Här ska tio nya lektorer stärka pedagogiken

– Vi vill uppvärdera lärandet och lärandets betydelse.
Det säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet med anledning av att högskolepedagogisk utveckling blir en av universitetets strategiska satsningar.
Örebro universitet söker totalt tio lektorer i ämnena företagsekonomi, kriminologi, maskinteknik, medicin, medicinsk vetenskap, musikvetenskap, omvårdnadsvetenskap, psykologi, statskunskap och sociologi.

Satsningen ska realiseras genom utlysning av tio nya universitetslektorsanställningar inom tio olika ämnen ”med särskilt ansvar för högskolepedagogisk utveckling”.
Bakgrunden till satsningen är bland annat observationen att fokus i samband med rekryteringar ofta kommit att handla om de sökandes forskningsverksamhet, trots att pedagogiska och vetenskapliga meriter egentligen ska väga lika tungt.

Anna-Karin Andershed som varit drivande bakom satsningen menar att lärandefrågor tenderat att vara ett ”eldsjälsarbete”.
– Vi vill därför ge resurser och därmed ett ordentligt utrymme för det högskolepedagogiska, utöver timmar för undervisning.

Ingen huggsexa mellan dekanerna
Hon uppfattar det som att satsningen bemötts positivt inom lärosätet, också av företrädare för ämnen som inte i dagsläget omfattas av den högskolepedagogiska satsningen.
– Det finns tvärtom en otroligt generös attityd mellan dekanerna, i stället för huggsexa är det snarare en gemensam syn på vad som bör prioriteras, säger Anna-Karin Andershed.
– Vi kan inte tilldela alla ämnen denna resurs i ett första skede, men det kan komma framöver, förutsatt att den här satsningen fungerar väl. Det är inte mer än rimligt, att man vid ett universitet beforskar sin egen verksamhet systematiskt.

Ökat intresse för högskolepedagogik
Örebros ”massrekrytering” framstår som ovanlig, samtidigt märks generellt ett ökande intresse för högskolepedagogisk utveckling och frågor om lärande.
I Almedalen sommaren 2016 gjorde SULF och SFS ett utspel  om att gemensamt driva frågan för bättre villkor för högskolepedagogik.

De krav som organisationerna ställer är bland annat att alla lärare ska få pedagogisk utbildning och att pedagogisk skicklighet ska värderas högre vid tjänstetillsättningar. SULF och SFS vill också att regeringen tillför mer resurser och ser över förutsättningarna för akademiskt lärarskap.

Frågorna återfinns också i SULF:s verksamhetsinriktning, att förbundet ”ska verka för att undervisningens status höjs och att den pedagogiska kompetensen värderas lika högt som den vetenskapliga. Vidare ska SULF verka för att resurserna till utbildningen förstärks och att sambandet mellan forskning och undervisning tydliggörs. ”


Kategorier: Artiklar, Kvalitet, SULF, Undervisning, Utbildning
Lärosäten: Örebro universitet