Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Omfattande åtgärdsplan ska återupprätta KI:s rykte

Macchiarini-affären kan inte ses som en enskild incident. Det fastslår KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright. Därför ska hela organisationen nu ses över, enligt lärosätets egen handlingsplan.

9 november, 2016
MarieLouise Samuelsson
Karolinska Institutet, Campus Solna
Åtgärdsplanen markerar att sannolikheten inte är särskilt stor för att ytterligare skandaler av Macchiarini-magnitud kan inträffa, men att KI ”har en skyldighet gentemot individer och samhället att tillse att det inte händer igen”. Foto: Amina Manzoor
  • Översyn av rektors roll och av hela KI:s organisation.
  • Utbildningsinsatser för att säkra att medarbetare vet hur ansvar fördelas och delegeras.
  • Ny universitetsövergripande rutin för ärendehantering.

Det är några exempel ur den omfattande åtgärdsplan som ledningen för Karolinska institutet nyligen presenterat, med anledning av den så kallade Macchiarini-affären.

Tre huvudgrupper
Åtgärderna delas in i tre huvudgrupper; ”Den interna kulturen vid KI, inklusive ledarskap”, ”Kvalitetsfrågor inklusive allmän regelefterlevnad” samt ”Organisationsfrågor inklusive gränssnittet mot SLL” (Stockholms läns landsting som alltså är huvudman för Karolinska sjukhuset).
Planen har tagits fram på uppdrag av KI:s konsistorium som också slutgiltigt ska godkänna det som nu föreligger.

Åtgärdsplanen utgår i hög grad från rekommendationer som fanns i Sten Heckschers utredning (se Universitetsläraren 6 september 2016), men också från en internrevision som granskat hur verksamheten vid Clintec (Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik där Paolo Macchiarini var verksam) har bedrivits i förhållande till KI:s regelverk.

I planen heter det bland annat att en av de viktigaste lärdomarna är att ”en god plattform” för ett internationellt respekterat lärosäte måste kännetecknas av kunskap, etik och kvalitet.

Finns det inte en risk att påpekanden som detta sårar KI-medarbetare som inte haft ett dugg med Macchiarini-affären att göra och som alltid hållit sig till regler och etik?
– Jovisst är det så, säger Karin Dahlman Wright, vikarierande rektor som understryker att det allra mesta på KI fungerar bra.

– Men samtidigt kan vi inte avfärda det som hänt som en enstaka incident i något avskilt hörn av KI, rekryteringen av Paolo Macchiarini påbörjades 2009 och fram till 2016 var han verksam i förhållande till många personer.

Rollen som statlig myndighet
I åtgärdsplanen finns vidare resonemang kring KI:s roll som statlig myndighet med vad det innebär av regelverk, vilket är andra förutsättningar än de ”internationella lärosäten som KI vill jämföra sig med”.
– Vi har ett stort inslag av internationella forskare, det kan innebära att det blir svårt både för dem och svenska forskare att förhålla sig till att vi är en myndighet, säger Karin Dahlman Wright som också här betonar att det mesta fungerar väl och efter myndighetsreglerna.

Och det finns givetvis inte en enskild förklaring till Macchiarini-haveriet, men rektorernas (Harriet Wallberg och Anders Hamsten) agerande nämns:
– Om man uppfattar det så att det närmast är rektors order att Macchiarini inte ska ifrågasättas blir det problematiskt även om detta inte var avsikten.

Samtidigt agerade rektorerna inte ensamma, Karin Dahlman Wright hänvisar gärna till det Kjell Asplund talade om i samband med sin utredning av KS, att det kring Paolo Macchiarini fanns en nimbus av framgång och att ”många vill dansa kring guldkalven”.

Åtgärdsplanen markerar att sannolikheten inte är särskilt stor för att ytterligare skandaler av Macchiarini-magnitud kan inträffa, men att KI ”har en skyldighet gentemot individer och samhället att tillse att det inte händer igen”.

Det heter vidare att ”KI ska gå ur krisen som ett starkare och bättre lärosäte, där hög kvalitet och etik genomströmmar verksamheter”, för precis som liknande dokument i andra branscher och verksamheter tenderar KI:s åtgärdsplan att tryfferas med retoriska självklarheter, vilket Karin Dahlman Wright är väl medveten om.
– En skriftlig åtgärdsplan måste kombineras med muntlig kommunikation, därför tar jag varje tillfälle att tala om vad som måste göras och samtidigt påminna om att det mesta fungerar och gör KI till ett framgångsrikt och respekterat lärosäte.

Hon har själv ägnat sig mycket åt och länge varit intresserad av frågor kring ledarskap, det var också föreslaget att hon skulle delta i en översyn av KI:s organisation, som ett led i Strategi 2018 som beslutades långt innan Macchiarini-skandalen briserade.

Rektors roll förändras
När organisationen nu ska ses över är det bland annat med sikte på att rektors roll och arbetsuppgifter ska förändras.
– Som rektor vid KI är man alltför upptagen av det dagliga, operativa för att hinna ägna sig åt det mer strategiska och långsiktiga, säger Karin Dahlman Wright som exemplifierar med att hon själv har ett trettiotal medarbetare som ska direktrapportera till henne.

En nyckel till förändring av kultur och attityder är, enligt Dahlman Wright, att förstå ledarskapets betydelse.
– Ett gott ledarskap ska inte stå i motsättning till akademisk frihet, tvärtom ska det stödja akademisk frihet.

– Forskargruppen och forskningsgruppsledarna är KI:s kärna. Anders Hamsten brukade säga att KI ska utnyttja sin fulla potential, jag menar att det förutsätter att varje individs potential ska få möjlighet att komma till sin rätt.

I december ska åtgärdsplanen åter till KI:s konsistorium, då kompletterad med ”mätbara nyckeltal”, för att säkerställa att de föreslagna förändringarna verkligen implementeras.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023