Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Inget fel när LTU ville påverka examinatorer

Två examinatorer har anmält Luleå tekniska universitet för att ha försökt hota och tvinga dem att godkänna en fuskmisstänkt student. Men UKÄ kom fram till att universitetet inte gjort något fel.

14 februari, 2017
Per-Olof Eliasson

I sitt beslut slår UKÄ fast att examinator sätter betyg medan rektor och disciplinnämnd bedömer eventuellt fusk. Och de kan inte överpröva varandras beslut.

Bakgrunden är att en student genomförde två tentamina på distans vid svenska ambassaden i Madrid. Enligt examinatorerna var studentens tentamenstider förskjutna i förhållande till ordinarie tentamen och de misstänkte att studenten fått tillgång till de rätta svaren som publicerats på webben efter ordinarie tentamenstillfälle.
De två examinatorerna anmälde följaktligen studenten till universitetets disciplinnämnd. Rektor avskrev ärendet med motiveringen att ”det inte kan anses styrkt att studenten avsiktligt försökt vilseleda i samband med examination”.

Universitetet försökte påverka
Då underkände examina­torerna studenten med motiveringen att denne inte uppfyllt kursens mål. Universitetet försökte sedan på olika sätt påverka examinatorerna att ändra studentens betyg. Men examinatorerna vägrade och till slut angav de jäv varvid en annan examinator utsågs, som godkände studenten.
Examinatorerna anmälde därefter universitetet till UKÄ för att det försökt hota och tvinga dem att ändra det underkända betyget.

Krävs särskilda omständigheter
UKÄ finner i sitt beslut att universitetet inte gjort något fel utan handlat efter de regler som finns.
Till att börja med påpekar UKÄ i sin bedömning att det är möjligt för en examinator att underkänna en student trots att det inte går att styrka fusk.
Men då krävs särskilda omständigheter, som exempelvis att otillåtna hjälpmedel varit tillgängliga, och till och med använts, men att studenten inte förstått att de varit otillåtna.

Men om frågan om eventuellt fusk har behandlats av disciplinnämnd eller rektor kan inte examinatorerna underkänna studenten på samma grunder som disciplinnämnd eller rektor friat.
– I det här ärendet är de skäl som examinatorerna anfört för att inte godkänna tentorna just de som redan legat till grund för rektors bedömning. Det innebär i praktiken att examinatorerna överprövat rektors bedömning och det får ju inte förekomma, säger Mikael Herjevik, biträdande chefs­jurist vid UKÄ.

Han påpekar också att en examinator har skyldighet att anmäla misstanke om fusk.
– Så det går inte att hålla misstanken för sig själv för att kunna underkänna tentamen på egen hand.

UKÄ påpekar också att det är examinatorn som sätter betyg och det kan inte överprövas av rektor. Examinatorernas uppgift är att sätta betyg utifrån kursplanens regler, men i det här fallet finner UKÄ att de inte fullföljt betygsättningen.

UKÄ har inga invändningar
Med tanke på studentens rättssäkerhet har därför UKÄ inga invändningar mot att en ny examinator utsetts för att ompröva betygsbeslutet varvid denne godkänt studenten.
– Genom det här beslutet har det förhoppningsvis blivit tydligare hur UKÄ ser på frågan, säger Mikael Herjevik.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023