Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

36 lärosäten bildar plattform för samverkan

En kollegial plattform för dialog kring samverkan. Så beskrivs Kloss-Net, det nätverk som konstituerades den 8 mars och som består av representanter för 35 svenska lärosäten samt Åbo Akademi.

16 mars, 2017
MarieLouise Samuelsson

Kloss-Net är en vidareutveckling av Kloss, akronym för Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan som Universitetsläraren tidigare skrivit om.
Från början var det nio lärosäten som gick samman för att ”samla konkret kunskap om olika arbetssätt gällande samverkansstrategier” vilket nu växt till att omfatta en majoritet av universitet och högskolor.

Kloss-Net ska vara ett ”utvecklingsnätverk”, man ska inte ägna sig åt ”frågor av operativ karaktär”, utan utgöra ett komplement till andra aktörer inom det vittomfattande området ”samverkan”.

Johan Blaus, projektledare vid KTH, koordinator för Kloss sedan 2013 och för Kloss-Net i år och under 2018, är nöjd med uppslutningen och med nätverkets fria roll.
– Från början övervägde vi om Kloss-Net skulle associera sig närmare med SUHF, UKÄ, Vinnova eller kanske utbildningsdepartementet, men vi kom fram till att det fanns behov av ett fristående forum som finns tillgängligt för dialog.

Nästan alla ville vara med
Under hösten 2016 tillfrågades samtliga rektorer av Kloss om detta forum var en bra idé. De fick också uppge namn på den som har av rektor utpekat ansvar för samverkansfrågor (i huvudsak prorektorer och vicerektorer) och som borde ingå i nätverket.

Att nästan alla lärosäten gav positiv respons ses givetvis som en framgång, men Johan Blaus berättar att det fanns viss oro inför hur den ursprungliga lilla Kloss-gruppen skulle kunna expandera upp till 36 lärosäten.
– Under åren vi arbetat inom Kloss har det uppstått förtrolighet och tillit, det var viktigt att det skulle fungera så också med flera deltagare och mötet den 8 mars visade att det gick över förväntan.

Politiskt högprioriterat
”Samverkan” är som bekant sedan länge en tämligen självklar del av lärosätenas verksamhet samt också politiskt högprioriterat. Detta bland annat genom Vinnovas uppdrag att ta fram en en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället som ska användas i kommande resursfördelningssystem.
– Även om medlemmarna i Kloss-Net också är involverade i Vinnovas uppdrag så är nätverket något annat, som kan komplettera och balansera. Med betoning på det kollegiala ska det vara ett diskussionsforum för de som är ansvariga för frågor om samverkan, men där vi också kan lyfta andra frågor i förtroendefull dialog, säger Johan Blaus som beskriver mötet den 8 mars som en stor framgång.

– De allra flesta lärosätena hade möjlighet att närvara och det blev många bra diskussioner.

Läs mer om samverkan i Universitetsläraren nr 2/2017 som utkommer 20 mars.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023