Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Malmö universitet vägrade arbetsmiljöundersökning

När huvudskyddsombudet ville ha en oberoende arbetsmiljöundersökning blev det nej från prefekten på Institutionen för vårdvetenskap vid Malmö universitet. Efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket med vite på 80 000 kronor genomförs nu undersökningen.

19 september, 2019
Björn Forsberg

– Vi har en skyldighet att agera om ett skyddsombud begär det. Då ska vi också agera skyndsamt, säger Birgitta Sivnert, inspektör på Arbetsmiljöverket Region Syd.

Hon berättar att efter en begäran från ett skyddsombud till Arbetsmiljöverket, enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen om föreläggande eller förbud, så har verket tre möjligheter: det kan avslå, avvisa eller bifalla. I det här fallet bedömde verket att huvudskyddsombudets krav på en oberoende arbetsmiljöundersökning var berättigat.
– Vi har därför bifallit huvudskyddsombudets begäran på att en oberoende arbetsmiljöundersökning ska genomföras, säger Birgitta Sivnert.

Psykosociala arbetsmiljöproblem
Huvudskyddsombudet drev frågan om en oberoende arbetsmiljöundersökning efter rapporter om psykosociala arbetsmiljöproblem på institutionen. Problemen har orsakat allvarliga samarbetssvårigheter och psykisk ohälsa, enligt ett brev från skyddsombudet till arbetsgivaren den 19 februari i år. Där uppges även att medarbetare känt sig mobbade eller utfrysta.

Enligt arbetsgivaren handlar problemen om en enskild person. Prefekten motsatte sig därför en allmän arbetsmiljöundersökning.
– Jag uppfattade det som att den enskilde medarbetaren som problemen är fokuserade kring skulle sitta i samma grupp som de personer denne är i konflikt med. Det sa jag nej till, säger Carin Alm-Roijer, prefekt på Institutionen för vårdvetenskap.

I brevet till arbetsgivaren den 19 februari formulerade huvudskyddsombudet även kravet på arbetsmiljöundersökning:
”Jag begär att en objektiv undersökning av de psykosociala arbetsmiljöproblemen på institutionen för vårdvetenskap görs av företagshälsovård omgående. En undersökning endast gjord av arbetsgivaren är ej tillräcklig i denna situation. Denna undersökning ska ske i form av enskilda samtal med alla de medarbetare som berörs av samarbetssvårigheterna inklusive prefekt, samt sådana gruppsamtal som företagshälsovården bedömer lämpliga”.

Krav på enskilda samtal
En oberoende undersökning på individnivå var huvudskyddsombudets krav, och något som arbetsgivaren sa nej till.
Huvudskyddsombudet vände sig då till Arbetsmiljöverket den 26 februari med en begäran om föreläggande:
”Jag har begärt att undersökningen ska utföras av företagshälsovård bland annat i form av enskilda samtal med medarbetare på institutionen, också prefekt”, skrev huvudskyddsombudet till Arbetsmiljöverket.

Den 20 juni beslutade Arbetsmiljöverket att arbetsmiljöundersökningen ska genomföras av ”företagshälsovård eller annan extern sakkunnig”.
– Vi hade från början olika åsikter, huvudskyddsombudet och jag, men den här lösningen med individuella samtal blir bra, säger prefekten Carin Alm-Roijer.

Huvudskyddsombudet vill inte uttala sig innan resultatet från företagshälsovårdens arbetsmiljöundersökning är klart.
Senast den 30 oktober ska resultatet från Previas samtal med medarbetarna på Institutionen för vårdvetenskap redovisas, enligt föreläggandet från Arbetsmiljöverket.

Fakta

Föreläggande och vite
Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd.
Ett vite är ett penningbelopp som man kan tvingas betala om man inte följer en myndighets beslut.

Huvudskyddsombud
När det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens verksamhet och företräder dem utåt. Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsstället och ska till exempel ta upp frågor med arbetsgivaren som rör mer än ett skyddsområde.

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölagen § 6 a 
”Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet.”

Källa: Arbetsmiljölagen

Ett skyddsombud har rätt att:

  • Delta i planering som berör arbetsmiljön, exempelvis ombyggnader och ändring av produktionen.
  • Medverka vid rehabilitering, vara stöd till kollegor.
  • Se till att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete och slå larm vid brister i arbetsmiljön.

När en enskild arbetstagare tycker att det finns en brist i arbetsmiljön ska hon eller han först vända sig till sin närmaste arbetsledare. Om arbetsledaren inte gör någonting för att rätta till felet ska skyddsombudet kopplas in. Om skyddsombudet inte är nöjd med svaret på en begäran, eller om det inte kommer något svar alls, kontakta Arbetsmiljöverket.

Skyddsombud har också rätt att:

  • Kräva beslut i arbetsmiljöfrågor
  • Överklaga Arbetsmiljöverkets beslut
  • Få betald utbildning
  • Stoppa ett arbete

Källa: Arbetsmiljöforum

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023