Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Rektor i Lund fällde flest för oredlighet under 2017

2016 fälldes Paolo Macchiarini tillsammans med tre andra forskare för oredlighet i forskning. Efter det har ingen fällts vid Karolinska institutet. Men vid Lunds universitet ledde fyra anmälningar till fällande rektorsbeslut 2017.

13 februari, 2018
Björn Forsberg

Universitetsläraren har granskat anmälningar om forskningsfusk under de senaste två åren vid sex universitet; Stockholm, Uppsala, Lund, Chalmers, Karolinska institutet och Umeå.
Antalet anmälningar är cirka 65 stycken under 2016 och 2017 vid de sex lärosätena, varav nästan hälften ligger på Karolinska institutet. Alla ärenden är inte avgjorda än, men hittills rör sig antalet fällningar under de senaste två åren om en handfull, varav ingen vid Umeå universitet eller Chalmers.
Vid Stockholms universitet skedde en fällning, och det ärendet finns beskrivet här.

Vid Uppsala universitet handlar fällningen om två forskare som enligt rektorsbeslut har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Den ene för att ha brutit mot bestämmelserna om djurförsöksetiskt tillstånd, den andra för samma sak samt för att försöken inte har genomförts som de beskrivits i artikeln i en vetenskaplig tidskrift.
Ärendet har också i december 2017 anmälts till ansvarsnämnden vid universitetet och till Statens ansvarsnämnd.

Nio anmälningar i Lund
Vid Lunds universitet gjordes nio anmälningar under 2017, varav fyra ledde till rektorsfällningar.
– Av de drygt 20 ärenden vi hanterat och avslutat sedan 2010 så har oredlighet i forskning kunnat konstateras i fyra ärenden, alla under 2017. Vad detta beror på är svårt att svara på. Generellt så har diskussionen om de här frågorna ökat i universitetsvärlden, inte bara på grund av Macchiarini-affären. Och denna medvetenhet gör kanske att personer vågar anmäla sådant som de menar vara tveksamheter, säger Magnus Gudmundsson, forskningshandläggare vid Lunds universitet.

Det första fällande beslutet i Lund kom i januari och handlade om en professor som i en vetenskaplig artikel utan tillåtelse, och ”i strid med sedvana och praxis samt ingångna överenskommelser”, använt forskningsdata från andra forskare vid samma laboratorium.

Det andra fällande beslutet gällde en lärare som i en artikel plagierat ett examensarbete. Personen hade också enligt utredningen lagt till begrepp som ”anser jag” och ”enligt min mening”.
Läraren fick en formell varning.

Tredje fällande beslutet handlar om en doktorand, en lektor och en professor. De befanns skyldiga till att i en vetenskaplig artikel ha plagierat två tidigare studenters examensarbeten. I rektors beslut står det: ”… innehåller 18 plagierade textavsnitt och en plagierad figur. Det återfinns även sex stycken fall av kopierade data eller analyser i artikeln samt förvrängning eller felaktiga tolkningar av resultat i nio fall.”
Efter utredning kom universitetet fram till att lektorn och professorn borde ha säkerställt att källhänvisningarna i artikeln var korrekta. De ansågs dock inte ha åsidosatt sina skyldigheter i anställningen och ärendet avslutades utan arbetsrättslig åtgärd.

Ett fjärde fall handlar om en professor som angav sig själv som författare av vetenskapliga publikationer där hen inte medverkat. Och det heter i utredningen ”… har därmed utspritt över tid vid åtta tillfällen oberättigat hävdat författarskap, medförfattarskap eller medredaktörskap i de sju publikationer som anmälan omfattar. ”
Professorn har enligt rektorsbeslut funnits skyldig till oredlighet i forskning, men någon eventuell påföljd har ännu inte beslutats.

Enbart Macchiarini och medforskare
På Karolinska institutet är det hittills enbart Paolo Macchiarini och hans tre medforskare som har fällts för oredlighet i forskning under de två senaste åren.
Efter en anmälan beslutade dåvarande rektor Anders Hamsten att innehållet i artikeln inte var oredlighet i forskning. Efter en förnyad anmälan gjordes en ny genomgång och den vikarierande rektorn Karin Dahlman-Wright fällde artikeln.

Paolo Macchiarini var då tillsammans med en annan av artikelförfattarna inte längre anställd vid KI och någon arbetsrättslig prövning gjordes aldrig.
För de två kvarvarande artikelförfattarna blev påföljden en erinran.

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023