare artiklar i Universitetsläraren om andelen visstidsanställningar i akademin:

 

Mycket små förbättringar av andelen visstidsanställda

 

Tidsbegränsade anställningar minskar långsamt

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023