Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Skarp UKÄ-kritik mot Göteborgs universitet i oredlighetsärende

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, riktar skarp kritik mot Göteborgs universitet för hur det hanterat en anmälan om forskningsfusk. Lärosätet kritiseras bland annat för att den anmälde forskaren har förvägrats att hänskjuta ärendet till Expertgruppen för oredlighet.

1 mars, 2019
Per-Olof Eliasson
Lejonstaty vid Vasaparken, Göteborgs universitet
UKÄ konstaterar att Göteborgs universitet brutit mot sin egen handläggningsordning när det inte kallat Michael Olausson till ett sammanträde med lärosätets oredlighetsnämnd. GU har även brutit mot förvaltningslagen, enligt UKÄ. Foto: Johan Wingborg

Artikeln har uppdaterats med en kommentar från Göteborgs universitet.

Fallet handlar om Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi, som av Göteborgs universitet, GU, förklarats skyldig till oredlighet i forskning. Frågan gäller operationer på tre patienter som han utfört i samband med den forskning som professor Suchitra Holgersson fällts för.

Olausson anför i sin anmälan till UKÄ en rad punkter där han anser att GU handlat felaktigt.
Till att börja med hävdar han i anmälan att operationerna inte var forskning utan sjukvård och därför skulle ha bedömts inom sjukvården och dess tillsynsmyndighet. Han menar därför att GU inte är rätt instans att bedöma om det förekommit några felaktigheter i samband med ingreppet.

Men den frågan uttalar sig inte UKÄ om, eftersom det är en fråga som ämbetet inte kan ta ställning till. I sitt beslut skriver UKÄ att det inte är ämbetets uppgift att överpröva ett lärosätes bedömningar i oredlighetsärenden.
Men UKÄ riktar på flera andra punkter i skarpa formuleringar kritik mot hur GU hanterat ärendet.

Nekades yttrande från expertgrupp
Den första frågan är att Olausson begärt att GU ska inhämta ett yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.
Enligt UKÄ:s skrivelse har Olausson upprepade gånger begärt att GU ska låta Expertgruppen för oredlighet i forskning bedöma ärendet.

Upprepade gånger avslås begäran, först med motiveringen att ärendet redan är avslutat.
Olausson återkommer då och hänvisar till ett tidigare beslut av UKÄ. Det beslutet innebär att lärosätet inte kan kräva att begäran om yttrande från expertgruppen ska göras innan lärosätets utredning avslutats.
Då ändrar GU argument och anför att det är ”uppenbart obehövligt” att låta Expertgruppen för oredlighet bedöma ärendet.

Inga skäl för avslag
Här tar UKÄ först ställning till själva hanteringen av ärendet. Eftersom GU inte fattat ett formellt beslut att avslå Olaussons begäran anser UKÄ att GU brustit i hanteringen av ärendet. Dessutom betonar UKÄ att om en forskare blir anklagad för oredlighet i forskning kan det leda till stora negativa konsekvenser, både personliga och yrkesmässiga.

Därför konstaterar UKÄ att ”lärosätet bör ha mycket starka skäl för att avslå en begäran om att inhämta ett yttrande” från Expertgruppen för oredlighet.
Endast då begäran ”framställs i obstruerande syfte och inte är sakligt motiverad” kan det vara uppenbart obehövligt att inhämta ett yttrande från Expertgruppen.

Och så är inte fallet i det här ärendet, konstaterar UKÄ, eftersom universitetets oredlighetsråd var oenigt. Två ledamöter och den handläggande juristen reserverade sig mot beslutet att fälla Olausson. De har enligt UKÄ ”sakligt och utförligt” motiverat sitt ställningstagande.
Med den bakgrunden ”är det svårt att förstå hur universitetet har kunnat anse det ’uppenbart obehövligt’ att inhämta ett sådant yttrande”, skriver UKÄ i sitt beslut.

GU har brutit mot förvaltningslagen
Vidare konstaterar UKÄ att GU brutit mot sin egen handläggningsordning när det inte kallat Olausson till ett sammanträde med lärosätets oredlighetsnämnd.
Dessutom har universitetet inte följt förvaltningslagens bestämmelser när Olausson inte fick yttra sig över den externa bedömarens utlåtande i oredlighetsärendet.
Sammanfattningsvis finner UKÄ att universitetet ska kritiseras för de här bristerna. Men ”ämbetet utgår från att de påtalade bristerna inte upprepas”.

”Jag har fått viss upprättelse”
Professor Michael Olausson kommenterar UKÄ:s beslut när Universitetsläraren når honom.
– Jag har inte hunnit smälta UKÄ:s beslut ännu, men jag känner att jag fått viss upprättelse. Jag har fått gehör för samtliga saker som jag anfört och som Universitetskanslersämbetet kan bedöma, säger han.

Han påpekar att fällningen för oredlighet i forskning drabbat honom hårt.
– Som UKÄ skriver kan sådana här beslut få stora konsekvenser för individen, och det har det fått för mig. Det har påverkat allt, jobbmässigt, både forskning och klinisk verksamhet, och även privat.

Michael Olausson ska nu fundera över hur han ska gå vidare i de delar av ärendet som UKÄ inte kan uttala sig om.

Eva Wiberg, rektor vid Göteborg universitet, kommenterar via mejl.
”Universitetet har tagit emot beslutet från UKÄ och jag ska nu tillsammans med sakkunniga analysera kritiken som framkommer. Vi tar den på största allvar.”

Per-Olof Eliasson

Bakgrund
Det aktuella ärendet handlar om Michael Olaussons ifrågasatta transplantationer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset där donerade blodkärl opererades in på tre barn. De inplanterade blodkärlen hade behandlats med patienternas egna stamceller.
Göteborgs universitet fällde Olausson för vetenskaplig oredlighet eftersom det inte fanns etiska tillstånd för operationerna. GU fällde också två vetenskapliga artiklar, där Olausson var en av författarna, för att de haft vilseledande information om att de haft alla nödvändiga tillstånd.
Metoden som användes har utvecklats av professor Suchitra Holgersson.
Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden har fällt åtta artiklar från Suchitra Holgerssons forskargrupp för oredlighet i forskning eftersom ett stort antal bilder har använts felaktigt.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023