Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskare fick rätt mot Migrationsverket

En nydisputerad forskare skulle utvisas för att han forskat utomlands i sex månader. Migrationsdomstolen har nu gett forskaren rätt och beviljat permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Nu föreslår regeringen nya regler som i viss mån kan underlätta för utländska doktorander och forskare.

5 september, 2019
Per-Olof Eliasson
Åsa Rybo Landelius

Migrationsdomstolen i Luleå har dömt till förmån för SULF-medlemmen Alex Adusei Agyemang och beviljat honom permanent uppehållstillstånd. Medlemmen hade överklagat efter avslag av Migrationsverket som ville utvisa honom till Ghana.
Enligt reglerna kan utländska doktorander, som haft uppehållstillstånd för forskarstudier under fyra år och bedrivit forskarstudier i Sverige, beviljas permanent uppehållstillstånd.

Alex Adusei Agyemang

Migrationsverkets skäl till nekande var att forskaren hade vistats vid universitetet i Barcelona under sex månader. Migrationsdomstolen ansåg däremot att han hade haft anknytning till Sverige hela tiden eftersom tiden i Barcelona var obligatorisk i utbildningen, han var avlönad och betalade skatt i Sverige och hade dessutom kontinuerlig kontakt med forskargruppen i Sverige.
– Forskare måste samarbeta och det leder till att man ibland måste resa till andra ställen. Det här gör man inte för sin egen personliga fördel utan till gagn för det samhälle vi lever i. När du ägnar ditt liv och dina resor åt att forska, så att du kan hjälpa samhället, är det orättvist att du ska straffas för det, säger Alex Adusei Agyemang.

Planerar att stanna
Hans avhandling inom neonatal medicin handlar om barn som fötts alldeles för tidigt.
– En del av de barnen får blödningar i hjärnan. Min avhandling var centrerad på att ta fram en behandling, men i min fortsatta forskning vill jag också hitta strategier som kan förebygga blödningarna.

Alex Adusei Agyemang disputerade vid Lunds universitet i mars 2019 och han planerar att stanna i Sverige och bidra till att sjukvården kan hjälpa de här barnen.

Flera liknande fall
– Vi i SULF är väldigt glada över domen eftersom vi har flera fall där doktorander har blivit nekade permanent uppehållstillstånd av samma anledning, att de har bedrivit en period av sin forskarutbildning i ett annat land än Sverige.
I just det här fallet var ju tiden utomlands en obligatorisk del av forskarutbildningen så det kändes väldigt konstigt att han skulle missgynnas av det jämfört med andra doktorander, säger Åsa Rybo Landelius, ombudsman på SULF.

Åsa Rybo Landelius

Dessutom påpekar hon att det är vanligt att forskarstuderande gör en tid vid ett universitet utomlands.
– SULF har ju jobbat med de här frågorna i många år och ger råd till medlemmar som hamnar i liknande situationer. Då är det bra att kunna referera till den här domen.

KI-fall blir prejudicerande
Migrationsverket har valt att inte överklaga domen så den har vunnit laga kraft.
– Men det är oklart om det innebär att Migrationsverket tänker följa det här domstolsutslaget i framtiden, säger Åsa Rybo Landelius.

En parallell är det bekanta fallet med den KI-doktorand som Migrationsverket vill utvisa och som ska tas upp i Migrationsöverdomstolen under hösten.
– Det fallet liknar det i den senaste domen men är inte exakt samma. Så det ska bli väldigt intressant att se vad domstolen kommer fram till i det fallet, för den domen kommer att bli prejudicerande.

Regeringsförslag ”ett steg i rätt riktning”
I en ny lagrådsremiss föreslår regeringen förbättrade regler för utländska medborgare som forskar eller studerar i Sverige.
– De här förslagen verkar vara ett steg i rätt riktning, men jag har svårt att se att det kommer att bli så stora skillnader i praktiken, säger Åsa Rybo Landelius

Förslaget innebär framför allt att det blir möjligt för forskare, doktorander och andra studenter som har avslutat sin forskning eller sin utbildning att stanna kvar i ett år för att söka arbetare.
– Forskare har inte alls den möjligheten nu, så det blir den primära förbättringen.

Studenter och doktorander har haft möjligheten tidigare men bara under sex månader.

Flera förbättringar föreslås
En annan eventuell förbättring i det nya lagförslaget är att det ska bli lättare för doktorander och forskare att åka mellan EU-länder och bedriva forskning eller forskarutbildning.
– Men det säger ingenting om möjligheten för doktorander att få permanent uppehållstillstånd, påpekar Åsa Rybo Landelius.

Lagrådsremissen tar också upp att det ska bli ökade möjligheter att söka nytt uppehållstillstånd utan att lämna landet.
– Det vore väldigt bra för våra medlemmar. Men jag kan bara se att det gäller gästforskare. Det gäller till exempel inte en person som har arbetat i Sverige med arbetstillstånd och sedan blir doktorand. Personen har fortfarande inte möjlighet att stanna kvar i Sverige och söka uppehållstillstånd för forskarstudier utan måste lämna landet för att göra ansökan.

I lagrådsremissen skriver regeringen också att det ska finnas möjlighet till längre uppehållstillstånd, upp till två år.
– Men där kan jag inte heller skillnaden mot i dag för våra grupper. Även i dag kan doktorander, postdoktorer och forskare få uppehållstillstånd i upp till två år. SULF skulle framför allt vilja se att doktorander får uppehållstillstånd för hela forskarutbildningen på fyra år på en gång, säger Åsa Rybo Landelius.

Lagrådsremissen går inte alls in på reglerna för permanent uppehållstillstånd för doktorander och forskare.
– Ja, här finns mycket kvar att göra för att förbättra villkoren för de här grupperna. Men kanske är det i första hand Migrationsverkets praxis som behöver förbättras.

SULF träffar Migrationsverket
Representanter för SULF kommer att träffa Migrationsverket under hösten.
Då kommer de bland annat att lyfta osäkerheten när det gäller permanent uppehållstillstånd och de nya reglerna att doktorander inte kan söka permanent uppehålls förrän tidigast 14 dagar innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet går ut.
Det i kombination med långa handläggningstider orsakar stora praktiska problem för doktorander som exempelvis inte kan åka på konferens i andra länder utan att riskera att inte få komma tillbaka till Sverige innan uppehållstillståndet förnyats.
– Vi ska fortsätta att lyfta de här frågorna. SULF skulle vilja se att Migrationsverket inte letar efter skäl att avslå doktoranders ansökningar, när Sverige vill vara ett attraktivt land för högutbildade personer, säger Åsa Rybo Landelius.

Om förslaget passerar riksdagen ska de nya bestämmelserna träda i kraft 1 januari 2020.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023