Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

KI bryter mot lagen i antagning av doktorander

Karolinska institutets process för att anta doktorander strider mot högskolelagen och högskoleförordningen, konstaterar Universitetskanslersämbetet. Tillsynen gjordes efter Universitetslärarens artiklar om skuggdoktorander.

15 mars, 2018
Kajsa Skarsgård
Karolinska institutet
UKÄ skriver i sitt beslut att det är ”uppenbart att anställningen som FoU-praktikant till stor del har som syfte att ge den tilltänkta handledaren möjlighet att bedöma förutsättningarna för den anställda personen att genomgå utbildning på forskarnivå”, och att FoU-anställningen i praktiken är en prövoperiod.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är hård i sin kritik mot Karolinska institutet, KI.
KI:s antagningsprocess för utlysta doktorandtjänster följer inte högskolelagen och högskoleförordningen, utan i stället har KI en delvis bakvänd ordning. Detta kan bland annat leda till att sökande sållas bort innan de får sin behörighet prövad.
KI bryter också mot högskoleförordningen då presumtiva doktorander ska ta fram ett förslag till individuell studieplan tillsammans med handledaren innan de är antagna till forskarutbildningen. Regeringen har i ett tidigare uttalande sagt att en sådan process försämrar rättssäkerheten och försvårar arbetet med att bredda rekryteringen till forskarutbildningen.

Ett slags prövotid
Universitetsläraren kunde i sin granskning visa att personer som har valts ut som tilltänkta doktorander först anställs som FoU-praktikanter i upp till sex månader och att denna tjänst mer eller mindre officiellt ses som ett slags prövotid. Det finns inget lagrum för provanställningar för doktorander, och det är en av de otillåtna situationer som ligger bakom begreppet ”skuggdoktorand”.

UKÄ skriver att det är ”uppenbart att anställningen som FoU-praktikant till stor del har som syfte att ge den tilltänkta handledaren möjlighet att bedöma förutsättningarna för den anställda personen att genomgå utbildning på forskarnivå”, och att FoU-anställningen i praktiken är en prövoperiod.

UKÄ går inte närmare in på frågan om huruvida FoU-praktikanterna ska klassas som skuggdoktorander, men myndigheten kommer att återkomma till den generella problematiken kring skuggdoktorander i ett nationellt tillsynsprojekt senare i år.
– Jag utgår från att vi i det projektet kommer att få in exempel på liknande antagningsprocesser, om de finns. Det vi ska göra nu är att fundera på vilka frågor vi ska ställa till lärosätena och studentkårerna för att uppmärksamma eventuella felaktigheter, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand.

KI ska genast se över sin antagningsprocess
KI har till den 2 maj på sig att svara UKÄ. Redan nu meddelar dekanen för forskarutbildningen, Marianne Schultzberg, att KI välkomnar klargörandena i tillsynsbeslutet.
– Vi kommer genast att kalla till olika möten för att ta fram en plan för hur vi ska ändra processen. Jag ser det som ett led i att ytterligare professionalisera antagningen och höja kvaliteten på forskarutbildningen.

 Hur ser du på att UKÄ konstaterar att KI använder FoU-praktiken som prövoperiod?
– Vår avsikt med införandet av FoU-praktikanttjänsten var att skapa bra förutsättningar för blivande doktorander, inte något annat. Sedan har det tolkats på olika sätt i verksamheten och på institutionerna. Det är olyckligt, säger Marianne Schultzberg.

 När Universitetsläraren intervjuade dig i höstas kallade också du det för en prövoperiod och sa att det var värdefullt för bägge parter att se om man fungerar ihop.
– Det är väl inte relevant nu vad jag tänkte eller sa då? Avsikten vid införandet var att skapa bra förutsättningar för blivande doktorander. Nu gäller det att arbeta med en plan för hur vi ska gå vidare för att ändra i processen.

 Kommer KI att driva frågan om att införa en laglig möjlighet till prövoperiod för doktorander?
– Det kan jag inte svara på, men vi kommer att diskutera allt det som UKÄ tar upp i sitt beslut.

Enkät om doktorandernas situation
Marianne Schultzberg säger att hon har haft en god samverkan med Medicinska föreningens doktorandsektion i frågorna som Universitetslärarens granskning lyfte. Detta bekräftas av Anna Ilar, som till i november var ordförande i SULF:s doktorandförening och sedan dess har engagerat sig som ledamot i doktorandsektionen vid KI och som doktorandrepresentant i KI:s styrelse för forskarutbildning.

Anna Ilar reagerade själv på att KI i sitt svar till UKÄ beskrev FoU-praktiken som enbart en förberedelse till antagningsseminariet. Hennes erfarenhet är att vissa FoU-praktikanter även går doktorandkurser och deltar i poänggivande seminarier, alltså i praktiken har börjat delta i forskarutbildningen.
– Det verkar finnas en bild även hos FoU-praktikanter att de gör en prövoperiod. Jag märker att det finns en brist på kunskap, kanske också hos handledarna och att det inte handlar om att utnyttja systemet utan att man inte vet vilka regler det finns att följa, säger Anna Ilar.

För att få en bättre bild av FoU-praktikanternas arbete och situation kommer doktorandsektionen att skicka ut en enkät till alla doktorander vid KI. Anna Ilar och de andra doktorandrepresentanterna har också fört diskussioner med Marianne Schultzberg och styrelsen för forskarutbildning om åtgärder för att förbättra antagningsprocessen och förhindra att skuggdoktorandsituationer uppstår.
Efter UKÄ:s beslut ser doktorandsektionen nu fram emot att jobba fram en ny, mer rättssäker antagningsprocess tillsammans med KI.

Även SULF välkomnar UKÄ:s beslut, och inte minst klargörandet att prövoperioder inte är tillåtna.
– Vi ser också fram emot UKÄ:s fortsatta granskning av skuggdoktorandproblematiken, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023