Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Vitt skilda uppfattningar om Arkitekthögskolans anställningar

Umeå universitet hävdar att alla anställningar vid Arkitekthögskolan har gått korrekt till. SULF hävdar å sin sida att en lång rad anställningar inte har följt lagar och regler. Nu ska UKÄ avgöra vem som har rätt.

9 november, 2016
Per-Olof Eliasson

Bakgrunden är långvariga problem på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Nuvarande rektor för Arkitekthögskolan Ana Betancour anställdes på heltid 1 januari 2015 för att styra upp verksamheten. Enligt kritikerna ledde det till förvärrade konflikter.

I maj 2016 anmälde SULF verksamheten vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet till UKÄ och ifrågasatte examensrättigheten. SULF begärde att myndigheten granskar verksamheten och hävdade i anmälan att Arkitekthögskolan inte uppfyller de krav som Högskoleverket ställde vid beslutet att ge Umeå universitet rätt att utfärda arkitektexamen.

Hänvisar till ”lapsus”
I sitt svar till UKÄ medger nu Umeå universitet att Arkitekthögskolan genom en ”lapsus” inte informerat om arvoderingar för perioder kortare än två månader men att rutinerna nu ändrats.
I övrigt hävdar universitetet att SULF inte har någon grund för sina påståenden och att anställningarna har hanterats i enlighet med universitetets anställningsordning och övriga regler och lagar.
”Umeå universitet menar att SULF saknar fog för de synpunkter de framfört i sin anmälan”, skriver universitetet.

Lärosätet hävdar att de personer, vars anställningar SULF kritiserar, bara haft tillfälliga undervisningsuppdrag. Därför finns inte den dokumentation som förbundet frågar efter. Det gäller både de personer som anställts via det Londonbaserade företaget Public Works och de som utfört aktiviteter via ett samarbetsprojekt med Interactive Institute Swedish ICT samt personer som anställts direkt av Arkitekthögskolan.

SULF efterlyser dokumentation
SULF ställer sig tvivlande till universitetets förklaring och efterlyser dokumentation av anställningsförhållandena.
”För förbundets del har det varit omöjligt att få fram vissa uppgifter om de lärare som varit verksamma vid Arkitekthögskolan”, skriver SULF i sitt yttrande.

På grund av bristande information har förbundet begärt lokal arbetsrättslig tvisteförhandling i frågan om brott mot medbestämmandelagen, MBL.
Förhandlingen ska gälla både anställningskontrakt och lönebesked och också uppgifter om upphandling av tjänster från den juridiska personen Public Works och samarbetsprojektet med Interactive Institute Swedish ICT.

Universitetet menar å sin sida att de av SULF namngivna personerna bara medverkat då det funnits behov av särskild kompentens.
Här genmäler SULF att flera av de personer som hyrts in via företaget Public Works inte är godkända arkitekter enligt brittiska bestämmelser.
”Hur personer som ej erhållit arkitektexamen och därefter inte heller fullgjort sin praktik kan ha en särskild kunskap inom området ser förbundet som svårförståeligt”, skriver SULF.

SULF hävdar i sin skrivelse att flera av de uppgifter som universitet anför inte kan stämma. Förbundet anför som belägg för att personer varit anställda längre än den tid som universitet uppger indicier i form av mejl riktade till personerna eller mejl där personerna omnämns.
Vidare hävdar SULF i sin anmälan att personer som inte är anställda vid Arkitekthögskolan, utöver att de varit verksamma som lärare, även har varit examinatorer.

Uppgifterna stämmer inte överens
I frågan om vilka som varit verksamma som examinatorer står uppgift mot uppgift.
Universitetet anför:
”Viktigt att notera är att dessa personer ej fått utföra examinerande uppgifter eller andra myndighetsutövande uppgifter”, skriver lärosätet.
Också här åberopar SULF indicier i form av mejl att personer inte anställda som lärare har examinerat studenter.
”Av förbundets redovisning framgår att en stor del av den reguljära undervisningen, inklusive examination, skett av icke anställda lärare”, hävdar SULF i sin skrivelse.

I sitt svar till UKÄ påpekar Umeå universitet avslutningsvis att Arkitekthögskolan fick omdömet hög kvalitet vid UKÄ:s kvalitetsutvärdering 2013.
Det avfärdar SULF med att den utvärderingen gjordes innan Ana Betancour tillträdde som rektor och innan verksamheten, enligt förbundet, förändrades i grunden.

I anmärkningsvärd utsträckning presenteras i skrivelserna två helt skilda uppfattningar om hur anställningarna hanterats vid Arkitekthögskolan.
Umeå universitet hävdar att alla anställningar vid Arkitekthögskolan har gått korrekt till.
SULF hävdar å sin sida att en lång rad anställningar inte har följt lagar och regler.
Nu ska UKÄ avgöra vem som har rätt, när utslaget kommer är ännu inte klart.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023