Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

KI ändrar antagningen för doktorander efter avslöjande om lagbrott

Anställningen som fungerade som en prövotid för doktorander avskaffas. Karolinska institutet ändrar nu sin antagning efter Universitetskanslersämbetets allvarliga kritik. Regelbrotten avslöjades till följd av Universitetslärarens granskning.

8 maj, 2018
Kajsa Skarsgård
Karolinska institutet
Det var under hösten 2017 som Universitetsläraren granskade om Karolinska institutet använt sig av otillåten prövotid vid antagning av doktorander. Något som alltså senare slogs fast i UKÄ:s tillsyn. Foto: Ulf Sirborn

Har Karolinska institutet, KI, satt prövotid för doktorander i system? Det var frågan som Universitetsläraren ställde i sin granskning om skuggdoktorander, vilken fick tillsynsmyndigheten att starta en utredning som i mars kom fram till att KI:s FoU-praktik är ett slags prövotid.

KI avskaffar därför denna anställningsform på fyra till sex månader för presumtiva doktorander, som funnits åtminstone sedan 2012, meddelar Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildningen.
Universitetskanslerämbetet, UKÄ, konstaterade att KI:s antagningsprocess till forskarutbildningen också bryter mot högskolelagen eller -förordningen på andra punkter. Bland annat har inte alla sökande fått sin behörighet prövad innan ett urval har gjorts och den individuella studieplanen har tagits fram innan, i stället för efter, antagningen.

KI har nu redovisat sin plan för en ny antagningsordning i ett officiellt svar till UKÄ, som kommer att besluta om åtgärderna är tillräckliga eller inte.

Inget utlysningsstopp
Direkt efter UKÄ:s tillrättavisningar påbörjade KI arbetet med att ta fram den nya antagningsordningen. Den mest akuta frågan som diskuterades var huruvida lärosätet skulle behöva införa ett utlysningsstopp tills en lagenlig ordning är på plats.
– Det är en stor skuta att vända och för att bibehålla kvaliteten bedömde vi att de som redan är inne i processen måste gå vidare enligt den antagning vi har. Men tjänster som utlyses från och med nu måste följa den nya ordningen, vilket betyder att vi följer UKÄ:s beslut så snart som det absolut är möjligt, säger Marianne Schultzberg.

UKÄ kallade KI:s process för ”delvis omvänd”, till nackdel för de sökandes rättssäkerhet och målet om breddad rekrytering. KI menar att regelbrotten har varit oavsiktliga och är en konsekvens av en annorlunda regeltolkning.

FoU-praktik har uppfattats som prövotid
Leif Karlsson, ordförande för Medicinska föreningens doktorandsektion vid KI, är nöjd med hur doktorandrepresentanterna har involverats för att åtgärda regelbrotten.
Både han och doktorander som har varit i kontakt med sektionen har uppfattat FoU-praktiken som en prövotid och blev därför förvånade när de fick veta att förfarandet inte var tillåtet.

Det finns doktorander som är för prövotid, berättar Leif Karlsson, men främst är det handledare som har uttryckt att UKÄ:s beslut är olyckligt.  En del av dem vill se en författningsändring.
– I dagens läge är det inget jag vill stödja, utan nu tycker jag att vi får låta den nya processen sätta sig och sedan kan vi i framtiden diskutera om det finns bättre alternativ, säger Leif Karlsson.

Risk för ökning av inofficiella prövotider
I sitt svar till UKÄ skriver KI att lärosätet ska se över möjligheterna att dra in resurser för doktorander som inte utför sitt jobb. Lagstiftarna och UKÄ menar att det är en åtgärd som är mer rättssäker för doktoranden än prövotid, men den används sällan av KI.

FoU-praktiken vid KI har alltså funnits sedan åtminstone 2012. Om skrotandet av denna anställningsform leder till en ökning av mer inofficiella prövotider återstår att se. Både vid UKÄ och KI finns planer på att närmare undersöka problematiken kring skuggdoktorander under året.

KI behåller delar av processen
När KI avskaffar FoU-praktiken och rättar till tågordningen i antagningsprocessen behålls de delar som lärosätet framhåller som kvalitetssäkrande. Bland annat krävs ”grönt ljus” inför en utlysning, vilket innebär att finansieringen för doktorandtjänsten säkras och att handledaren konstateras ha uppvisat tidigare gott handledarskap.

Tidigare avslutades antagningsprocessen med att en nämnd rekommenderade prefekten om huruvida antagning skulle ske. Antagningsnämnden kan komma att göras om till en forskarutbildningskommitté, som innan utlysningen bedömer om det tilltänkta projektet är rimligt och om handledarkonstellationen innehåller relevant kompetens.

Kajsa Skarsgård

Vad är en skuggdoktorand?

 

Skuggdoktorand är ett begrepp som uppstod efter 1998 års reform av forskarutbildningen. Det syftade på dem som deltog i forskarutbildningen utan att vara formellt antagna, och som därmed varken omfattades av det nya kravet att finansieringen skulle vara ordnad vid antagningen eller av de stärkta rättigheterna som reformen gett doktoranderna.

 

Högskoleverkets definition från 2006 är fortfarande den rådande och enligt den är en skuggdoktorand ”en person på ett lärosäte, som inte är antagen till forskarutbildningen, men som befinner sig i en situation som motsvarar en antagen doktorands”

 

Det finns fyra typexempel, men de omgärdas av en gråzon:

 

1. Man har en annan anställning inom vilken man förutsätts arbeta med sin avhandling, projektbeskrivning, individuella studieplan eller delta i forskar­utbildningskurser.

 

2. Man har en predoktorandanställning under vilken ens lämplighet för forskarutbildningen prövas.

 

3. Man bedriver forskning vid ett lärosäte men har en annan arbetsgivare.

 

4. Man bedriver forskarstudier utan någon anställning eller studiefinansiering från lärosätet men genom kontakter där som senare kan leda till att man antas som doktorand.

 

Universitetskanslersämbetet ser regelbrottet som en allvarlig inskränkning i personens rättssäkerhet.

 

Källor:
Hur kan förekomsten av skuggdoktorander förhindras? (Högskoleverket, 2006).
UKÄ.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023