Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Linköpings universitet gjorde fel i tillsättningen av junior lektor”

Överklagandenämnden för högskolan kan inte fälla Linköpings universitet efter flera turer kring tillsättningen av en junior universitetslektor. Nämnden överlämnar dock en kopia av sitt beslut till UKÄ.
– ÖNH markerar att universitetet gjort fel och att man anser att UKÄ bör granska ärendet, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

15 december, 2016
Per-Olof Eliasson

Det här ärendet har en lång förhistoria. Mannen, som fick anställningen som junior universitetslektor, hade arbetat vid Linköpings universitet i fyra år efter sin disputation 2010; 24 månader på vikariat och 24 månader som visstidsanställd universitetslektor.
Anställningarna har varit korta vikariat och visstidsanställningar som inte har lysts ut.
– Vi har skrivit i vårt yttrande till ÖNH att det har vi gjort fel, det är inget att hymla om. Undantaget att lysa ut anställningar kortare än sex månader är borttaget sedan 1 januari 2011, problemet var att högskolesektorn inte varit medveten om det förrän 2016, säger Randi Hellgren, HR-direktör vid Linköpings universitet.

Mycket tyder på skräddarsydd utlysning
2015 utlyste universitetet en anställning som junior universitetslektor. Enligt överklagan till ÖNH är det en rad faktorer som tyder på att utlysningen var skräddarsydd för en person:

  • Anställningen annonserades enbart på universitetets hemsida, och anmäldes inte till Arbetsförmedlingen.
  • Annonsen låg enligt uppgift ute bara tre veckor.
  • Ämnesbeskrivningen var mycket snäv och passade in på personens avhandlingsämne.
  • Tjänsten som junior lektor var bara möjlig att söka för personer med en högst fem år gammal disputation.

– Processen är att institutionsstyrelsen lämnar förslag till anställningsprofilen, den beslutas av anställningsnämnden och går sedan tillbaka till prefekten som svarar för i vilken omfattning och på vilket sätt man ska informera om lediga anställningar, säger Randi Hellgren.

Endast ytterligare en person, en kvinna, sökte anställningen, som tilldelades mannen eftersom han var enda behöriga sökande på grund av kravet på en tidsgräns för disputationen.
Den sökande kvinnan överklagade till ÖNH och Linköpings universitet tillstyrkte, ovanligt nog, bifall till överklagandet.

Universitetet anförde i sin skrivelse att ärendet hanterats felaktigt av fakultetens anställningsnämnd. Eftersom detta inte var fråga om en meriteringsanställning kunde inte lärosätet ha villkoret att disputationen skulle ha skett efter ett särskilt datum. Enligt ÖNH stred den lokala anställningsordningen mot 12 kap. 5 § andra stycket regeringsformen och kraven i 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning på skicklighet och förtjänst vid tillsättning av statlig anställning.
– ÖNH menar att vi inte hade grund för att i vår anställningsordning ha ett krav att disputationen ska ha skett inom en viss tid. Som följd av det har vi fått ta bort anställningen som junior universitetslektor i vår anställningsordning. Samtidigt avbröt vi rekryteringen av totalt 17 anställningar som junior universitetslektor, säger Randi Hellgren.

1 juli i år undanröjde ÖNH den överklagade anställningen som junior universitetslektor. Men då hade mannen redan varit anställd under tiden 1 mars till 30 juni 2016. Till följd av det lasade universitetet in honom genom ett beslut 31 augusti 2016.
– Vi hade ingen annan möjlighet än att lasa in honom, när han hade 24 månader plus 24 månader tidsbegränsad anställning och sedan de här månaderna från mars till juni, säger Randi Hellgren.

Lärosätet har gått runt regelsystemet
Hon påpekar att det är en serie händelser som lett till inlasningen. Först många på varandra följande korta anställningar som inte lysts ut, sedan den felaktiga utlysningen av anställningen som junior universitetslektor, och till sist den fortsatta anställningen som gjorde att universitetet lasade in honom.
– På det här sättet har lärosätet gått runt de regelsystem som finns för att få in den här personen. Man kan också ha synpunkter på att man har haft honom anställd under så många år utan att lösa anställningen tidigare, det är märkligt, säger Carl Falck från SULF.

Inlasningen överklagades av den kvinna som sökt anställningen och ytterligare en man som motiverar sin överklagan med att han inte kände till den ursprungliga utlysningen på grund av att den inte anmälts till Arbetsförmedlingen.
I november 2016 har ÖNH beslutat att inte tillstyrka överklagan. Nämnden påpekar att LAS-fall inte går att överklaga och att frågan därmed ligger utanför nämndens kompetens att uttala sig om.
Intressant nog reserverar sig ordföranden i nämnden, rådman Magnus Åhammar, mot beslutet. Han menar i reservationen att en inlasning borde vara möjlig att överklaga.

ÖNH:s beslut avslutas med formuleringen att nämnden ”med anledning av vad som förevarit” överlämnar en kopia av beslutet till UKÄ.
– Jag kan inte tolka det annorlunda än att nämnden markerar att det är en felaktighet som universitetet har gjort och att man anser att UKÄ bör granska det. Jag har aldrig varit med om att man skriver på det här sättet om man inte verkligen anser att det är en felaktig hantering, säger Carl Falck.

Han anser att Linköpings universitet genom sitt agerande har skapat problem på flera olika plan.
– Genom att hantera anställningen på ett felaktigt sätt skapar universitetet problem både för den person som fått tjänsten, för de personer som sökt tjänsten och för personalen på den berörda institutionen. SULF tycker att det är tråkigt att man inte kan följa de formella reglerna. Det behöver vara ett transparent och tydligt system, för att alla ska förstå vad som gäller.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023