Oväntat stort intresse för att bilda Europauniversitet

54 europeiska universitetsnätverk har ansökt om att bli EU:s pilotprojekt för mer lång­siktiga samarbeten. Minst nio svenska läro­säten ingår i nätverken. EU-kommissionen har för­dubblat budgeten till 600 miljoner kronor.
I juli ska EU-kommissionen meddela vilka lärosätesallianser som blir de sex första pilotprojekten.

Syftet med initiativet till Europauniversitet inom Erasmus plus är att det till år 2024 ska finnas ett 20-tal universitets­allianser i EU där studenter enklare ska kunna studera i olika länder inom sitt utbildningsprogram. Även samarbete inom forskning och innovation ska kunna ske mer strategiskt och långsiktigt.
Som Universitetsläraren berättade i september 2018 hoppas Uppsala universitet bli ett av pilotprojekten, genom det sedan länge etablerade samarbetet U4. Vetskapen om kommissionens satsning har det senaste året också främjat att nya samarbeten har formats eller fördjupats.

Stockholms universitet har gått med i European Civic University Alliance, CIVIS, med universitet från sju andra europeiska länder och fokus på samarbeten med lärosäten i Afrika och runt Medelhavet för att möta globala utmaningar.
Sveriges lantbruksuniversitet har blivit ett av sex lärosäten i European University of Sustainable Animal Science, EUSAS, och ansvarar inom det för ökat samarbete mellan europeiska specialistutbildningar för veterinärer.
Eutopia – European Uni­versities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050 – kallas det samarbete som Göteborgs universitet inlett med fem andra lärosäten för att jobba utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.
Linköpings universitet är ett av 13 lärosäten i The European Consortium of Innovative Universities, ECIU, som särskilt framhåller sin samverkan med industri och det omgivande samhället.

Kan pröva olika modeller för samarbete
I juli ska kommissionen meddela vilka lärosätesallianser som blir de första sex pilotprojekten. De startar senare under året och ska pågå i tre år. I höst kommer ytterligare en utlysning för sex pilotprojekt.
– Man kan förmoda att kommissionen vill pröva lite olika modeller för samarbete, likaså få till stånd en geografisk spridning. Var vi hamnar i den tombolan återstår att se, säger Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör vid Uppsala universitet.

Samtliga lärosäten ovan meddelar att samarbetena kommer att fortsätta även om de inte får finansiering som pilotprojekt.
Handelshögskolan i Stock­holm, KTH, Lunds universitet och Malmö universitet finns också bland de sökande.


Kategorier: Artiklar, Samverkan, Utbildning
Lärosäten: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet