Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Doktorand nekas uppehållstillstånd – Karolinska institutet JO-anmäls

Medicinska föreningen har på sammanlagt 14 punkter anmält Karolinska institutet och Migrationsverket till Justitieombudsmannen för hur de behandlat en doktorand från tredje land.
– Regelverken måste ses över, säger föreningens ordförande Iris Peña Arriarán.

15 mars, 2018
Per-Olof Eliasson
Iris Peña Arriarán
Iris Peña Arriarán, ordförande för studentkåren Medicinska Föreningen vid KI.

JO-anmälan gäller att doktoranden på felaktiga grunder nekats uppehållstillstånd. Avslaget på ansökan ska enligt anmälan från Medicinska föreningen, studentkår på KI, ha orsakats av att KI lämnat felaktig information till Migrationsverket som i sin tur valt att fatta beslutet på den felaktiga informationen.

Andra punkter i anmälan handlar om brott mot egna interna regler, lämnande av felaktiga uppgifter, underlåtelse att svara på mejl, brott mot högskoleförordningen och förvaltningslagen och oskäligt långa handläggningstider.
– Vi har svårt att värdera vilken av de 14 punkterna som är mest uppseendeväckande. Varje punkt är viktig i sig och hela förloppet med en enda följd av missar är mycket uppseendeväckande. Tyvärr har det drabbat en individ hårt. Han har blivit fråntagen sin möjlighet att fortsätta doktorera vid KI på grund av hur man hanterat hans ärende, säger Iris Peña Arriarán, ordförande i Medicinska föreningen.

Begränsad labbtid efter bråk
Enligt dokumentationen i JO-anmälan kom doktoranden till Sverige under 2016 på ett visum som gästforskare, som brukligt vid KI.
Han blir antagen och registrerad som doktorand i början av januari 2017 och ansöker därefter om statusbyte av uppehållstillstånd från gästforskare till doktorand.

Under en privat resa till Nederländerna råkar han i bråk på planet vilket leder till att han hamnar i häktet ett dygn vid ankomst. Han döms senare till böter till följd av händelsen. Tillbaka i Sverige berättar han om incidenten för sin huvudhandledare som i sin tur berättar för institutionen.
– Därefter får doktoranden veta av sin handledare att han enbart får tillgång till laboratoriet på dagtid. Handledaren säger sig ha talat med HR om detta och att begränsningen av tid i labbet har att göra med incidenten på flygplanet, säger Iris Peña Arriarán.

Någon dokumentation av eventuella beslut verkar inte finnas.
– Sådana restriktioner får bara rektor besluta om. Vi har ingen information om hur det här har beslutats, det finns inte i några protokoll. Frågan har inte hanterats rätt, utan man har gjort en godtycklig bedömning av en person utan att tala med denne, säger Iris Peña Arriarán.

KI kontaktar Migrationsverket
Strax därefter kontaktar institutionens personalhandläggare Migrationsverket och uppger att doktoranden inte längre bedriver studier och att det är osäkert om han kommer att fortsätta arbeta på KI. Personalhandläggaren berättar att bakgrunden är incidenten i Nederländerna.
– I princip anger institutionen doktoranden. Det är mycket oklart varför KI kontaktar Migrationsverket med en sådan tvetydig information. Dels var han då inte dömd för något brott och han bedrev sina studier. Dessutom hade institutionen inte meddelat doktoranden det de meddelar Migrationsverket.

I mars 2017 tar doktorandens huvudhandledare tjänstledigt för att arbeta i ett annat land och ett par månader senare får doktoranden tillbaka obegränsad tillgång till laboratoriet. Under de följande månaderna försöker doktoranden upprepade gånger få besked från Migrationsverket hur det går med uppehållstillståndet men får svar först 8 november 2017. Då måste han lämna landet för att ansökan om visum ska kunna behandlas av Migrationsverket.
– Migrationsverkets praxis att personer från tredje land måste lämna landet under tiden verket ska fatta beslutet ställer till stora problem för doktorander och deras handledare. Dels ska doktoranderna med kort varsel lämna pågående studier och köpa, ofta dyra, biljetter till sina hemländer. Pågående utbildning och dyra experiment störs och doktoranden förlorar tid; alla förlorar på det.

Migrationsverket avslår visumansökan
Strax innan doktoranden fått besked om att han måste lämna landet har en tjänsteman på Migrationsverket ringt till den tjänstledige huvudhandledaren. Huvudhandledaren lämnar då inaktuell och felaktig information om att doktoranden inte har full tillgång till laboratoriet och att han inte har några möjligheter att doktorera.
– Tyvärr leder huvudhandledarens uttalanden till att doktorandens kontrakt med KI, där det framgår att han är anställd till 100 procent och har full access till labbet, ignoreras av Migrationsverket, säger Iris Peña Arriarán.

Följden blir att Migrationsverket avslår doktorandens visumansökan, det har då tagit verket över tio månader att fatta beslutet. När doktoranden fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd mejlar han en lång rad personer på KI och ber förgäves om hjälp.
Han anlitar en jurist och överklagar Migrationsverkets beslut. Ärendet ligger nu hos Migrationsdomstolen.

Mycket att förlora
Medicinska föreningens doktorandombud har varit inkopplad från början i det här ärendet.
– Doktorandombudet har i mycket en stöttande och diplomatisk roll. Hon har varit ett vittne till hela händelseförloppet och fungerat som ett stöd åt den utsatte doktoranden.

Ombudet är en oberoende part och har inget mandat att påverka KI men påtalar oegentligheter till de instanser som ska få reda på att regelverken inte efterlevs.
– Tyvärr har de doktorander som drabbas av orättvisor väldigt mycket att förlora på att sätta sig mot det som institutionen eller handledaren säger. I de fall som vi ser har doktoranderna haft problem i månader eller år, innan de vågat söka hjälp hos kåren.

”Måste bli mer rättssäkert”
Iris Peña Arriarán säger att Medicinska föreningen gjort den här JO-anmälan för att få till stånd en förändring och för att få vägledning i hur myndigheterna kan och bör arbeta i fall som det här.
– Vi vill att institutionerna ska se över sina rutiner och följa de regler som gäller på KI om vilka beslut som ska fattas var, säger Iris Peña Arriarán.

Hon menar att det måste bli tryggare och mer rättssäkert för doktoranderna att komma till Karolinska institutet.
– Om KI fortsatt vill vara ett världsledande universitet och om Sverige som land vill verka för internationalisering måste de nuvarande regelverken ses över. Inblandande myndigheter måste samarbeta och anstränga sig för att få hit och behålla kompetenta och välutbildade personer.

Universitetsläraren har varit i kontakt med Karolinska institutet och Migrationsverket. Ingen av myndigheterna vill kommentera under pågående JO-utredning.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023