Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lektor efterfrågar ny yrkesetik för högskolan

Skrota SULF:s etiska riktlinjer och inför en frågebaserad professionsetik så att läraren bättre kan möta heterogena student­grupper. Det tycker Viktor Aldrin, lektor vid Högskolan i Borås. Men SULF har valt andra vägar framåt.

16 februari, 2017
Kajsa Skarsgård

I en artikel i tidskriften Högre utbildning kritiserar Viktor Aldrin SULF:s etiska riktlinjer, vilka utgår från fyra grundläggande värden definierade som kvalitet, hänsyn, rättvisa och öppenhet. Han menar att riktlinjerna inte ger någon vägledning till läraren i dennes möte med studieovana studenter och studenter från olika kulturer. Det kan leda till att de grupperna får svårare att klara högskolan.

Viktor Aldrin argumenterar därför för en ny yrkesetik baserad på didaktiska frågor om vad som ska läras ut, hur, varför och till vem. Detta, anser han, skulle fördjupa lärarens etiska reflektion och mynna ut i en pedagogisk handling till stöd för samtliga studenter.

Ingen efterfrågan från medlemmar
SULF:s förbundsdirektör, Git Claesson Pipping, håller med om att tiden på flera sätt sprungit ifrån de etiska riktlinjerna från 2004. För några år sedan lades förbundets etiska råd ner, bland annat för att dess funktion inte efterfrågades av medlemmarna.

SULF har i nuläget ingen plan på att arbeta om de slumrande riktlinjerna, men Git Claesson Pipping säger att förbundet ständigt jobbar med att de facto utveckla de professionsetiska och didaktiska frågorna på andra sätt.

Förbundets Vision 2030 är en del i detta, likaså det pågående arbetet med att ta fram ett politiskt program för att utveckla det akademiska lärarskapet.

– Vi känner ett behov av att uppgradera undervisningen så att den behandlas som den vetenskapliga aktivitet den är. Precis som i forskningen är det då väldigt viktigt att reflektera över vad vi gör i undervisningen, dokumentera den och utsätta den för granskning, säger Git Claesson Pipping.

SULF satsar på det akademiska lärarskapet
SULF har tillsatt en expertgrupp som under våren ska ta fram ett underlag till förbundets satsning på det akademiska lärarskapet. Gruppen består av universitetslärare från olika discipliner och leds av Max Scheja, professor i högskole­pedagogik.

– Det känns mer tidsenligt att få en sådan här genomlysning gjord och kunna använda den för att diskutera lärarskapet på ett fruktbart sätt. Men det kan hända att något också får oss att se över de yrkesetiska riktlinjerna igen, och då får vi se var den diskussionen tar oss, säger Git Claesson Pipping.

Etiken måste få en given plats
Viktor Aldrin står fast vid åsikten att SULF borde ta fram ett nytt etiskt stöd till lärarna.

– Med en alltmer diversifierad studentkår är det än mer viktigt att etiken får en given plats, både som stöd till universitetslärarna för att möta studenterna i deras lärande och gentemot en alltmer strömlinjeformad ledningskultur som säger vad som är vetenskap oaktat de ämnesmässiga vetenskapskulturerna.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023