Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Årets högskoleord fångar det levande språket

Årets uppdatering av ordboken för högre utbildning är klar. Fokus för årets utgåva har varit att vidareutveckla gamla poster. Begrepp som funnits med sedan 1990-talet har blivit föråldrade, men det gäller även en betydligt nyare term. "Reell kompetens” har bara funnits ett år i ordboken, men redan krävt en uppdaterad definition.

11 januari, 2019
Kajsa Skarsgård
Jari Rusanen
Jari Rusanen

Det är nu länge sedan den svensk-engelska ordboken för högre utbildning kom ut i tryckt form, men den digitala ordboken uppdateras alltjämt varje år av Universitets- och högskolerådet, UHR.

Förra året var ”reell kompetens” (prior learning) ett av de nya orden som definierades och översattes efter en noggrann beredning med Terminologicentrum och lärosätena, men begreppet har alltså redan förändrats.
– Det har skett mycket satsningar på reell kompetens och då lever betydelsen av ordet fortfarande. Vi har beskrivit ordet utifrån officiella dokument, men dessa källor har ändrats, säger Jari Rusanen som ansvarar för ordboken vid UHR.

Nu definieras begreppet som ”samlad faktisk kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats”, och den tidigare skrivningen om ”förutsättningar att klara viss högskoleutbildning” har strukits.

Filosofie doktorsexamen saknades
”Fallstudie” (case study) har också fått en ny definition, men de flesta posterna har uppdaterats genom nya översättningar eller anmärkningar som förklarar användningen av ordet, och korrekta hänvisningar till regelverk.
– Ordboken ska ha en normerande funktion så den får inte upplevas föråldrad, säger Jari Rusanen.

Bara tre ord är helt nya i ordboken: ”kvarvaro”, ”anpassad studiegång” och, överraskande nog, ”filosofie doktorsexamen”.
Det var en användare som uppmärksammade UHR på att ämnesspecifika doktorsexamina fanns med, men inte den grundläggande termen (översatt till ”Degree of Doctor of Philosophy”).

”Anpassad studiegång” (adapted study route) hade de flesta lärosäten bara använt som begrepp kopplat till funktionshinder, men i remissrundan framkom att begreppet också är applicerbart när studenter får individuella studieplaner för att till exempel kunna utöva elitidrott parallellt.

”Kvarvaro” (retention), skapade diskussion för att det fanns olika åsikter om dess innebörd och användning. Enligt ordboken är det ett statistiskt mått på andelen studenter som efter en viss tid fortfarande är registrerade på en viss högskoleutbildning.

Begreppet ”disputerad” korrigerat
En korrigering som har gjorts i ordboken, och som bland annat överraskade Jari Rusanen, handlar om begreppet att vara disputerad.
Precis som i det allmänna språkbruket likställde ordboken det med att ha en doktorsexamen. Lärosäten påpekade dock att begreppet betyder att man har lagt fram sin doktorsavhandling och fått den godkänd, men inte att man har en doktorsexamen. Översättningen ändrades därför från ”have a doctoral degree” till ”having successfully defended his or her doctoral thesis”.

200 000 sökningar
200 000 sökningar görs i ordboken varje år, och under 2019 kommer UHR att göra en användarenkät för att ta reda på vilka behov användarna har och hur ordboken kan förbättras. UHR planerar också att modernisera ordboken tekniskt.
– Användarna är våra kvalitetskontrollanter och vi uppskattar väldigt mycket när de hör av sig om något saknas eller är konstigt. Ibland kan det handla om missuppfattningar, men väldigt ofta är de något på spåret, säger Jari Rusanen.

Kajsa Skarsgård

6 ord med nya översättningar

1. Avklarade högskolepoäng – Credits awarded

2. Kurstillfälle – Course instance

3. Disputera – Defend a doctoral thesis

4. Studieort – Location

5. Kursansvarig lärare – Course coordinator

6. Studieförsäkran – Declaration of enrolment

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023