Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskare hotades – Lunds universitet dröjde med anmälan

En forskare vid Lunds universitet hotades till livet efter att ha anmälts för oredlighet i forskning. Universitetet kritiseras av Arbetsmiljöverket för att inte ha rapporterat händelserna omgående.

21 februari, 2019
Björn Forsberg
Av tillbudsanmälan som gjordes i slutet på oktober 2018 av Lunds universitet till Arbetsmiljöverket framgår allvaret i hoten: ”Hoten har eskalerat från nedsättande kommentarer till dödshot riktade mot den anställde och dennes familj." Foto: Mikael Risedal

En forskare vid Lunds universitet har nyligen avskedats för oredlighet i forskning. Oredligheten anmäldes 2017 och därefter har forskaren utsatts för sabotage och hot.
Något som arbetsgivaren dröjde månader med att anmäla till Arbetsmiljöverket, trots att regelverket anger att den typen av händelser ska anmälas omgående.
– Arbetsmiljöverkets kritik är berättigad när det gäller när anmälan kom in och vår dokumentation. Men vi har samtidigt satt in stora resurser från första dagen som hoten kom till vår kännedom, säger Jimmie Kristensson, vicedekan med ansvar för medarbetarskap och etik vid medicinska fakulteten.

– Den person som har utsatts för hot har haft olika säkerhetsinsatser bland annat en livvakt under perioder och vi har samarbetat med universitetets säkerhetsorganisation och polisanmält hoten. Parallellt med att hantera hoten har också arbetet pågått med den anmälan om forskningsfusk som gjordes kort innan hoten började.

Omkring 25 hot
Av tillbudsanmälan som gjordes i slutet på oktober 2018 av Lunds universitet till Arbetsmiljöverket framgår allvaret i hoten:
”Hoten har eskalerat från nedsättande kommentarer till dödshot riktade mot den anställde och dennes familj. Den anställde har hotats med att skjutas, dödas. Hoten har kommit med internpost, legat på den anställdes arbetsplats och i dennes fack, hot har även kommit till den anställdes hem, totalt rör det sig om ca 25 hot. Hoten har tydlig koppling till arbetsplatsen dels då många av hoten lämnats till den anställde på arbetsplatsen och dels då koppling görs mellan innehållet i vissa av hoten och den anställdes forskning bland annat att den anställde är anmäld för oredlighet i forskning.”

Fakulteten konstaterar att det inte går att veta vem eller vilka som ligger bakom hoten, men att det pågår en polisutredning.

Sabotage av prover
Efter att forskaren hade anmälts för oredlighet i forskning försämrades arbetsmiljön. Det bildades exempelvis, enligt en rapport från arbetsgivaren, grupperingar och en del personer slutade hälsa på varandra. Den anmälde forskaren har också berättat om sabotage; hur prover har flyttats och förstörts.

Arbetsgivaren kallade också in en extern konsult för en arbetsmiljökartläggning.
– Det har varit mycket svårt, inte minst för de inblandande personerna. Vår organisation har verkligen prövats och vi har lärt oss mycket inför framtiden, säger Jimmie Kristensson.

Konsulten uppfattade att det pågick flera parallella aktiviteter kopplade till situationen: Anmälan om oredlighet i forskning, polisanmälan på grund av de trakasserier och sabotage som förekommit, internt arbete av säkerhetsavdelningen och en arbetsmiljöutredning.

”Påfrestande arbetsmiljörisker”
I december 2018 gjorde så Arbetsmiljöverket en inspektion och verket skrev då:
”Det framgick vid inspektionen att arbeta som forskare innebär påfrestande arbetsmiljörisker såsom stressen för att få ekonomiska anslag för att kunna fortsätta arbetet med sin forskning, konkurrensen mellan forskarna vilket kan påverka den sociala arbetsmiljön och i värsta fall leda till kränkande särbehandling, våld och hot och forskarnas förhållningssätt till vetenskaplig etik som kan skapa konflikter.”

– De riskfaktorer Arbetsmiljöverket nämner är giltiga för alla forskningsmiljöer vid vår fakultet men även nationellt och internationellt. De erbjuder inte ensamt någon förklaring till varför just denna miljö haft problem. Överlag är våra forskare mycket professionella och kan hantera denna press utan att det får liknande konsekvenser. Samtidigt är det naturligtvis så att om man har en bra normal arbetsmiljö så ökar möjligheterna att ta itu med andra problem när de uppkommer, säger Jimmie Kristensson.

Fälldes för oredlighet
15 november 2018 fälldes forskaren enligt ett beslut av rektor Torbjörn von Schantz för oredlighet i forskning:
”Rektor finner att forskaren genom grov oaktsamhet i den ena studien och genom uppsåt i den andra har handlat på ett sätt som lett till falska eller förvrängda forskningsresultat.”
­– Oredligheten hanteras av en särskild nämnd utan inblandning från fakulteten, säger Jimmie Kristensson.
Den 6 februari 2019 avskedades forskaren, enligt ett beslut i personalansvarsnämnden.

”Vidtar en mängd åtgärder”
Till hoten finns fortfarande ingen skyldig.
­– Hoten är något som polisen är ansvarig för att utreda. Vårt ansvar som arbetsgivare är att trygga arbetsmiljön för alla våra medarbetare och vi kommer att vidta en mängd åtgärder för att så långt det är möjligt förhindra att en liknande situation uppstår igen. Den situation som vi har haft är oerhört komplicerad. Jag har aldrig hört talas om något liknande.

– På lite sikt tror jag att det gäller att skapa ett så öppet arbetsklimat som möjligt där människor vågar diskutera allt från ekonomiska problem med forskningsanslag till hur man ska förhålla sig till forskningsetik. Vi vill ha en trygg arbetsmiljö för våra forskare, säger Jimmie Kristensson.

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023